สำนักหอสมุด
<% Set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") IF fs.FileExists(Server.Mappath("count.txt")) Then 'ตรวจสอบว่ามีไฟล์สำหรับเก็บข้อมูลหรือยัง หากมีแล้วจะทำการอ่านและนับข้อมูล counter เพิ่ม Set read=fs.OpenTextFile(Server.Mappath("count.txt"),1,False) data=read.ReadAll ' ทำการอ่านข้อมูลจากไฟล์ แล้วเก็บค่าไว้ที่ตัวแปร data read.close data=data+1 'ทำการบวกเพิ่มค่า Counter Set w=fs.OpenTextFile(Server.MapPath("count.txt"),2,False) 'ทำการเก็บค่าข้อมูลใหม่ลงไฟล์โดยใช้โหมดการเขียนทับ (เลข 2) w.Write data w.close : Set fs=Nothing Response.write "ผู้เยี่ยมชมคนที่ : "&data 'แสดงผล Else 'หากไฟล์ข้อมูลยังไม่มีให้ทำการสร้างไฟล์เก็บข้อมุลขึ้นมา data=1 Set w=fs.CreateTextFile(Server.MapPath("count.txt"),True) w.Write data 'และทำการเริ่มต้นค่าของข้อมูลที่ 1 w.close : Set fs=Nothing Response.write "ผู้เยี่ยมชมคนที่ : "&data 'แสดงผล End IF %>
 ประวัติและความเป็นมาโดยสังเขป
    สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 โดยมีที่ทำการเดิมอยู่ อาคาร 2 ชั้น1 ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 จึงได้ย้ายทำการมาอยู่ ณ อาคาร 3 (อาคารอนุสรณ์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2528 ได้ยกฐานะเป็นสำนักหอสมุด มีที่ทำการเยู่ที่ชั้น 1,2 และส่วนหนึ่งของชั้น 3 ของอาคารดังกล่าว และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2530 สำนักหอสมุดได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ ชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ (หรืออาคาร 12)

     สำนักหอสมุดชั้นที่ 2 ให้บริการหนังสือทั่วไป และหนังสือวิชาการภาษาอังกฤษ หนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล วิทยาานิพนธ์ สื่อโสตทัศน์ ห้อง MULTIMIDIA ซึ่งรวมถึงการสืบค้นฐานข้อมูล CD-ROM และ INTERNET โต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล หร้อมทั้ง คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด (OPAC) ไว้บริการผู้ใช้อย่างทั่วถึง สำนักหอสมุดชั้นที่ 3 ให้บริการนวนิยายและราชกิจจานุเบกษา

     ปัจจุบัน สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ได้ปรับเปลี่ยนเป็นห้องสมุดอัตโนมัติ (Automated Library)โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ELIB ซึ่งทำการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรทุกประเภทเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ LAN และให้บริการยืมคืนโดยระบบ barcode