สำนักหอสมุด
<% Set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") IF fs.FileExists(Server.Mappath("count.txt")) Then 'ตรวจสอบว่ามีไฟล์สำหรับเก็บข้อมูลหรือยัง หากมีแล้วจะทำการอ่านและนับข้อมูล counter เพิ่ม Set read=fs.OpenTextFile(Server.Mappath("count.txt"),1,False) data=read.ReadAll ' ทำการอ่านข้อมูลจากไฟล์ แล้วเก็บค่าไว้ที่ตัวแปร data read.close data=data+1 'ทำการบวกเพิ่มค่า Counter Set w=fs.OpenTextFile(Server.MapPath("count.txt"),2,False) 'ทำการเก็บค่าข้อมูลใหม่ลงไฟล์โดยใช้โหมดการเขียนทับ (เลข 2) w.Write data w.close : Set fs=Nothing Response.write "ผู้เยี่ยมชมคนที่ : "&data 'แสดงผล Else 'หากไฟล์ข้อมูลยังไม่มีให้ทำการสร้างไฟล์เก็บข้อมุลขึ้นมา data=1 Set w=fs.CreateTextFile(Server.MapPath("count.txt"),True) w.Write data 'และทำการเริ่มต้นค่าของข้อมูลที่ 1 w.close : Set fs=Nothing Response.write "ผู้เยี่ยมชมคนที่ : "&data 'แสดงผล End IF %>
 การบริการ
1. บริการยืมขคืนทรัพยากรสารสนเทศ
บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน

2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการเฉพาะสมาชิกภายในสถาบันเท่านั้น

3. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
บริการเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้บริการต่าง ๆ ให้บริการแก่ทุกคน

4. บริการข่าวสารทันสมัย
บริการรวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการค้นคว้า บริการเฉพาะสมาชิก

5. บริการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)ของหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
กรณีทรัพยากรสารนิเทศมีจำนวนจำกัด ให้แสดงความจำนงขอจองได้ที่ฝ่ายบริการสิ่งพิมพ์

6. บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้วยฐานข้อมูลสำเร็จรูป CD-ROM
จากฐานข้อมูล หนังสือ วารสาร และซีดี-รอม : DAO, ERIC, Academic ASAP และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บริการเฉพาะสมาชิก

7. บริการสืบค้นฐานข้อมูลสารสนเทศด้วยการเชื่อโยงเครือข่าย โดยผ่าน Internet
บริการโสตทัศนวัสดุบางประเภทเฉพาะสมาชิก

8. บริการสืบค้นข้อมูลระหว่างสถาบัน
บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน

9. บริการโสตทัศนวัสดุ
บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน

10. บริการถ่ายเอกสาร
บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน