สำนักหอสมุด
 DIGITAL LIBRARY NEWS
Digital Library News ปีที่10 ฉบับที่ 58
Digital Library News ปีที่10 ฉบับที่ 57
Digital Library News ปีที่10 ฉบับที่ 56
Digital Library News ปีที่10 ฉบับที่ 55
Digital Library News ปีที่10 ฉบับที่ 54
Digital Library News ปีที่10 ฉบับที่ 53
Digital Library News ปีที่9 ฉบับที่ 52
Digital Library News ปีที่9 ฉบับที่ 51
Digital Library News ปีที่9 ฉบับที่ 50
Digital Library News ปีที่9 ฉบับที่ 49
Digital Library News ปีที่9 ฉบับที่ 48
Digital Library News ปีที่9 ฉบับที่ 47
Digital Library News ปีที่8 ฉบับที่ 46
Digital Library News ปีที่8 ฉบับที่ 45
Digital Library News ปีที่8 ฉบับที่ 44
Digital Library News ปีที่8 ฉบับที่ 43
Digital Library News ปีที่8 ฉบับที่ 42
Digital Library News ปีที่8 ฉบับที่ 41
การทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล WIPO Global Leaders Award เรื่องน่ารู้ เพลง “แก้วกัลยา” เพลง “ส่งนางฟ้ากลับสวรรค์”
Digital Library News ปีที่7 ฉบับที่ 40
สำนักหอสมุดแจก CD แนะนำฐานข้อมูลวารสาร ฐานข้อมูลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และบริการของห้องสมุด เรื่องน่ารู้ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008

Digital Library News ปีที่7 ฉบับที่ 39
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect เรื่องน่ารู้ “พจนานุกรมออนไลน์”
Digital Library News ปีที่7 ฉบับที่ 38
โครงการ “หนังสือดีมีคุณค่า แม้มิต้องจัดหาด้วยเงินตรา” เรื่องน่ารู้ แนะนำหนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆ
Digital Library News ปีที่7 ฉบับที่ 37
โครงการ Library Delivery, Reading Corner, และโครงการจัดส่งรายชื่อทรัพยากรใหม่ของสำนักหอสมุดให้อาจารย์ทาง e-mail เรื่องน่ารู้ “การบริหารความเสี่ยง”
Digital Library News ปีที่7 ฉบับที่ 36
พระประวัติ สมเด็จพระเจ่าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระอัจฉริยภาพ พระนิพนธ์ และความหมายของ “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม”
Digital Library News ปีที่7 ฉบับที่ 35
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของขวัญปีใหม่ยุคเศรษฐกิจพอเพียง
Digital Library News ปีที่6 ฉบับที่ 34
สรุปโครงการ Living‚SET Corner: Top 20 & Best Activity ข่าวสารน่ารู้ “ปรากฏการณ์โลกร้อนหรือภาวะโลกร้อน”
Digital Library News ปีที่6 ฉบับที่ 33
แนะนำทรัพยากรห้องสมุดโดยรวม บุคลากรใหม่ หนังสือ Harry Potter and the Deadly Hollow
Digital Library News ปีที่6 ฉบับที่ 32
แนะนำบุคลากรใหม่ โปรแกรมฐานข้อมูลห้องสมุดใหม่ โครงการประกวด Top 20 & Best Activity: Living at SET Corner เรื่องน่าอ่าน แนะนำหนังสือ “เรื่องสั้นที่...ฉันคิด” พระนิพนธ์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
Digital Library News ปีที่6 ฉบับที่ 31
แนะนำฐานช้อมูล ABI Inform, ProQuest Dissertation & Thesis, ACM Digital Library, E-Content, LEXIS-NEXIS Academic Universe NEWSCenter ซีดี-รอม ฐานข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาทั้งแบบย่อและแบบเต็มม มุมสื่อสารสาธารณะ (SMEs Corner) มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
Digital Library News ปีที่6 ฉบับที่ 30
ส.ค.ส.พระราชทานปีพุทธศักราช 2550 แนะนำซีดีเพลงพระราชนิพนธ์ ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2549 ความรู้ทั่วไป “ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา”
Digital Library News ปีที่6 ฉบับที่ 29
ความรู้ทั่วไปเรื่อง “การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2550”
Digital Library News ปีที่5 ฉบับที่ 28
แนะนำหนังสือ An Inconvenient Truth, สันติวิธี วิถีแห่งอารยะ ความรู้ทั่วไปเรื่อง “สนามบินสุวรรณภูมิ” และ “การบูรณะเสาชิงช้า”
Digital Library News ปีที่5 ฉบับที่ 27
งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เรื่องน่าอ่าน “พระราชดำรัสว่าด้วยคุณธรรม 4 ประการเพี่อความรักสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ”
Digital Library News ปีที่5 ฉบับที่ 26
กิจกรรมในพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เรื่องน่าอ่าน “ความหมายของตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
Digital Library News ปีที่5 ฉบับที่ 25
แนะนำโครงการ “รักการอ่านกับมุมสบายสไตล์ห้องสมุดของคุณ” การเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549
Digital Library News ปีที่5 ฉบับที่ 24
แนะนำฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ ProQuest Dissertation&Thesis, H.W.Wilson, ACM Digital Library, E-Content, Lexis-Nexis Academic Universe, NEWSCenter ซีดีขรอม ฐานข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมกฎหมายและคำพิพากษาทั้งแบบย่อและแบบเต็ม
Digital Library News ปีที่5 ฉบับที่ 23
แนะนำ “มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)” เว็บไซต์ setsmart.com
Digital Library News ปีที่4 ฉบับที่ 22
Digital Library News ปีที่4 ฉบับที่ 21
แนะนำ “มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)” เว็บไซต์ setsmart.com
Digital Library News ปีที่4 ฉบับที่ 20
แนะนำทรัพยากรใหม่ของสำนักหอสมุด เรื่องน่าอ่าน “พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่”
Digital Library News ปีที่4 ฉบับที่ 19
บริการแนะนำหนังสือใหม่ของห้องสมุด ข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตอบรับตำแหน่ง “ทูตสันถวไมตรี” ของ UNESCO ข่าวการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 11 เรื่องน่าอ่าน “ความรุนแรงของแผ่นดินไหว”
Digital Library News ปีที่4 ฉบับที่ 18
ฐานข้อมูล E-Thesis, E-Content, NewsCenter เรื่องน่าอ่าน “สึนามิ”
Digital Library News ปีที่4 ฉบับที่ 17
ฐานข้อมูล NewsCenter วีซีดีเรียนภาษาจีนกลางด้วยตนเองชุด ฮั่นจื้อกง Automatic English Speaking: Step by Step เรื่องการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 13 (CITES COP 13)
Digital Library News ปีที่3 ฉบับที่ 16
แนะนำฐานข้อมูล matichon  e-library ฐานข้อมูล ebrary ชุดวีซีดีของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เรื่องน่าอ่าน “GMOs”
Digital Library News ปีที่3 ฉบับที่ 15
แนะนำฐานข้อมูล EBSCO, ERIC Plus Text และ Proquest Digital Dissertations วันแม่แห่งชาติ งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลไอซีที เอ็กซ์โป 2004 เว็บไซต์ safetybio.com
Digital Library News ปีที่3 ฉบับที่ 14
แนะนำ CD ในห้องสื่อโสต เรื่องน่าอ่าน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” www.thaigraph.com
Digital Library News ปีที่3 ฉบับที่ 13
เปิดตัวห้องโสตทัศน์บริการ วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซีดีสอนการใช้โปรแกรม และสอนภาษา ดาวเคราะห์ Sedna เว็บไซต์ “มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน”
Digital Library News ปีที่3 ฉบับที่ 12
แนะนำวิทยานิพนธ์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วารสารราชบัณฑิตยสถาน เรื่องน่าอ่าน “ไข้หวัดนก” website แผนที่ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
Digital Library News ปีที่3 ฉบับที่ 11
แนะนำฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์. CD Training, วารสาร PC World Thailand หนังสือ The Lord of the Rings: The Return of the King www.suparsit.com
Digital Library News ปีที่2 ฉบับที่ 10
Journal Link, Article Link การประชุม APEC 2003 แนะนำหนังสือ กระบวนเรือพยุหยาตราชลมารค
Digital Library News ปีที่2 ฉบับที่ 9
โครงการเรียนรู้การสืบค้นด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับห้องสมุดดิจิตอล การหลุดพ้นจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ รางวัลซีไรต์ 2546
Digital Library News ปีที่2 ฉบับที่ 8
การปรับปรุงห้องสมุด ภราดร ศรีชาพันธ์ Harry Potter and the Order of the Phoenix
Digital Library News ปีที่2 ฉบับที่ 7
โรคปอดอักเสบ เรื่องน่าอ่าน คิดใหม่ทำใหม่
Digital Library News ปีที่2 ฉบับที่ 6
ห้องสมุดในปัจจุบัน แนะนำลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์
Digital Library News ปีที่2 ฉบับที่ 5
Digital Library News ปีที่1 ฉบับที่ 4
รางวัลซีไรต์ 2545 แนะนำวารสาร mba the knowledge
Digital Library News ปีที่1 ฉบับที่ 3
บริการฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์
Digital Library News ปีที่1 ฉบับที่ 2
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล online
Digital Library News ปีที่1 ฉบับที่ 1

แนะนำห้อง Digital/Virtual Library

ย้อนกลับ