สำนักหอสมุด
<% Set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") IF fs.FileExists(Server.Mappath("count.txt")) Then 'ตรวจสอบว่ามีไฟล์สำหรับเก็บข้อมูลหรือยัง หากมีแล้วจะทำการอ่านและนับข้อมูล counter เพิ่ม Set read=fs.OpenTextFile(Server.Mappath("count.txt"),1,False) data=read.ReadAll ' ทำการอ่านข้อมูลจากไฟล์ แล้วเก็บค่าไว้ที่ตัวแปร data read.close data=data+1 'ทำการบวกเพิ่มค่า Counter Set w=fs.OpenTextFile(Server.MapPath("count.txt"),2,False) 'ทำการเก็บค่าข้อมูลใหม่ลงไฟล์โดยใช้โหมดการเขียนทับ (เลข 2) w.Write data w.close : Set fs=Nothing Response.write "ผู้เยี่ยมชมคนที่ : "&data 'แสดงผล Else 'หากไฟล์ข้อมูลยังไม่มีให้ทำการสร้างไฟล์เก็บข้อมุลขึ้นมา data=1 Set w=fs.CreateTextFile(Server.MapPath("count.txt"),True) w.Write data 'และทำการเริ่มต้นค่าของข้อมูลที่ 1 w.close : Set fs=Nothing Response.write "ผู้เยี่ยมชมคนที่ : "&data 'แสดงผล End IF %>
 บุคลากรของสำนักหอสมุด
 
ผู้อำนวยการ
 
 
อาจารย์จิรภัทร    หาญนุสสรณ์  
 
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 
 
อาจารย์คมเดช    บุญประเสริฐ  
 
 
สำนักงานเลขานุการ
 
 
นางสาวกาญจนี  รักมั่น
 
 
แผนกบริการ
 
 
1. นางสาวอรชร   ยิ่งใหญ่  (หัวหน้าแผนก)
2. นางสาวสมฤทัย พุทธศักดิ์โสภณ
3. นางสาวจันทิรา   ดีเมฆ
4. นางสาววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์
5. นางรัตนา ชาวไทย
6. นางณัชชา เดชาเต็งประทีป

 
 
แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 
 
1. นางอรุณี   ชื้นประไพ  (หัวหน้าแผนก)
2. นางสาวกัลยาณี   วีระยุทธวิไล
3. นายธนาวัฒน์   เลิศพูนธเนศ
4. นางสุดา   ทองชิว
5. นางสาววิภูษณะ   ไทรพุฒทอง
6. นายสุเทพ   บัวหลวง
7. นางอารี   แก้วพิพัฒน์
 
 
แผนกวารสารและเอกสาร
 
 
1. นางพรรณี   จิวพุทธิธรรม  (หัวหน้าแผนก)
2. นางกัลยา   นาคเสวี

 
 
แผนกโสตทัศน์บริการ
 
 
1. นา่งสาวพรพิศ  องค์ทรัทธา (หัวหน้าแผนก)
2. นายอดุลย์ ประชุมพล
 
 
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
1. นายทศพร   ศิริโชคทรัพย์  (หัวหน้าแผนก)
2. นางอนัญธิษณ์   กูลกิติโกวิทย์