21 August 2019

ประชุม อพส. กลุ่มงานบริการ-เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยเกริก

ประชุม อพส. กลุ่มงานบริการ-เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยเกริก

เข้าร่วมประชุมกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(อพส)  ครั้งที่ 2/2561 ณ. ห้องประชุม 1208 อาคารมังคลัพฤกษ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกริก วันที่ 21 มิย. 2561 ในที่ประชุมเสนอให้จัดทำ ทำเนียบนามกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะเป็นบันทึกการทำงานร่วมกันโดยตรงระหว่างแผนกบริการ ที่ดูแลเรื่องการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด โดยในการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นประมาณเดือนสิงหาคม 2561

อพส. กลุ่มงานบริการ

About The Author

Related posts