Praphaphorn Palakawong Na Ayudthaya

แนะนำหนังสือประจำวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567  ชื่อหนังสือ : เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย ผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์ เลขเรียกหนังสือ : 345.023 ธ677ต 2564 รายละเอียด : หนังสือที่อธิบายหลักการเขียนเป็นภาคอัตนัยที่สามารถใช้งานได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งตั๋วรุ่นและตั๋วปี โดยเนื้อหาครอบคลุม หลักการเขียนคำฟ้องแพ่งและคำขอท้ายฟ้องคดีแพ่ง คำฟ้องอาญาและคำขอท้ายฟ้องอาญา คำให้การและฟ้องแย้ง การเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม คำร้องทุกข์ คำร้อง คำแถลง คำขอ คำบอกกล่าวประเภทต่างๆ ทั้งคดีแพ่งและอาญา คำร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก พร้อมตัวอย่างที่สำคัญและคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบในแต่ละส่วน และเทคนิคสอบสัมภาษณ์ปากเปล่า

เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย Read More »

แนะนำหนังสือประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 ชื่อหนังสือ : สมองคิดบวก ชีวิตก็พร้อมบวก = The Happiness Hack ผู้แต่ง : เอเลน พีทรี ลีแอนซ์ (Ellen Petry Leanse) เลขเรียกหนังสือ : พ153.4 ล514ส 2562 รายละเอียด : “สมองคิดบวก ชีวิตก็พร้อมบวก” เป็นคู่มือการใช้งานสมองทำให้ประสาทวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ง่ายใกล้ตัว และสามารถนำมาใช้งานได้จริง ผู้อ่านจะได้เรียนรู้วิธีการฝึกฝนตัวเอง เพิ่มความสามารถของสมองทำให้เราควบคุมสมองได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการเข้าควบคุมสมองเป็นหนทางสู่ความสุขและความพึงพอใจที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการปล่อยให้ตัวเองทำอะไรตามความเคยชิน โดย Ellen Petry Leanse เป็นโค้ชบรรยายด้านความเป็นผู้นำ  นักเขียน และนักบรรยายที่มีผู้ติดตามทั่วโลกและได้รับการยกคำพูดไปกล่าวอ้างในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นิตยสาร TIME, Business Insider, VOGUE และอื่นๆ อีกมากมาย  

สมองคิดบวก ชีวิตก็พร้อมบวก = The Happiness Hack Read More »

แนะนำหนังสือประจำวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 ชื่อหนังสือ : “กัญชา” ช่วยรักษา “มะเร็ง” = Concurrent Cannabinoid Therapy ผู้แต่ง : นายแพทย์อิสระ เจียวิริยบุญญา และคนอื่นๆ เลขเรียกหนังสือ : 615.32345 อ764ก 2562 รายละเอียด : หนังสืออธิบายความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในปรากฎการณ์การตอบสนองของเชิงวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า “ระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์” ทำให้เข้าใจว่า อะไรเกิดขึ้นกับเซลล์มะเร็งเมื่อร่างกายได้รับน้ำมันกัญชา และชี้แจงให้ผู้อ่านได้ทราบว่า “โรคมะเร็ง” ยากที่จะรักษาด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว หนังสือเล่มนี้จึงเป็นทางเลือกในการสร้างความเข้าใจเรื่องอาหารช่วยรักษามะเร็ง และวิธีคิดที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการรักษามะเร็งด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามแนวทางของ Homeopathy  

“กัญชา” ช่วยรักษา “มะเร็ง” = Concurrent Cannabinoid Therapy Read More »

แนะนำหนังสือประจำวันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 ชื่อหนังสือ : การบัญชีขั้นกลาง ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ และคนอื่นๆ           เลขเรียกหนังสือ : 657.044 พ717ก 2564 รายละเอียด : หนังสือ “การบัญชีขั้นกลาง” เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการบรรยายวิชา 2601116  การบัญชีขั้นกลาง ซึ่งเป็นวิชาบังคับของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ เงินลงทุน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและทรัพยากรแร่ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ กำไรต่อหุ้น และงบกระแสเงินสด หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับนิสิต นักศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจด้านการบัญชี

