25 May 2019

วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day

5 มิถุนายน  วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day

วันสิ่งแวดล้อมโลก-ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม

วันสิ่งแวดล้อมโลกของไทย 5 มิถุนายน ซึ่งตรงกันกับวันสิ่งแวดล้อมของทั่วโลก   ในปี 2561 นี้ได้รณรงค์ให้คนไทยตื่นตัวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามคำขวัญปีนี้ ที่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้กำหนดไว้ว่า “I’ m with Nature” หรือ ชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ” ตามประเด็นหลักที่ได้กำหนดในการรณรงค์ ประจำปี พ.ศ. 2561 คือ “Connecting People to Nature” เพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม

ความหมายของสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ มีชีวิตและไม่มีชีวิตและมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันทุกระบบ

สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวมนุษย์มีทั้งสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งแวดล้อมเหล่านี้มีความสำคัญและคุณประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เมื่อใดที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ และการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ สิ่งแวดล้อมแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา ดิน น้ำ อากาศ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชุมชนเมือง สิ่งก่อสร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม มีข้อตกลงจากการประชุมให้จัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น ซึ่งประเทศไทยก็ได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และได้ก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้นอันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

polution-beach-environment

ประวัติวันสิ่งแวดล้อมโลก
จากปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งหิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออากาศร้อนขึ้น ซึ่งผลเหล่านี้ล้วนมาจากมนุษย์ที่เป็นคนทำลายธรรมชาติ ทำลายสิ่งแวดล้อมดีๆ ในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่เราควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยหน่วยงานต่างๆ ได้จัดกิจกรรมคือจัดตั้งวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น ซึ่งสหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลประเทศสวีเดน ได้จัดการประชุมที่เรียกว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” วันที่ 5 -16 มิถุนายน พ.ศ.2515 ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน มีการจัดทำร่างข้อเสนอต่างๆ รวมทั้งแผนดำเนินการโดยเรียกการประชุมนี้ว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” หรือ “UN Conference on the Human Environment” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ  นับว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เพราะเป็นครั้งแรกที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้หันหน้าเข้าหากันเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก และร่วมขจัดภยันตรายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลัง คุกคาม เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือ  องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนั้นได้มีข้อตกลงร่วมกัน เช่น การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่างๆ กำลังเผชิญอยู่ รัฐบาลประเทศต่างๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุม ไปจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดี และเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล

thailand-Plastic-Trash

กิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก
การจัดงานในวันสิ่งแวดล้อม อาจจะทำให้ประชาชนและเยาวชนเกิดความคิดและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมและร่วมมือทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศเราไว้ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยังคงมีอยู่ยั่งยืนตลอดไป ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้โลกได้อยู่กับเรานานๆ
1จัดนิทรรศการด้านพลังงาน  การจัดงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก ให้โลกสวยด้วยมือเรา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการร่วมมือกันระหว่างชุมชน หรือสถาบัน เพื่อให้ระลึก และช่วยกันอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลก
2กิจกรรมการปลูกต้นไม้   เพื่อลดอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในบรรยากาศ เพื่อกำจัดคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ซึ่งเป็นตัวทำลายสภาพโอโซนและก่อให้เกิดการสะสมความร้อนให้หมดสิ้นไป รวมถึงการคัดแยกก่อนจะทิ้งเป็นขยะ เปลี่ยนสภาพนำกลับมาใช้ใหม่ ช่วยกันปลูกต้นไม้อีก 5 เท่าจึงจะเพียงพอ เพราะปริมาณการใช้ไม้และจำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงในปัจจุบันนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการปลูกต้นไม้โตเร็วมากกว่าที่ปลูกอยู่ในปัจจุบันมากถึง 5 เท่า จึงจะเพียงพอกับการใช้ประโยชน์ในอนาคต
3แยกทิ้งเศษกระดาษจากขยะอื่น  กิจกรรมการแยกขยะ ด้วยการทำโครงการไม่ทิ้งเศษกระดาษลงในถังกับขยะอื่นๆ เพราะจะทำให้กระดาษเปรอะเปื้อนไขมันและเศษอาหารจะทำให้เศษกระดาษนั้นนำไปผลิตใหม่อีกไม่ได้ และแหล่งสร้างขยะกระดาษที่สำคัญก็คือหนังสือพิมพ์ หน้าที่เป็นขยะกระดาษโดยผู้อ่านไม่ได้อ่าน ก็คือหน้าโฆษณาธุรกิจ นั่นคือการทำลายกระดาษสะอาดและสร้างขยะกระดาษให้เกิดขึ้นจำนวนมหาศาลในแต่ละวัน ส่วนขวดแก้วทุกชนิดที่บรรจุของเมื่อใช้แล้วควรทำความสะอาด และแยกชนิดของแก้ว และแยกสีของแก้วด้วยนำกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาบี้ให้แบนก่อนทิ้ง หรือขายแก่คนรับซื้อเศษโลหะ เพราะกิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ได้เป็นสาเหตุของการเพิ่มความร้อนให้กับโลก ไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิง การเผาป่า ได้ทำให้ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นจำนวนมากในบรรยากาศ เราสามารถหยุดยั้งการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดความร้อนให้น้อยลง และต้องหยุดการเผาทำลายป่าลงให้ได้ และหันมาปลูกป่าเพื่อให้โลกร่มเย็น เราทุกคนจะต้องช่วยกันปลูกป่าคลุมพื้นที่ว่างเปล่าให้ได้มากที่สุดเพราะป่าเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดีที่สุดของโลก

5 มิถุนายน  วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day

แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

ทุกชีวิตต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิต มนุษย์ พืช สัตว์ ทุกชีวิตจำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา รวมถึงสิ่งที่มนุษย์คิดค้นสร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบาย โลกร้อนเกิดภัยพิบัติมากมาย ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะร่วมช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมกันแบบจริงๆ จังๆ เพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานได้เห็น เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีอย่างจำกัด
1สร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้ข้อมูลแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ถึงปัญหาและผลกระทบของสิ่งที่มนุษย์ทำกับสิ่งแวดล้อม และให้การศึกษาในการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนทางวิชาการ และเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี รวมถึงเสริมสร้างให้สถาบันและคนในสถาบันตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
2การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยทางตรง คือการใช้อย่างประหยัดด้วยการใช้ทรัพยากรเท่าที่มีความจำเป็น เพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด และอาจมีการรีไซเคิล หรือการนำกลับมาใช้ซ้ำอีก สิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหนึ่งสามารถที่จะนำมาใช้ซ้ำได้อีก เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ ฯลฯ หรือสามารถที่จะนำมาใช้ได้ใหม่โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและการทำลายสิ่งแวดล้อมได้
3การบูรณะซ่อมแซม  การบูรณะซ่อมแซม สิ่งของบางอย่างเมื่อใช้ไปเวลานานอาจเกิดการชำรุดได้ เพราะฉะนั้นถ้ามีการซ่อมแซม โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อให้เกิดความสิ้นเปลืองจะทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก รวมทั้งการบำบัดและการฟื้นฟู เป็นวิธีการที่จะช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 
4การใช้สิ่งอื่นทดแทน  การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ใบตองแทนโฟม การใช้พลังงานแสงแดดแทนแร่เชื้อเพลิง การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และการเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน เช่น การเฝ้าระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ เป็นวิธีการที่จะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย การจัดทำแนวป้องกันไฟป่า เป็นต้น

ปั่นจักรยานไปทำงาน วันสิ่งแวดล้อมโลก

สิ่งที่ควรทำร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมของโลก
มาเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปในอนาคต และมาร่วมช่วยกันป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเสื่อมลงมากยิ่งขึ้น เพราะปัญหาของสิ่งแวดล้อมนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำของคนทั้งสิ้น การแก้ไขและวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ ปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในเมืองไทย สาเหตุเกิดจากการลดจำนวนลงของพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารของประเทศ และจากการใช้น้ำกันอย่างฟุ่มเฟือย                   

  • ช่วยกันปลูกต้นไม้

มาช่วยกันเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรกลับมาใช้อย่างรู้คุณค่า ควรจะมาร่วมรณรงค์และประหยัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ร่วมมือร่วมใจกันรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีต่อไปในอนาคต เพื่อลูกหลานของเรา เราทุกคนควรมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะและรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้สดใส สมบูรณ์สำหรับทุกคนในอนาคต

  • การพัฒนาคุณภาพประชาชน

เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการอนุรักษ์ เกิดความรักความหวงแหน และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง สนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถทำได้ทุกระดับอายุ ทั้งในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ และนอกระบบโรงเรียนผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ

  • การจัดตั้งกลุ่ม

ด้วยจิตสำนึกในความมีคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีต่อตัวเรา การจัดตั้งกลุ่มชุมชน ชมรม สมาคม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การให้ความร่วมมือทั้งทางด้านพลังกาย พลังใจ พลังความคิด เช่น กลุ่มชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิโลกสีเขียว

  • ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์อันตรายลงแม่น้ำ

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่ติดไฟ น้ำยาละลายสี น้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรด ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษ ฯลฯ ต้องมีวิธีกำจัดที่ถูกต้องและต้องไม่ทิ้งลงแม่น้ำ 
การเพิ่มออกซิเจนในน้ำมันก็เพื่อช่วยลดปริมาณการเกิดของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ให้ลดน้อยลง เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดมลพิษจากรถยนต์ ด้วยการเพิ่มส่วนผสมของออกซิเจนในน้ำมัน ทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายเทน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วลงในภาชนะที่ปิดฝาแล้วส่งคืนให้กับสถานีบริการ เพราะน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วจากรถยนต์ จะก่อมลภาวะให้เกิดกับแหล่งน้ำและผิวดินได้หากมีการกำจัดที่ไม่เหมาะสม


กระปุกดอทคอม.  (2551).  วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน.  เข้าถึงได้จาก https://hilight.kapook.com/view/24504

งานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. เดินหน้าแคมเปญ เชื่อมต่อคนไทยสู่ธรรมชาติ.  (2560, 5 มิถุนายน).  ไทยรัฐออนไลน์.  เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/content/962693

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก.  (2561).  เข้าถึงได้จาก http://www.dmc.tv/page_print.php?p=top_of_week/วันสิ่งแวดล้อมโลก-World-Environment-Day.html

Myhora.  (2561).  วันสิ่งแวดล้อมโลก.  เข้าถึงได้จาก https://www.myhora.com/ปฏิทิน/วันสิ่งแวดล้อมโลก.aspx

วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment day

About The Author

Related posts