สำนักหอสมุด
     
 
 
  ชื่อหนังสือ :คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค  
  ชื่อผู้แต่ง : ปราณี ทู้ไพเราะ  
  Call Number : 616.075 ป445ค 2558  
  รายละเอียด :หนังสือ “คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค” เล่มนี้ มีความสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องมีขั้นตอนต่างๆ ทั้งการซักประวัติการเจ็บป่วย การตรวจร่างกาย การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ การตรวจทางห้องปฏิบัติการและเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผล การตรวจเลือดและการแปลผล การตรวจปัสสาวะและการ แปลผล การเพาะเชื้อและการแปลผล การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจและการแปลผลการตรวจพิเศษต่างๆ หนังสือเล่มนี้จะช่วยพยาบาล บุคลากร และผู้สนใจสามรถประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยหรือของตนเองได้  
 
 
  ชื่อหนังสือ : BRANDiNG 4.0  
  ชื่อผู้แต่ง : ปิยะชาติ อิศรภักดี  
  Call Number : 658.827 ป621บ 2559  
  รายละเอียด : ภาพลักษณ์ ชื่อสินค้า การโฆษณา รูปแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ และอีกมากมายที่คนส่วนใหญ่ จะกล่าวถึงเมื่อถูกถามถึงคำจำกัดความของคำว่า "แบรนด์" เช่นเดียวกันกับคำถามที่ว่าแบรนด์มีหน้าที่อะไร หนังสือ “BRANDiNG 4.0” เล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเปลี่ยนความเชื่อเดิม ๆ เกี่ยวกับคำว่าแบรนด์ไปอย่างสิ้นเชิง เพราะได้ย่อโลกแห่งการตลาดที่ซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน และขยายผลสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 21 นั่นก็คือการสร้างแบรนด์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ในเวลาอันสั้น ขึ้นอยู่กับว่าผู้อ่านให้ความสำคัญกับมันมากแค่ไหน เพื่อจะสร้างการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งให้หลักการและเทคนิคของการสร้างแบรนด์ที่จะประสบความสำเร็จในปัจจุบัน  
 
 
  ชื่อหนังสือ : นางสิบสอง-พระรถเมรีศึกษา
  ชื่อผู้แต่ง :รัตนพล ชื้นค้า, บรรณาธิการ  
  Call Number : 895.9107 น454 2560  
  รายละเอียด : หนังสือ “นางสิบสอง-พระรถเมรีศึกษา” เล่มนี้ เป็นหนังสือรวมบทความ 17 เรื่อง ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ขับนิทานนางสิบสอง ขานทำนองพระรถเมรี: นิทานมรดกแห่งอุษาคเนย์ โดยเนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ขับนิทานนางสิบสอง ขานทำนองพระรถเมรี จะเป็นบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านคติชนวิทยา ภาษาและวรรณคดี เพลง และส่วนที่สอง คือนิทานมรดกแห่งอุษาคเนย์ เป็นบทความจากโครงการวิจัย อาเซียนนิทัศน์:การศึกษาอัตลักษณ์อาเซียนในนิทานมหัศจรรย์ ซึ่งกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ได้ต้องกลั่นกรองความคิดออกมาเป็นบทความแต่ละเรื่อง ซึ่งน่าอ่านและน่าติดตามยิ่ง  
 
 
  ชื่อหนังสือ : การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
  ชื่อผู้แต่ง :อริสรา เสยานนท์  
  Call Number :338.4791 อ181ก 2560  
  รายละเอียด : หนังสือ “การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” เล่มนี้ เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเนื้อหา แบ่งออกเป็น 15 บท ซึ่งได้มีการอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในการ ใช้เป็นคู่มือพัฒนาการเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับต่อยอดเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ท่องเที่ยวต่อไป  
 
 
  ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  ชื่อผู้แต่ง : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ วัฒนา  
  Call Number : 004.21 อ978ก 2558    
  รายละเอียด : หนังสือ “การวิเคราะห์และออกแบบระบบ” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้บทบาทสำคัญของระบบสารสนเทศ ในส่วนของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เริ่มตั้งแต่วงจรการพัฒนาระบบ การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล การสร้างแผนภาพอีอาร์ การใช้โปรแกรม MS-Visio เพื่อสร้างแผนภาพหรือไดอะแกรมต่างๆ ซึ่งเนื้อหาข้างต้นเพียงพอต่อการเรียนรู้ในระดับพื้นฐาน สามารถนำไปต่อยอดความรู้ในระดับสูงต่อไป ภาษาอ่านเข้าใจง่าย สามารถนำไปปฏิบัติตามได้ ช่วยปูความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้เป็นอย่างดี    
 
 
  ชื่อหนังสือ : โรคระบบการหายใจพื้นฐาน  
  ชื่อผู้แต่ง : พิชญาภา รุจิวิชชญ์, บรรณาธิการ  
  Call Number :616.2 ร924 2559  
  รายละเอียด :โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤต เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในประชากรไทย ดังนั้นการวินิจฉัยโรคให้ได้ตั้งแต่ระยะแรกก็เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต หนังสือ “โรคระบบการหายใจพื้นฐาน” เล่มนี้จึงประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิเช่น การชักประวัติและอาการวิทยา การตรวจร่างกายระบบหายใจ การแปลผลภาพรังสี ทรวงอกพื้นฐาน การตรวจสมรรถภาพปอด การวิเคราะห์ก๊าชในเลือดแดง การวิเคราะห์น้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด ภาวะน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด ภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ โรคปอดอักเสบชุมชน และภาวการณ์หายใจล้มเหลว เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ทั้งนักศึกษาแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์และอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ สามารถนำไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง