Praphaphorn Yui

พื้นที่ว่างเปล่า

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อเรื่อง           :   Transexuality ผู้จัดทำ           :   Discovery Channel Call Number  :   DVD 00522 M      รายละเอียด      :   Transsexual (คนที่มีจิตใจเหมือนเพศตรงข้าม) หมายถึง คนที่เกิดมามีสภาพด้านร่างกายเป็นเพศหนึ่ง แต่มีอารมณ์ จิตใจ และเลือกที่จะใช้ชีวิตในบทบาททางเพศที่เป็นอีกเพศหนึ่ง นับเป็นความหลากหลายทางเพศที่ซับซ้อนขององค์ประกอบทั้งทางกาย (ฮอร์โมน/สารเคมีในสมอง) จิตใจ (การเลี้ยงดู/ วิธีคิดของแต่ละคน) และสังคม (ความคาดหวัง/การยอมรับจากสังคม/วัฒนธรรมที่หลากหลาย) ในทางการแพทย์ไม่ถือว่าบุคคลที่มีความแตกต่างทางรสนิยมและการแสดงออกทางเพศเป็นความผิดปกติ  เพียงแต่อาจให้คำแนะนำในการปรับตัวและทำความเข้าใจกับคนรอบข้างในบางรายเท่านั้น แต่สำหรับผู้ที่มีความแตกต่างด้านอัตลักษณ์ทางเพศนั้นอาจมีความรู้สึกทุกข์ทรมานที่ต้องดำรงชีวิตอยู่ ภายใต้ร่างกายที่ในความรู้สึกลึกๆ แล้วไม่ใช่ “ร่างกายของตนเอง” จึงจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือซึ่งแพทย์จะพยายามแก้ไขร่างกายให้สอดคล้องกับภาวะจิตใจของคนคนนั้น  Each year, thousands of transsexuals born as men make the ultimate decision to be physically transformed …

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 Read More »

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 มกราคม 2562

ชื่อเรื่อง           :   University English 1 ผู้จัดทำ           :   วัลลีย์ ศิริกาญจนาวงศ์ และคณะ         Call Number  :   VCD 1031 M         รายละเอียด      :   CD ประกอบหนังสือวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน University English 1 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    เพื่อใช้ในการฟังและการพูด เหมาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการฟื้นฟูทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อต่างๆ สำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน   ชื่อเรื่อง           :   J-Tales เรียนภาษาญี่ปุ่นจากนิทาน ผู้จัดทำ           :   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)             Call Number  :   VCD 1044 M รายละเอียด      :   …

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 มกราคม 2562 Read More »

แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2561

ชื่อเรื่อง           :        New Inside Out : Pre-intermediate ผู้จัดทำ           :         Sue Kay and Vaughan Jones  Call Number  :     VCD 00838 M ติดต่อบรรณารักษ์ห้อง Study Room รายละเอียด      :       CD-ROM ประกอบหนังสือ New Inside Out ระดับ Pre-intermediate เป็นการฝึกฝนทักษะการฟัง ให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว ประกอบด้วย 3 แผ่นหลัก ได้แก่ แผ่นที่ 1 : Unit 1 ถึง Unit 4 + Review A // …

แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2561 Read More »

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2561

ชื่อเรื่อง :                   วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุด “๗๗  จังหวัด พัฒนาทั่วไทย” ผู้จัดทำ :                   สำนักราชเลขาธิการ ร่วมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ง      ชาติ  (กสทช)   สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร) Call Number  :         ติดต่อบรรณารักษ์ห้องดิจิตอล รายละเอียด      :         เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขอนำเสนอ วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุด “๗๗ จังหวัด พัฒนาทั่วไทย” เป็นวีดิทัศน์สารคดีที่มุ่งเน้นการนำเสนอพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชนไทยรวมถึงชาวต่างชาติที่ได้รับชมวีดิทัศน์ชุดนี้ โดยเรื่องราวของวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรตินี้ ประกอบไปด้วยเรื่องราวของแต่ละจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๗๗ จังหวัด จำนวน ๗๗ ตอน ซึ่งในแต่ละตอนสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาแก่พสกนิกรในแต่ละท้องถิ่น พัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกรในชาติให้มีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ยังความซาบซึ้งและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ชื่อเรื่อง :         …

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2561 Read More »

แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ชื่อเรื่อง           :      Malacca : The Exclusive Insight on Special City of Malaysia ผู้จัดทำ           :      China Central Television : CCTV     Call Number  :   DVD 00523 M ติดต่อบรรณารักษ์ห้อง Study Room รายละเอียด      :     รัฐมะละกา (Malacca) เป็นหนึ่งในสิบสามรัฐที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย(Federation of Malaysia) โดยมีขนาดเล็กเป็นลำดับที่ 3 รองจาก รัฐเปอร์ลิสหรือปะลิส (Perlis) และรัฐปีนัง (Penang)  ตั้งอยู่ทางตอนใต้ในคาบสมุทรมลายู โดยมี “มะละกา”( Malacca Town) เป็นเมืองหลวง ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยร่องรอยของประวัติศาสตร์สำคัญของสหพันธรัฐมาเลเซีย …

แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 Read More »

Introduction to Multimedia

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ชื่อเรื่อง              :         สนุก กับข่าวสั้นอ่านง่าย Quick Easy and Fun ผู้จัดทำ               :         Terry L.Fredrickson   Call Number  :         VCD 1082 M ติดต่อบรรณารักษ์ห้อง Study room รายละเอียด       :         แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ใช้ร่วมกับการอ่านออกเสียง ในหนังสือ Quick, easy and fun สนุกกับข่าวสั้นอ่านง่าย ซึ่งได้รวบรวมข่าวสั้นอ่านง่ายที่เคยลงในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และนำมาจัดแยกประเภทของข่าวที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันออกเป็นบทๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยตัวเอง ผลงานโดย Terry …

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 Read More »

ท่องเที่ยววิถีไทย-My Brilliant Brain

แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561

แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ชื่อเรื่อง : รายงานประจำปี ๒๕๖๐ Annual Report 2017 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, Tourism Authority of Thailand CALL NUMBER: – รายละเอียด : แนะนำ CD การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่นำเสนอข้อมูลประจำปี 2560 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (General Information on the Tourism Authority of Thailand) ทั้งในเรื่องประวัติความเป็นมา (TAT Background) พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร วิสัยทัศน์ (TAT’s Vision, Mission and Organisational Targets) คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ททท. (TAT Board …

แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561 Read More »

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561

แนะนำ CD ชื่อเรื่อง  :  The Best Test Preparation for CU-TEP : เตรียมสอบ CU-TEP ผู้จัดทำ               :         Thai Graduate Research Examinations Institute Call Number   :        CD 428.0076 ตส 717 ติดต่อได้ที่บรรณารักษ์ห้องดิจิตอล รายละเอียด        :         CU-TEP ย่อมาจาก Chulalongkorn University Test of English Proficiency เป็นการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา จัดทำโดยสถาบันภาษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Language …

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561 Read More »

แนะนำ CD

แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 กันยายน 2561

ชื่อเรื่อง           :         รวมหลักไวยากรณ์โทเฟิล TOEFL Grammar ผู้จัดทำ           :         TGRE Institute Publication Call Number  :      428.0076 (สามารถติดต่อได้ที่บรรณารักษ์ห้องดิจิตอล) รายละเอียด      :        แนะนำ CD Test Of English as a Foreign Language หรือ TOEFL เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ซึ่งมีการออกแบบสำหรับใช้ในการประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร ถือว่าเป็นการสอบวัดระดับทางภาษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลก โดยผลคะแนน TOEFL จะสามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของแต่ละคน ซึ่งจะใช้เป็นหลักเกณฑ์เมื่อต้องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เช่น อเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ เป็นต้น หรือจะใช้เป็นเกณฑ์ในเรื่องของทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในการสอบTOEFLจะเป็นการทดสอบครบทุกด้าน กล่าวคือ Listening, Speaking, Reading และ Writing โดยผลคะแนน TOEFL จะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 …

แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 กันยายน 2561 Read More »

แนะนำ CD 1 กันยายน 2561

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 กันยายน 2561

แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 1 กันยายน 2561 ชื่อเรื่อง :  Coronary Artery Bypass Graft : An overview ผู้แต่ง :    Focus Media CALL NUMBER: CD 00626 M 2010 รายละเอียด : แนะนำ CD  Coronary Artery Bypass Graft : An overview ที่ให้ความรู้เรื่องการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจหรือการผ่าตัดบายพาส (Coronary Artery Bypass Grafting : CABG) ถือเป็นการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตันวิธีหนึ่ง เพื่อทำทางเบี่ยงเสริมหลอดเลือดบริเวณที่ตีบหรือตันทำให้เลือดผ่านส่วนที่ตีบหรือตันได้ดีขึ้น ส่งผลทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้มากขึ้น วิธีการคือแพทย์จะนำหลอดเลือดที่มีคุณภาพดีจากส่วนอื่นในร่างกายผู้ป่วย อาจเป็นหลอดเลือดดำจากขาหรือหลอดเลือดแดงจากทรวงอกหรือปลายแขน มาต่อทำทางเบี่ยงข้ามหลอดเลือดแดงส่วนที่ตีบหรืออุดตัน โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าควรใช้หลอดเลือดชนิดใดมาตัดต่อ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากซีดีรอมแผ่นนี้  Coronary artery bypass graft or CABG …

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 กันยายน 2561 Read More »