14 August 2020

Topics: ปีการศึกษา/Academic Year

Academic Year

The Analysis of Small and Medium Enterprises (SMEs) In Nigeria

ความรู้และพฤติกรรมในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

การปรับปรุงขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย Repair Model

การจัดการระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ

Researchon the Factors Influencing the Acceptance of the Alliance-type Employment Relationship in Engineering Management Consulting Enterprises

การแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักเรียนสายสามัญในกรุงเทพมหานคร

การใช้เทคนิค Transition Systems เพื่อวิเคราะห์และ ศึกษาขั้นตอนการรักษาของโรงพยาบาล

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ส่วนภูมิภาค สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในประเทศไทย

An Analysis and Solutions of Problems to Bike Sharing in China

ปัจจัยการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข