สำนักหอสมุด
<% Set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") IF fs.FileExists(Server.Mappath("count.txt")) Then 'ตรวจสอบว่ามีไฟล์สำหรับเก็บข้อมูลหรือยัง หากมีแล้วจะทำการอ่านและนับข้อมูล counter เพิ่ม Set read=fs.OpenTextFile(Server.Mappath("count.txt"),1,False) data=read.ReadAll ' ทำการอ่านข้อมูลจากไฟล์ แล้วเก็บค่าไว้ที่ตัวแปร data read.close data=data+1 'ทำการบวกเพิ่มค่า Counter Set w=fs.OpenTextFile(Server.MapPath("count.txt"),2,False) 'ทำการเก็บค่าข้อมูลใหม่ลงไฟล์โดยใช้โหมดการเขียนทับ (เลข 2) w.Write data w.close : Set fs=Nothing Response.write "ผู้เยี่ยมชมคนที่ : "&data 'แสดงผล Else 'หากไฟล์ข้อมูลยังไม่มีให้ทำการสร้างไฟล์เก็บข้อมุลขึ้นมา data=1 Set w=fs.CreateTextFile(Server.MapPath("count.txt"),True) w.Write data 'และทำการเริ่มต้นค่าของข้อมูลที่ 1 w.close : Set fs=Nothing Response.write "ผู้เยี่ยมชมคนที่ : "&data 'แสดงผล End IF %>
 ทรัพยากรสารสนเทศ
1. หนังสือ
จัดแบ่งตามหมวดหมู่ของระบบทศสนิยมดิวอี้ ซึ่งแบ่งเป็น 10 หมวดใหญ่โดยมีตัวเลขอารบิกเป็นสัญลักษณ์แทนเนื้อหาของหมวดวิชาทั้งหมด 10 หมวด
2. โสตทัศน์วัสดุ
ได้แก่ แถบวีดีทัศน์ แถบบันทึกเสียง สไลด์ รูปภาพ แผ่นบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฯลฯ จัดเก็บโดยใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษเป็นสัญลักษณ์ แทน โสตทัศนวัสดุดังนี้
CD          แผ่นบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (CD-ROM)
DISK      แผ่นบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Diskette)
MO         สิ่งจำลองของตัวอย่าง (Model)
PIC         รูปภาพ (Picture)
SL          ภาพนิ่ง (Slide)
TC          แถบบันทึกเสียง (Tabe Cassette)
VC          แถบวีดีทัศน์ (Video Cassette)
3. วารสาร
ฉบับปัจจุบันจัดเก็บไว้บนชั้น โดยเรียงลำดับตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อวารสาร เริ่มจาก ก - ฮ และตามด้วย A - Z ส่วนวารสารฉบับย้อนหลังหรือวารสารเย็บเล่มจะเก็บไว้ในลักษณะชั้นปิด ผู้ต้องการใช้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่แผนกวารสารและเอกสาร
4. หนังสือพิมพ์
ฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลัง 1 วันจัดบริการไว้ที่บริเวณชั้น 3 ผู้ใช้บริการสามารถหยิบอ่านได้สะดวก
5. จุลสารและกฤตภาค
ติดต่อขอใช้ได้ที่แผนกวารสารและเอกสาร
6. ทรัพยากรสารสนเทศ ไม่อนุญาตให้ยื ออกมีดังนี้
-หนังสืออ้างอิง
-วารสารฉบับปัจจุบันและวารสารฉบับเย็บเล่ม
-จุลภาค
-กฤตภาค
-หนังสือพิมพ์
-โสตทัศนวัสดุบางประเภทที่กำหนดให้ใช้บริการเฉพาะภายในหอสมุด