07 June 2020

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Estimated reading time: 2 min
This is a Trial Version of Social Share & Locker Pro plugin. Please add your purchase code into Licence section to enable the Full Social Share & Locker Pro Version.
 icon-user-th-large  Title ไทย: ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 icon-user-globe  Title Eng: Factors affected to effectiveness of waste management of Phra Nakon Si Ayutthaya City municipality, Phra Nakon Si Ayutthaya province
 icon-user-user  Authors: ณัฐวุฒิ ผดุงเพียร, Natthawut Phadungpien
 icon-group   Other: 
 icon-user-md  Advisors: ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล, Dr.Sumet Saengnimnual
 icon-thumb-tack  Keywords: ระบบสารสนเทศ, การจัดการขยะ, Information systems, Waste management
 icon-paperclip  Publisher: มหาวิทยาลัยสยาม
 icon-calendar Issue Date: 2560

Abstract

This research had objectives to study the efficiency of waste management in the Municipality of Ayutthaya, study factors affecting the efficiency of waste management in the Municipality of Ayutthaya and to propose ways to strengthen the efficiency of waste management in the Municipality of Ayutthaya. The sample used in this study was the people of Ayutthaya municipality of 400 peoples.Questionnaire was used to collect data / statistical methods used to analyze quantitative data such as frequency hypothesis testing using statistical analysis, the chi-square test and measure the relationship between variables by Gamma with significant level of .05.
The findings showed that the level of efficiency in the management of municipal waste in a total of 193 peoples, representing 48.25 per cent and the factors that affect the efficiency of waste management were waste collection on time, the availability of equipment for garbage collection, the adequacy of the amount of trash in the community, educating the public about waste and garbage and publicity about the garbage collection.
The recommendations from the findings were the punctuality of garbage collection, Municipal garbage collection schedule should be set of each community and post them in the community so that people can know the exact schedule of garbage collection.
The availability and suitability of equipment used for waste storage. Municipalities should be labeled waste storage device to match the type of waste collected.
The number of bins in the Community Municipalities should increase the number of bins to meet the needs of the community. The color of the trash should be separated by type of waste.
The knowledge of the waste, Municipalities should develop training programs for waste separation annually including the award community with sorting waste properly.
PR Municipal councils should be prepared to meet the public thoroughfare, to promote and to hear complaints and answer questions of the public.
Recommendations for further research, there should be studied by adding more independent variables such as the condition of the garbage truck. Garbage disposal, etc., and should have the satisfaction of storing solid waste and sewage in other local government agencies in such Province Provincial Administration Organization or Community. To determine the level of satisfaction of the people and the factors that affect customer satisfaction in order to bring the research to develop improved methods of storing garbage and filth of the next government.

Keyword : Information systems, Waste management.

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ เพื่อเสนอแนะแนวทางและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ดียิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จำนวน 400 คน โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละโดยการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้านการทดสอบค่าไคสแควร์ และวัดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยค่าแกมม่า ที่ระดับความสัมพันธ์ทางสถิติที่ .05
ผลการศึกษาพบว่า ระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลอยู่ในระดับน้อย จำนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 และปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ ได้แก่ความตรงต่อเวลาในการจัดเก็บขยะความพร้อมของอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะความเพียงพอของจำนวนถังขยะในชุมชน การให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับขยะและการคัดแยกขยะ และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเวลาจัดเก็บขยะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ด้านความตรงต่อเวลาในการจัดเก็บขยะเทศบาลควรกำหนดเวลาจัดเก็บขยะที่ชัดเจนของแต่ละชุมชน และติดประกาศเวลาดังกล่าวไว้ในชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ทราบกำหนดการจัดเก็บขยะที่แน่นอน
ด้านความพร้อมและความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บขยะ เทศบาลควรติดป้ายกำกับอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะให้ตรงกับประเภทของขยะที่จัดเก็บ
ด้านจำนวนถังขยะในชุมชน เทศบาลควรเพิ่มจำนวนถังขยะให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน รวมถึงควรแยกสีของถังขยะตามประเภทของขยะด้วย
ด้านการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ เทศบาลควรจัดทำโครงการอบรมการคัดแยกขยะ เป็นประจำทุกปี รวมถึงให้รางวัลชุมชนที่มีการคัดแยกขยะได้ถูกต้องเหมาะสม
ด้านการประชาสัมพันธ์ เทศบาลควรจัดทำเทศบาลสัญจรออกพบปะประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนรวมถึงตอบปัญหาข้อสงสัยของประชาชน
ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาโดยเพิ่มตัวแปรอิสระให้มากขึ้น เช่น สภาพของรถเก็บขยะ วิธีการกำจัดขยะ เป็นต้น และควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชน และปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ เพื่อจะได้นำเอาผลการวิจยัมาพัฒนาปรับปรุงวิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของหน่วยงานภาครัฐ ต่อไป

คำสำคัญ : ระบบสารสนเทศ, การจัดการขยะ

Degree Name: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท (Master)
Type: Independent Study (IS)
APA: ————————
URI ————————
Full Text:
Location:

 


ฐานข้อมูลสารนิพนธ์  มหาวิทยาลัยสยาม

ติดต่อ:  สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 icon-phone โทร: 0-2457-0068 ต่อ 5142   icon-envelope-o อีเมล์: lib@siam.edu 

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0 0 of 0 found this article helpful.
Views: 241