ฟอร์มส่ง “รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะต่างๆ” และ “สรุปสาระสำคัญรายงานการประชุมฯ”
กรุณาส่งก่อนวันที่ 23 ของทุกเดือน ติดต่อ-สอบถาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ เบอร์ 5245 ต่อ 22
ติดต่อนักพัฒนาเว็บแอพ: ลุงตุ๊ก ห้องสมุดมารวย@ม.สยาม ชั้น 6 อาคาร 19