21 August 2019

การประชุมศึกษาดูงาน ห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมศึกษาดูงาน ห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมศึกษาดูงาน ณ.ห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมศึกษาดูงาน ห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561  โดยมีบุคลากรสำนักห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เวลา 13.30-15.30น. ได้แก่  นายวสันต์ อุทัยเลี้ยง ,นายทศพร ศิริโชคทรัพย์, นางสาวธนัญญา พันธุทิม ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ห้องสมุดสีเขียว  โดยมีอักษรย่อว่า  GREEN LIBRARY (RSU)  สำนักหอสมุด เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีอันทันสมัย ทำให้เกิดบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ สนับสนุนเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ในอันที่จะสรรค์สร้างงานวิจัยเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคม และเป็นห้องสมุดสีเขียวที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

ห้องสมุดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดตั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้การให้บริการสารสนเทศของสถาบันวิทยบริการ, สำนักวิทยบริการ,  ศูนย์บรรณสาร, ศูนย์สารสนเทศ ที่มีการส่งเสริมความรู้  เชิงด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ให้มีการบริหารการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีสถาบันแต่ละมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือมีดังนี้ คือ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม,  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  โดยมีหัวข้อคิดแนะนำการแก้ไขปัญหาภาวะโรคร้อนและลดปริมาณก๊าชเรือนกระจก ตามนโยบายของวิทยาลัยและการเข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุด

การดำเนินการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว

  • เป็นแหล่งบริการความรู้ด้าน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • มีทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมให้บุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาองค์กรด้วยหลัก IA3RS เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตภายในสำนักหอสมุดให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

A = Avoid  หมายถึง  การหลีกเลี่ยงหรือการงดการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย

R = Reduce  หมายถึง  การลด

R = Reuse หมายถึง  นำวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ

R = Recycle   หมายถึง  การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใหม่

Website  :   http://library.rsu.ac.th

เว๊ปไซด์  :  กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านรายละเอียด :  ติดต่อผ่านทางอีเมลล์  : library@rsu.ac.th

 

การประชุมศึกษาดูงาน ณ.ห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต การประชุมศึกษาดูงาน ณ.ห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About The Author

Related posts