24 September 2020

ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์

  • หน้าหลัก
  • ปีการศึกษา/Academic Year
  • 2560/2017
  • ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์
Estimated reading time: 2 min
This is a Trial Version of Social Share & Locker Pro plugin. Please add your purchase code into Licence section to enable the Full Social Share & Locker Pro Version.
 icon-user-th-large  Title ไทย: ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์
 icon-user-globe  Title Eng: Morales in working of customs officer in goods containers assessment by X-ray machine
 icon-user-user  Authors: ปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์,  Preecha Ditmetharoj
 icon-group   Other: 
 icon-user-md  Advisors: ผศ.ดร. เมฆินทร์ เมธาวิกูล, Asst. Prof. Dr.Mekin Methawikul
 icon-thumb-tack  Keywords: ขวัญในการทำงาน, การทำงาน, ข้าราชการ, กรมศุลกากร, Morale in working, Officers of The Customs Department
 icon-paperclip  Publisher: มหาวิทยาลัยสยาม
 icon-calendar Issue Date: 2560

Abstract

The research entitled Morales in Working of customs Officer in Goods containers Assessment by X-ray Machines aimed to study the level of work morale of the Customs Department’s officers, to explore factors which affect to work morale of the Customs Department’s staffs who work on investigating containers by using an X-ray machine, and to provide a guideline to promote work morale for staffs of the Customs Department who are responsible for using an X-ray machine to examine containers. This qualitative research used a questionnaire as a research instrument. The population of this study was 124 employees of the Customs Department. Data analysis included frequency, percent, average (x) and standard deviation (S.D.), applied Pearson’s correlation coefficient to understand forms of relationship, and then compared values from those statistics by testing hypotheses with T-test and F-test. If the difference of particular values is significant, the Scheff?’s method would be performed to compare each two of those values.
Results of this research shows that the majority of correspondents were male, aged between 31-35 years old, completed an undergraduate education, and had work experience of between 1-5 years. The officers working on container examination by an X-ray machine mainly were at a medium level of opinion about work morale in general and in both five dimensions as the average was 3.09.
Recommendations from this study were as follows. First, management should define clear regulation and criteria on rewards from the work, such as detection reward. In addition, the Department should build safe facilities and work environment; for instance, procuring X-ray radiation suits, do a regular job rotation, had more activities to develop relationships with colleagues, such as an annual sports competition that will provide an opportunity for employees to meet together after work, announce employees of the month in each category to raise employee pride, and lastly set a clear career path.
Finally, for the future studies, they should consider factors leading to work morale of servants of similar organizations with the aim of developing efficiency of those organizations and their staffs. Also, continuous employee efficiency and capability building as well as factors further promoting organizational excellence should be taken into account.

Keywork : Morale in working, Officers of The Customs Department.

บทคัดย่อ

การศึกษา เรื่อง “ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์”มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ และเพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ การศึกษานี้เป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นประชากรในการวิจัย จำนวน 124 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ (x ?) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในการวิเคราะห์และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) หารูปแบบของความสัมพันธ์ แล้วนำมาเปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่า T (t-test) และ ค่า F (f-test) หากมีค่าแตกต่างกันจะนำค่ามาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe)
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-35 ปี มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และประสบการณ์การทำงานในองค์กรระหว่าง 1-5 ปี ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งราย 5 ด้าน และในภาพรวม โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.09
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารควรกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ในด้านผลประโยชน์ตอบแทนในการทำงานอย่างชัดเจน เช่น รางวัลในการตรวจจับ เป็นต้น และควรสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย เช่น มีชุดป้องกันรังสีจากเครื่องเอ็กซ์เรย์ และมีการหมุนเวียนการทำงานเป็นประจำ เป็นต้น และควรมีกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมากขึ้น เช่น การแข่งกีฬาประจำปีเพื่อให้มีการพบปะสังสรรค์กันนอกเวลาทำงานให้มากขึ้น และควรมีการประกาศรายชื่อพนักงานดีเด่นประจำเดือนในหมวดต่างๆ เพื่อความภาคภูมิใจของพนักงาน และควรกำหนดแผนเส้นทางตำแหน่งหน้าที่ให้ชัดเจน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการหน่วยงานที่ใกล้เคียง และเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพให้สูงขึ้นและควรทำการศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเสริมประสิทธิภาพของบุคลากรและการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและปัจจัยที่ส่งเสริมให้องค์กรมีความเป็นเลิศมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ : ขวัญในการทำงาน, การทำงาน, ข้าราชการ, กรมศุลกากร

Degree Name: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration)
Degree Level: ปริญญาโท (Master)
Type: สารนิพนธ์  (Independent Study IS)
APA: ————————
URI ————————
Full Text:
Location:

 


logo-siam u-โลโก้-มหาวิทยาลัยสยาม

กี่ยวกับมหาวิทยาลัย – นใจสมัครเรียน

ฐานข้อมูลสารนิพนธ์  มหาวิทยาลัยสยาม

ติดต่อ:  สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 icon-phone โทร: 0-2457-0068 ต่อ 5142   icon-envelope-o อีเมล์: lib@siam.edu 

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0 0 of 0 found this article helpful.
Views: 120