บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter Library Loan

Post Views: 833 1. ตรวจสอบบรรณานุกรมจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ – เว็บไซต์ https://e-library.siam.edu/ ที่ Searching: Discovery Service for Siam University – ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สิ่งพิมพ์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ – บทคัดย่อ หรือฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของสถาบันต่าง ๆ – รวมรายชื่อวารสารในประเทศไทย ฯลฯ 2. ติดต่อบรรณารักษ์ บริการช่วยค้นคว้า และกรอกรายละเอียดการยืมให้ครบถ้วน ซึ่งทำได้ 3 วิธี คือ 2.1 กรอกในแบบฟอร์มการยืมเอกสาร ที่ Inter Library Loan Request การยืมวิธีนี้ให้บริการเฉพาะสมาชิกของสถาบันที่ใช้ระบบ EDS ร่วมกัน จำนวน 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยรังสิต … Continue reading บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter Library Loan