19 July 2019

UpToDate ฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์

 

UpToDate /สืบค้นฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์

เป็นแหล่งสืบค้น ฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์ ประกอบไปด้วยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยตอบคำถาม แสดงความคิดเห็นที่เชื่อถือได้ และมีประโยชน์ในการตัดสินใจเพื่อการดูแลผู้ป่วยรวมทั้งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และง่ายต่อการนำไปใช้

ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มจำนวนมากกว่า 1,900 รายชื่อและดัชนีจากวารสารจำนวนมากกว่า 1,920 รายชื่อและ เพื่องานวิจัยสำหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะให้แก่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มีการปรับปรุงอัพเดทข้อมูลที่ทันสมัย น่าเชื่อถือ มีรายละเอียดเชิงลึก เหมาะสำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัช(เพิ่มฐานข้อมูลทางยา) เขียนโดยผู้ทรงเชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับ จากทั่วโลก

**ฐานข้อมูลนี้ใช้สืบค้นได้เฉพาะภายในเครือข่ายอินเทอร์ของรั้วมหาวิทยาลัยสยาม เท่านั้น**
คลิกอ่าน>> คู่มือการใช้งาน Online Information Resource