07 June 2020

การแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักเรียนสายสามัญในกรุงเทพมหานคร

Estimated reading time: 3 min
This is a Trial Version of Social Share & Locker Pro plugin. Please add your purchase code into Licence section to enable the Full Social Share & Locker Pro Version.
 icon-user-th-large  Title ไทย: การแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักเรียนสายสามัญในกรุงเทพมหานคร
 icon-user-globe  Title Eng: Career guidance for preparing the students in Bangkok entering labour market
 icon-user-user  Authors: อณัฐ ลัดลอย, Anat Ladloy
 icon-group   Other: 
 icon-user-md  Advisors: ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล, Dr.Sumet Saengnimnuan
 icon-thumb-tack  Keywords: การแนะแนวอาชีพ, ตลาดแรงงาน, Career counseling, Labor market
 icon-paperclip  Publisher: มหาวิทยาลัยสยาม
 icon-calendar Issue Date: 2560

Abstract

This research aims to study the important , problem and process of career guidance and present how to prepare the student in Bangkok before enter to the labour market. This research is an qualitative research that use the analysis of relevant documents and interview the students , teachers , staff and administrator of the Department of Employment by interview.
The research found that the labour market currently has an imbalance between labour supply and labour demand. So some sectors there are a lot of labour demand but the labour supply is not so much, however some sectors there are a lot of labour supply but the labour demand is not so much. This problem is due to the lack of good preparation before enter to the labour market. From interviews, the students they weren’t prepare themselves. They have not the target and no plan what will be in the future. They think it is far away. About the study, they will choose that the parent would like or choose by friends. They don’t know about trend of labour market , personality and skill. Their attitude are also based on personal value. The parent aim to their children educated a degree rather than study for a future career. Therefore, it is necessary to planning about the human resource. To resolve the problem , career Guidance is an important method for helping the students to decide whether to study or choose a career in accordance with their knowledge , abilities , personality and aptitude. Cause to earn the living.
The results of the study can recommend the preparing the students before enter to the labour market , career guidance is a process that can resolve about this problem. That the government must set clear policies and measures and the relevant agencies need to bring the technology to benefits , develop and produce an information of the career , world of education and trend of the labour market and publishing to the interested and stakeholders. It is also necessary to integrate the interdisciplinary work. The researcher recommends , career guidance is a best process for preparing the students before enter to the labour market. The students should to get the service of career guidance by online personality test and do the career planning. If the students do that , we will have a big database for using and take the result of personality test to analysis each individual and send to the school for plan and manage the teaching and learning. The teaching and learning should insert the content about career information , education information and labour market information and develop the teacher by training , make them to know and understand the career guidance process. Make the modern of the education information , career information and labour market information. Establish a career information center in school for learning. Make a contribution between the various sectors and make the parent to understand for support and help the student to decide whether to study or choose a career in accordance with their knowledge , abilities , personality and aptitude.
Suggestions for further research. The topic of this research should be expanded nationwide of nation, it will benefit for the students in preparing before enter to the labour market and the government can use the information for human resource management.

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสำคัญ ปัญหา/อุปสรรคของการแนะแนวอาชีพและกระบวนการการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนสายสามัญในกรุงเทพมหานคร และเพื่อเสนอแนวทางการแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้กับนักเรียน สายสามัญในกรุงเทพหมานคร โดยเป็นการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้การวิเคราะห์เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวและผู้บริหารของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ผลการวิจัยพบว่าในปัจจุบันนี้ตลาดแรงงานเกิดความไม่สมดุลกันระหว่างอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงาน กล่าวคือ บางสาขามีความต้องการแรงงานจำนวนมาก แต่ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานมีจำนวนน้อย แต่ในทางกลับกันบางสาขาก็มีความต้องการแรงงานจำนวนน้อย แต่ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานมีจำนวนมาก ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการขาดการเตรียมความพร้อมที่ดีก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งจากการสัมภาษณ์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงาน กล่าวคือ ยังไม่มีการกำหนดเป้าหมายหรือวางแผนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคต เนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว อีกทั้ง ในการเลือกศึกษาต่อนั้นส่วนมากจะเลือกเรียนตามที่ผู้ปกครองต้องการให้เรียนหรือเลือกเรียนตามเพื่อนโดยที่ไม่ได้ทราบถึงแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต รวมถึงไม่ทราบถึงบุคลิกภาพ ความถนัดและทักษะของตนเอง นอกจากนี้ ยังเกิดจากค่านิยมส่วนบุคคล โดยมุ่งหวังให้ลูกหลานศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้ได้รับ ใบปริญญามากกว่าการเลือกศึกษาเล่าเรียนเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต
ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์หรือทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว การแนะแนวอาชีพถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการที่จะช่วยให้บุคคลสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้ตรงกับความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ และความถนัดของตนเอง ก่อให้เกิดการมีงานทำ มีรายได้ ต่อไป
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานนั้น กระบวนการการแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งภาครัฐจะต้องมีการกำหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจน สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการจัดทำและพัฒนาข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลโลกอาชีพ ข้อมูลโลกการศึกษา ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน สำหรับเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ โดยผู้ศึกษาวิจัยขอเสนอแนวทางการแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้กับนักเรียนสายสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้นักเรียนสายสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานครให้ได้รับการแนะแนวอาชีพและทดสอบความพร้อมทางอาชีพผ่านระบบออนไลน์ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการจัดทำบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning) ขึ้น เพื่อจะได้มีฐานข้อมูลและนำผลการทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายบุคคลและในภาพรวม จากนั้นนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางสำหรับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง และสอดแทรกความรู้โลกการศึกษา โลกข้อมูลอาชีพ และโลกข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้แก่นักเรียน ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการการแนะแนวอาชีพ มีการดำเนินการจัดทำข้อมูลโลกการศึกษา โลกข้อมูลอาชีพและข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ที่ทันสมัยเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาชีพในสถานศึกษาขึ้นสำหรับ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อร่วมมือสนับสนุนให้เด็กได้เลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพที่ตรงกับความรู้ ความถนัดและทักษะ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
นอกจากนี้ เสนอให้มีกฎหมายด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งเสนอให้มีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงานด้วยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์วางแผนการศึกษาต่อและวางแผนกำลังคนของประเทศ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์ และอุปทานด้านแรงงาน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่าควรมีการขยายการศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมกับนักเรียนสายสามัญศึกษาทั่วประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้ภาพรวมของประเทศ

Degree Name: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration)
Degree Level: ปริญญาโท(Master)
Type: สารนิพนธ์  (Independent Study IS)
APA: ————————
URI ————————
Full Text:
Location:

 


ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์  มหาวิทยาลัยสยาม

ติดต่อ:  สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 icon-phone โทร: 0-2457-0068 ต่อ 5142   icon-envelope-o อีเมล์: lib@siam.edu 

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0 0 of 0 found this article helpful.
Views: 34