21 August 2019

การใช้งาน ฐานข้อมูล e-Book ของ iGLibrary

iglibrary

e-Books จากสำนักพิมพ์ต่างๆ ทั่วโลก ครอบคลุมสหสาขาวิชา

ท่านสามารถเข้าทดลองใช้ E-Book ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 58 (ใน internet ของรั้วมหาวิทยาลัยสยามเท่านั้น)

   คลิกอ่าน..การใช้งาน ฐานข้อมูล e-Book ของ iGLibrary  

 

About The Author

Related posts