สำนักหอสมุด
     
   
     
 
 
  ชื่อหนังสือ :ตราไปรษณียากรไทย 2559  
  ชื่อผู้แต่ง :ไปรษณีย์ไทย  
  Call Number :อ 769.569593 ต167 2560  
  รายละเอียด : หนังสือ “ตราไปรษณียากรไทย 2559” เล่มนี้จัดทำขึ้นโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเนื้อหาและภาพประกอบของแสตมป์ภายในเล่ม ประกอบด้วย ตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 แสตมป์ฉลองครบรอบพระชนมายุ แสตมป์พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ แสตมป์พระราชกรณียกิจและพระราชอัจฉริยภาพ แสตมป์ราชาภิเษกสมรส รวมถึงแสตมป์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญยังมีรายละเอียดในการจัดทำแสตมป์ แต่ละชุดที่ออกวางจำหน่ายตั้งแต่ 1 มกราคม -1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พร้อมตัวอย่างแสตมป์จริงที่สามารถใช้งานได้ตามกฎหมายมาให้ชมอีกด้วย อาทิเช่น แสตมป์ชุดนักษัตรปีวอก วันเด็กแห่งชาติ2559 เทศกาลตรุษจีน สื่อแห่งความรัก 100 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานกาชาด และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2559 เป็นต้น  
 
 
  ชื่อหนังสือ :แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564  
  ชื่อผู้แต่ง :สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  Call Number :อ 338.9593 ผ932 2560  
  รายละเอียด : “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564” ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง จากแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของสังคมไทย  
 
 
  ชื่อหนังสือ :คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์
  ชื่อผู้แต่ง :ธีรวัฒน์ ประกอบผล  
  Call Number :005.133 ธ647ค 2560  
  รายละเอียด : หนังสือ “คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้ เป็นคู่มือที่อธิบายพื้นฐานการเขียนภาษา C เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไปสู่ C++ C# และ JAVA โดยนำเสนอเนื้อหาตั้งแต่อธิบายหลักการและแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง เขียนอัลกอรึทึมด้วยผังงาน และซูโดโค้ด เข้าใจหลักการบันทึกลงไฟล์และอ่านไฟล์ การเขียนโปรแกรมให้ได้ผลลัพธ์แบบข้อความ กราฟิก และภาพเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เน้นตัวอย่างประกอบการเรียนรู้ พร้อมทดสอบความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท  
 
 
  ชื่อหนังสือ : Thailand tourism : the early days  
  ชื่อผู้แต่ง : Beek, Steve Van  
  Call Number : R 915.93 B414T 2016  
  รายละเอียด :หนังสือ “Thailand tourism : the early days” เล่มนี้ เนื้อหาสาระภายในเล่มจะเป็นข้อมูล ในอดีตย้อนหลังไปในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา (ปี2493-2503) ซึ่งกล่าวถึงวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวไทย และการอธิบายวิสัยทัศน์ เรื่องราวความทุ่มเทของบรรดาผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยยุคดังกล่าว ที่มีส่วนช่วยสร้างความสำเร็จให้แก่การท่องเที่ยวของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีส่วนพิเศษในหนังสือที่อุทิศให้แก่ราชวงศ์ของไทย ด้วย เรื่องราวเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หนังสือ เล่มนี้จึงเป็นสื่อในการอนุรักษ์เรื่องราวของผู้บุกเบิกด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเริ่มต้น และ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่ทำงานด้านนี้ได้ดำเนินรอยตาม และไม่ให้ลืมบรรดาผู้บุกเบิกที่ต้องเผชิญ ความเสี่ยงและโอกาสในหลายเรื่อง กว่าจะมาเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างที่เราเห็นในวันนี้ได้  
 
 
  ชื่อหนังสือ :การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม  
  ชื่อผู้แต่ง : นงณภัทร รุ่งเนย  
  Call Number : 616.075 น136ก 2560  
  รายละเอียด : หนังสือ “การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม” เล่มนี้เป็นทักษะพื้นฐานสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมีการรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินภาวะสุขภาพ การซึกประวัติ การตรวจร่างกาย การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่พบบ่อย หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพทั่วไป พยาบาลเวชปฏิบัติ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า และนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินสุขภาพต่อไป  
 
 
  ชื่อหนังสือ : พื้นฐานช่างโลหะ  
  ชื่อผู้แต่ง : กฤษณ์ อินทรนนท์
  Call Number : 682.092 ก281พ 2558  
  รายละเอียด : หนังสือ “พื้นฐานช่างโลหะ” เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักและวิธีพื้นฐานของการเชื่อมโลหะ เรียนรู้เรื่องวัสดุ โลหะ-อโลหะ และเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญ ที่ต้องรู้จัก การประกอบอุปกรณ์และการเตรียมเครื่องเชื่อม การปรับเปลวไฟและความดันแก๊ส เทคนิคการปรับสำหรับโลหะแต่ละแบบ พร้อมคำอธิบายวิธีการเชื่อมด้วยแก๊สและไฟฟ้า รวมทั้งการบัดกรี ทีละขั้นตอน เพื่อให้ลงมือทำได้ด้วยตัวเอง หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเยาวชน และผู้สนใจทั่วไป ที่กำลังศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง และใช้ประกอบอาชีพต่อไป