สำนักหอสมุด
<% Set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") IF fs.FileExists(Server.Mappath("count.txt")) Then 'ตรวจสอบว่ามีไฟล์สำหรับเก็บข้อมูลหรือยัง หากมีแล้วจะทำการอ่านและนับข้อมูล counter เพิ่ม Set read=fs.OpenTextFile(Server.Mappath("count.txt"),1,False) data=read.ReadAll ' ทำการอ่านข้อมูลจากไฟล์ แล้วเก็บค่าไว้ที่ตัวแปร data read.close data=data+1 'ทำการบวกเพิ่มค่า Counter Set w=fs.OpenTextFile(Server.MapPath("count.txt"),2,False) 'ทำการเก็บค่าข้อมูลใหม่ลงไฟล์โดยใช้โหมดการเขียนทับ (เลข 2) w.Write data w.close : Set fs=Nothing Response.write "ผู้เยี่ยมชมคนที่ : "&data 'แสดงผล Else 'หากไฟล์ข้อมูลยังไม่มีให้ทำการสร้างไฟล์เก็บข้อมุลขึ้นมา data=1 Set w=fs.CreateTextFile(Server.MapPath("count.txt"),True) w.Write data 'และทำการเริ่มต้นค่าของข้อมูลที่ 1 w.close : Set fs=Nothing Response.write "ผู้เยี่ยมชมคนที่ : "&data 'แสดงผล End IF %>
 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม
สำนักหอสมุดกลาง
  
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยามทำการมาอยู่ ณ ชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ (หรืออาคาร 12) สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ หนังสือทั่วไป และหนังสือวิชาการภาษาอังกฤษ หนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล วิทยาานิพนธ์ สื่อโสตทัศน์ ห้อง MULTIMIDIA ซึ่งรวมถึงการสืบค้นฐานข้อมูลCD-ROM และ INTERNET หร้อมทั้ง คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุด (OPAC) ไว้บริการ
ปรัชญา
ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน
ปณิธาน
ส่งเสริมความรู้ ควบคู่บริการ ข่าวสารทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล
พันธกิจ
   ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ทั้งการเรียนการสอน การค้นคว้า และวิจัยให้ตรงตามหลักสูตร และที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความรู้ทั่วไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้า วิจัย ของอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้กับผู้ใช้
3) เพื่อเป็นแหล่งให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 07: 45 - 19: 00 น.
ปิดบริการวัน อาทิตย์  วันหยุดราชการ  และวันหยุดของมหาวิทยาลัย
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 2,3 และชั้นลอย 2 ปีกเหนือชั้น 3