สำนักหอสมุด
<% Set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") IF fs.FileExists(Server.Mappath("count.txt")) Then 'ตรวจสอบว่ามีไฟล์สำหรับเก็บข้อมูลหรือยัง หากมีแล้วจะทำการอ่านและนับข้อมูล counter เพิ่ม Set read=fs.OpenTextFile(Server.Mappath("count.txt"),1,False) data=read.ReadAll ' ทำการอ่านข้อมูลจากไฟล์ แล้วเก็บค่าไว้ที่ตัวแปร data read.close data=data+1 'ทำการบวกเพิ่มค่า Counter Set w=fs.OpenTextFile(Server.MapPath("count.txt"),2,False) 'ทำการเก็บค่าข้อมูลใหม่ลงไฟล์โดยใช้โหมดการเขียนทับ (เลข 2) w.Write data w.close : Set fs=Nothing Response.write "ผู้เยี่ยมชมคนที่ : "&data 'แสดงผล Else 'หากไฟล์ข้อมูลยังไม่มีให้ทำการสร้างไฟล์เก็บข้อมุลขึ้นมา data=1 Set w=fs.CreateTextFile(Server.MapPath("count.txt"),True) w.Write data 'และทำการเริ่มต้นค่าของข้อมูลที่ 1 w.close : Set fs=Nothing Response.write "ผู้เยี่ยมชมคนที่ : "&data 'แสดงผล End IF %>
 บริการของแหล่งข้อมูลอื่น ๆ
ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp
ฐานข้อมูลคำพิพากษา คำสั่ง คำร้อง คำวินิจฉัยศาลฎีกา http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp
ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม http://www.thaiedresearch.org/thaied/
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย http://www.kasikornresearch.com/TH/K-Econ%20Analysis/Pages/Search.aspx
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย http://www.thaithesis.org/search.php
ฐานข้อมูลวิจัยไทย http://www.thairesearch.in.th
ThaiLIS Digital Collection ( วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย) http://202.28.18.227/dcms/basic.php
ศูนย์หนังสือ จุฬา http://www.cubook.com/
หอสมุด John F Kennedy มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี http://tanee.psu.ac.th/
หอสมุด คุณหญิงหลง อรรถกวีสุนทร http://wwwclib.psu.ac.th/
ห้องสมุดรัฐสภา http://www.parliament.go.th/library/
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.library.su.ac.th/
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.car.chula.ac.th/
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล http://www.li.mahidol.ac.th/
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.lib.ku.ac.th/
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.lib.cmu.ac.th/
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า http://www.nida.ac.th/Library/
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://sutlib1.sut.ac.th/
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา http://www.buu.ac.th/library/
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://161.246.37.11/
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://library.kmitnb.ac.th/
American University http://www.library.american.edu/
Arizona State University http://www.lib.asu.edul/
Boston University http://www.bu.edu/LIBRARY/
California State University-Los Angeles http://web.calstatela.edu/library/
California University of Pennsylvania http://www.library.cup.edu/
Duck University http://www.lib.duck.edu/
Eastern Illinois University http://www.eiu.edu/~booth/
Michigan University http://www.emich.edu/public/library/
libraryhomepage.html
Florida State University http://www.fsu.edu/~library/
Howard University http://138.238.41.254/