สำนักหอสมุด
     
   
     
 
 
  ชื่อหนังสือ :106 ปี แห่งการสถาปนากรม  
  ชื่อผู้แต่ง :พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, บรรณาธิการ  
  Call Number :อ 353.77 ห159 2560  
  รายละเอียด : หนังสือ “106 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร” เล่มนี้ ทางกรมศิลปากรได้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานอนุรักษ์ มรดกศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร โดยมีการรวบรวมร้อยกรองรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ประวัติและพัฒนาการของกรมศิลปากร ยังนำเสนอผลงานที่สำคัญบางส่วน ในรอบปีที่ผ่านมาของหน่วยงานภายในของกรมศิลากร การดำเนินงานตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สำนัก-สถาปัตยกรรม สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ สำนักช่างสิบหมู่ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์สืบสาน และพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติให้ยั่งยืนสืบไป  
 
 
  ชื่อหนังสือ :Conversational Chinese 301 workbook volume 1  
  ชื่อผู้แต่ง :Yuhua, Kang  
  Call Number :495.1824076 Y94C 2015 v1  
  รายละเอียด : หนังสือ “Conversational Chinese 301 workbook volume 1” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่ม จะเป็นบทสนทนาภาษาจีนพร้อมแบบฝึกหัดทดสอบด้วยตนเอง โดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนควบคู่กันในคำสั่ง แต่ละบท นอกจากนี้ยังมีคำเฉลยท้ายเล่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจในการเรียนรู้ และฝึกฝน ด้วยตนเอง  
 
 
  ชื่อหนังสือ :การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
  ชื่อผู้แต่ง :ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์  
  Call Number :155.25 ถ341ก 2557  
  รายละเอียด : หนังสือ “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว” เล่มนี้ ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 12 บท ซึ่งประกอบด้วย ภาพรวมของเศรษฐกิจบริการและงานบริการ ผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว ผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ หลักการให้บริการและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกายและรูปลักษณ์ของผู้ให้บริการมารยาทและการวางตัวของผู้ให้บริการ มารยาทในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบสากล ศิลปะการสื่อสารของผู้ให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า มนุษยสัมพันธ์ในงานบริการ จริยธรรมในการทำงานบริการ เป็นต้น  
 
 
  ชื่อหนังสือ : 345 spoken Chinese expressions textbook 1  
  ชื่อผู้แต่ง : Xianchun, Chen  
  Call Number : 495.1824 X6T 2017 v1  
  รายละเอียด :หนังสือ “345 spoken Chinese expressions textbook 1” เล่มนี้ เป็นสำนวนภาษาจีน345 รูปแบบประโยคที่ใช้บ่อย ซึ่งครอบคลุมไวยากรณ์และคำศัพท์ในระดับประถมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็นสี่เล่ม ในแต่ละเล่มประกอบด้วยตำราแผ่นพับการปฏิบัติและการทดสอบ รวมถึงซีดีเพลงประกอบในรูปแบบ MP3 เป็นชุดตำราเรียน สำหรับนักเรียนหลักสูตรระยะสั้นและผู้เรียนรู้ด้วยตนเองในระยะเริ่มแรก ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกภาษาจีนแบบปากเปล่า ได้  
 
 
  ชื่อหนังสือ :ฉลาดรู้เน็ต 3 ตอน Trust on mobile internet  
  ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
  Call Number : พ 004.678 ฉ165 2560 ล3  
  รายละเอียด : ในยุคที่ Mobile internet เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวัน การค้นหาข้อมูลหรือการทำ ธุรกรรมทางออนไลน์ รวมไปถึงการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ อาจทำให้ไม่ทันระมัดระวังตัว และตกเป็นเหยื่อ ของมิจฉาชีพหรือผู้ไม่ประสงค์ดีได้ ดังนั้น หนังสือ “ฉลาดรู้เน็ต 3 ตอน Trust on mobile internet” เล่มนี้ เป็นคู่มือ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้ Mobile Internet ให้เกิดประโยชน์ อย่างมั่นคงปลอดภัย ด้วยความมั่นใจและรู้เท่าทัน โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยร้ายที่อาจแฝงมากับผู้ไม่หวังดีบนโลกไซเบอร์ได้  
 
 
  ชื่อหนังสือ : Learning Chinese through movies (1)  
  ชื่อผู้แต่ง : Yunhui , Zhao
  Call Number : 495.1824 Y95L 2010 v1  
  รายละเอียด : หนังสือ “Learning Chinese through movies (1)” นี้ประกอบด้วยเล่ม 1และเล่ม 2 แต่ละบทประกอบด้วยบท 6-7 บทโดยแต่ละบทจะรองรับคลิปวิดีโอ โดยในแต่ละบทจะมีคลิปวิดีโอประมาณ 20 นาทีประกอบ การเรียนด้วย และต้องใช้เวลาเรียนประมาณ 8 ชั่วโมง แต่ละบทจะถูกแบ่งออกเป็น 6 ส่วนคือบทนำ บทสนทนา การฝึกฝนการอ่านและการทำแบบฝึกหัด คำศัพท์ เป็นต้น