สำนักหอสมุด
     
 

แนะนำวารสารใหม่ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2560

 
     
 
 
  ชื่อวารสาร (Title):ศิลปากร  
  ISSN : 0125-0531  
  จัดพิมพ์ : ราย 2 เดือน  
  ฉบับล่าสุด : ปีที่ 60 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย.2560)  
  รายละเอียด : เป็นนิตยสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระน่ารู้ ที่เกี่ยวข้องและครอบคลุมความรู้ และข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมทุกๆ แขนง ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ ซึ่ง เนื้อหาภายในฉบับที่กำลังนำเสนอในขณะนี้จัดทำขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จ- พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงมีบทความที่เกี่ยวกับเกร็ดความรู้จากประวัติศาสตร์ ทั้งบทความเรื่อง “พระราชพิธียก พระจุลมงกุฎ สวมยอดพระมณฑปพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี” เรื่อง “พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับข้าว” ในคอลัมน์ถามมา-ตอบไป เรื่อง “พระปฐมบรมราชโองการ กับ พระราชโองการปฏิสันถาร แตกต่างกันอย่างไร” ”และท้ายสุดซึ่งเป็นของชิ้นเอกของกรมศิลปากร เรื่อง “โขนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ” เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายบทความที่น่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง  
     
 
 
  ชื่อวารสาร (Title): วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  
  ISSN : 0857-3743  
  จัดพิมพ์ : 1 ปี 3 ฉบับ  
  ฉบับล่าสุด :ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.2560)  
  รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาทั้งบทความวิชาการ บทความวิจัย สาระน่ารู้ ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการพยาบาลทุกสาขา และการสาธารณสุข ภายในฉบับนำเสนอบทความที่หลากหลาย อาทิ เช่นเรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุโดยใช้กระบวนการพยาบาลร่วมกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” “หุ่นถูกปลูกทักษะ: นวัตกรรมสื่อการสอนทางการพยาบาล” และเรื่อง “ผลของสื่อแอนิเมชั่นต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย” เป็นต้น ยังมีอีกหลากหลายบทความที่เป็นประโยชน์และน่าติดตาม