การบัญชีขั้นกลาง Read More »

แนะนำหนังสือประจำวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 ชื่อหนังสือ : รังสีอาทิตย์ = Solar Radiation ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย* เลขเรียกหนังสือ : 523.72 ส923ร 2557 รายละเอียด : หนังสือกล่าวถึงเรื่องของ “รังสีอาทิตย์” ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของโลก และสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยอาศัยหลักของการคำนวณ การวัดรังสีอาทิตย์ การประยุกต์ใช้ข้อมูลรังสีอาทิตย์ตลอดจนรังสีอาทิตย์ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยรายละเอียดดังที่กล่าวมาจึงเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนด้านรังสีอาทิตย์ ฟิสิกส์บรรยากาศ อุตุนิยมวิทยา นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวางแผนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์สุริยะ (Solar Cell System) ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Heating System) และระบบอบแห้งพลังงานรังสีอาทิตย์ (Solar Drying System) เป็นต้น *หมายเหตุ : ปัจจุบันเจ้าของผลงานหนังสือเล่มนี้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์

รังสีอาทิตย์ = Solar Radiation Read More »

แนะนำหนังสือประจำวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 ชื่อหนังสือ : คำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์ พฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์ = Thai Folk Plant Names A Study in Ethno-Botanical Linguistics ผู้แต่ง : ดร.อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา เลขเรียกหนังสือ : 581.63 อ525ค 2557 รายละเอียด : คำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย สะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ของทรัพยากรที่เป็นจุดเด่นของท้องถิ่นและลักษณะธรรมชาติของพืชพรรณที่มีอยู่ในท้องถิ่น – – หนังสือ “คำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์ พฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์ = Thai Folk Plant Names A Study in Ethno-Botanical Linguistics” มีเนื้อหาในเชิงกว้าง ครอบคลุมโครงสร้างภาษาของคำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 5 บท กล่าวคือ 

คำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์ พฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์ = Thai Folk Plant Names A Study in Ethno-Botanical Linguistics Read More »

แนะนำหนังสือประจำวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 ชื่อหนังสือ : คลังหลวงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้แต่ง : ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ เลขเรียกหนังสือ : 330.9593 ป474ค 2551 รายละเอียด : “ทุนสำรองเงินตราของประเทศ” หรือที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ “คลังหลวง” เป็นเงินทุนส่วนเก็บของประเทศอันเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของคนไทยทั้งแผ่นดิน และหากไม่จำเป็นถึงขั้นวิกฤตของชาติจริงๆ ก็ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะนำเงินส่วนนี้ออกมาใช้ บนพื้นฐานของการบริหารจัดการการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คลังหลวงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนังสือประวัติศาสตร์เชิงวิชาการ เนื้อหาหลักประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของคลังหลวง ความสำคัญที่มีต่อการรักษาความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต พร้อมทั้งได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ชาติต้องมีทุนสำรองเงินตราอย่างเพียงพอ และรวมถึงแนวทางในการดูแลรักษาคลังหลวงให้มีความมั่นคง

คลังหลวงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Read More »

แนะนำหนังสือประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ชื่อหนังสือ : พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน = Nurse Led in Overweight Management ผู้แต่ง : สภาการพยาบาล เลขเรียกหนังสือ : 616.398 พ219 2559 รายละเอียด : การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน เป็นบทบาทของพยาบาลในด้านการส่งเสริมป้องกัน ที่ได้มีการบูรณาการในการเรียนการสอน และการวิจัยในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกตามลำดับ เนื่องจากเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ภาวะน้ำหนักเกินเป็นบ่อเกิดความรุนแรงที่ทำให้เกิดความสูญเสียทางสุขภาพ และเศรษฐกิจมากขึ้น หนังสือแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บท โดยเริ่มจากทฤษฎีความรู้พื้นฐานของภาวะน้ำหนักเกิน การจัดการภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนในสตรีตั้งครรภ์ เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ตลอดจนในสถานประกอบการตามลำดับ

พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน = Nurse Led in Overweight Management Read More »

แนะนำหนังสือประจำวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ชื่อหนังสือ : ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : หลักนิติธรรม ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เลขเรียกหนังสือ : 340.1 บ153ห 2565 รายละเอียด : “หลักนิติธรรม” เป็นหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย โดยในบรรดารัฐเสรีประชาธิปไตยอาจเรียกชื่อแตกต่างกันไป เช่น อังกฤษเรียก “The Rule of Law” สหรัฐอเมริกาเรียก “due process of law” แต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร ทั้งหมดมีหลักการพื้นฐานร่วมกัน หลักการพื้นฐานดังกล่าวนี้เองที่ถือว่าเป็นหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย หนังสือ “ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : หลักนิติธรรม” แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 บท กล่าวคือ “หลักนิติธรรม” ในมิติระหว่างประเทศ “หลักนิติธรรม” ในฐานะที่เป็นหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย “หลักนิติธรรม”ในรัฐธรรมนูญของต่างประเทศและในรัฐธรรมนูญของไทย แนวทางในการบัญญัติหลักนิติธรรมในระบบกฎหมายไทย  

ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : หลักนิติธรรม Read More »

แนะนำหนังสือประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช เลขเรียกหนังสือ : 341 ป413ค 2559 รายละเอียด : กฎหมายระหว่างประเทศเป็นกฎหมายที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน และทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคการค้าเสรี อีกทั้งกฎหมายระหว่างประเทศได้มีเนื้อหาครอบคลุมหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม การก่อการร้าย สำหรับหนังสือ “คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ” อธิบายหลักการพื้นฐานที่ทันสมัยของกฎหมายระหว่างประเทศทั้งในยามสันติและยามขัดกันด้วยอาวุธ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ภาค กล่าวคือ ภาคหนึ่ง : กฎหมายระหว่างประเทศภาคสันติ ภาคสอง :  กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยแนวทางการเขียนหนังสือเล่มนี้อาศัยทั้งแนวทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์ตัวบทสนธิสัญญาและกฎหมายเปรียบเทียบ นอกจากนี้ยังพยายามค้นหาตัวอย่างทางปฏิบัติของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศสาขาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจว่ากฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างไร  

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ Read More »

แนะนำหนังสือประจำวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 ชื่อหนังสือ : From Basics to Bedsides ผู้แต่ง : สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย เลขเรียกหนังสือ : 616.028ฟ1682555 รายละเอียด : หนังสือ “Vouch for” จากการประชุมวิชาการและการอบรมระยะสั้นประจำปี ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย โดยได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการบรรยาย ซึ่งนิพนธ์โดยคณะวิทยากรจากสถาบันฝึกอบรมต่างๆ ของอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีชื่อเสียงจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ทั้ง Shock, Septic Shock, Respiratory Critical Care, Cardiac Critical Care, Neurologic Critical Care, Surgical Critical Care, Monitoring in the ICU, Critical Care Gastroenterology, Critical Care Nephrology, Nutrition in

From Basics to Bedsides Read More »

  แนะนำหนังสือประจำวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ชื่อหนังสือ : ศัพท์สอบ TOEIC : 1200 Keywords for the new TOEIC ผู้แต่ง : Revis-Seubert, Curtis M. เลขเรียกหนังสือ : 428.0076 ร769ศ 2564 รายละเอียด : TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากลในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆมากมายที่ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ โดยนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมมนาต่างประเทศ หนังสือ “ศัพท์สอบ

ศัพท์สอบ TOEIC : 1200 Keywords for the new TOEIC Read More »