06 June 2020

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานช่างของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

Estimated reading time: 1 min
This is a Trial Version of Social Share & Locker Pro plugin. Please add your purchase code into Licence section to enable the Full Social Share & Locker Pro Version.
 icon-user-th-large  Title ไทย: ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานช่างของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
 icon-user-globe  Title Eng: People’s satisfaction towards public works service of Phra Nakhon Si Ayutthaya city municipality
 icon-user-user  Authors: มงคล รื่นเรืองฤทธิ์, Mongkol Ruenrueangrit
 icon-group   Other: 
 icon-user-md  Advisors: ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล, Dr.Sumet Saengnimnuan
 icon-thumb-tack  Keywords: ความพอใจของผู้ใช้บริการ, การทำงาน, People’s Satisfaction
 icon-paperclip  Publisher: มหาวิทยาลัยสยาม
 icon-calendar Issue Date: 2560

Abstract

The objectives of this research were to study people’s satisfaction towards public works service of Phra Nakhon Si Ayutthaya City Municipality, to explore related factors of people’s satisfaction towards public works service and to study the problems as well as the development guideline for the service system of public works service of Phra Nakhon Si Ayutthaya City Municipality. A sample of 397 people who used the service system of public works service of Phra Nakhon Si Ayutthaya City Municipality. Frequencies, percentage, Chi-Square test and Gamma correlation coefficient were used as statistical techniques.
The finding revealed that, in general, most people in the study were satisfied with the service system of public works service at the high satisfaction level. Occupation significantly correlated with people’s satisfaction towards public works service. But gender, age, marital status and education not significantly correlated with people’s satisfaction towards public works service.
The suggestions were as follows the organization should reduce process and adjust work instruction. Introduce a new technology for new service system. Finally, adjust attitude and develop personality of officials to always ready for service.
And the suggestions for the next research were as follows there should be the qualitative research are interviews and observations. Should be study people’s satisfaction towards service of each a section and study problems and obstacles affecting the performance of public employees in Phra Nakhon Si Ayutthaya City Municipality. And comparison of data with other Municipalities for development of service to the efficiency, the effectiveness, the response to people’s demand, and the same standard.

Keyword : People’s Satisfaction.

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการต่อการให้บริการงานช่างของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการต่อการให้บริการงานช่างของเทศบาลนครพระนคร ศรีอยุธยา และเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริการงานช่างของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนผู้มาขอรับบริการต่อการให้บริการงานช่างของเทศบาลนครพระนคร ศรีอยุธยา จำนวน 397 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test) สำหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพื่อหาความ สัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และหาทิศทางความสัมพันธ์จากการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบ Gamma ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนผู้มาขอรับบริการมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการงานช่างของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยรวม อยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการต่อการให้บริการงานช่าง คือ อาชีพ ส่วนปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการต่อการให้บริการงานช่าง
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย หน่วยงานควรลดขั้นตอนและปรับวิธีการปฏิบัติงาน นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริการรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งปรับทัศนคติและพัฒนาบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ให้พร้อมต่อการบริการอยู่เสมอ
และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ ควรทำการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ แต่ละกองงานที่ให้บริการ และควรทำการศึกษาเรื่องปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และควรทำการเปรียบเทียบกับเทศบาลอื่น ๆ เพื่อนำมาพัฒนาให้การบริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีมาตรฐานในการให้บริการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

คำสำคัญ : ความพอใจของผู้ใช้บริการ, การทำงาน

Degree Name: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration)
Degree Level: ปริญญาโท (Master)
Type: สารนิพนธ์  (Independent Study IS)
APA: ————————
URI ————————
Full Text:
Location:

 


logo-siam u-โลโก้-มหาวิทยาลัยสยาม

กี่ยวกับมหาวิทยาลัย – นใจสมัครเรียน

ฐานข้อมูลสารนิพนธ์  มหาวิทยาลัยสยาม

ติดต่อ:  สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 icon-phone โทร: 0-2457-0068 ต่อ 5142   icon-envelope-o อีเมล์: lib@siam.edu 

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0 0 of 0 found this article helpful.
Views: 89