TUTHAIPUL แชร์การค้นหา ยืมหนังสือจากหอสมุด 13 สถาบัน

ม.สยาม / ม.รังสิต / ม.หอการค้าไทย / ม.กรุงเทพ / ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ / ม.นวมินทราธิราช / ม.ศรีปทุม / ม.พายัพ / ม.อัสสัมชัญ 

ม.ธรรมศาสตร์ / ม.มหิดล / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

แหล่งค้นคว้า ฐานข้อมูลวิชาการ บทความ งานวิจัย

รัฐสภาสาร
วารสารรังสีเทคนิค
วารสารรังสิตสารสนเทศ
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์
วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ
วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
6 Steps ขายดีจนแพ็กไม่ทันด้วย Facebook
การต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็น
คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ 
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ : การออกแบบ การพัฒนา และการประเมิน
การวิเคราะห์การตัดสินใจสำหรับงานวิศวกรรม
ซ่อง โสเภณีในสังคมไทย : พัฒนาการและความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 
Defi Farming 101 เส้นทางสู่การเป็นชาวนาดิจิทัล
สร้างพอร์ตลงทุนที่ตัวคุณมั่นใจ
การเขียนโปรแกรมภาษา Python GUI+Network+Database+Web
คัมภีร์ผู้บริหาร
Practical Data Visualization with Power BI
อวสานอัลไซเมอร์
ศัพท์สอบ TOEIC (1200 Keywords for the NEW TOEIC)
Photoshop CC 2021 Basic Retouch : ฉบับมือใหม่หัดแต่งภาพ
Guru ทัน TOEIC เทคนิคพิชิต 990 คะแนนเต็ม!
การศึกษาทางเลือก
One-stop Python เรียนรู้ภาษาไพธอนในเล่มเดียว
กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทาน
5ส หลักการและวิธีปฏิบัติ
ชีวิตที่พอเพียง
รู้สัญญาณหยุดโรคเสี่ยงตาย 
เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย)
การบัญชีภาษีอากร
ฐานข้อมูล เนื้อหาคุณภาพสูง ebooks, วารสารวิชาการและนิตยสาร, ตลอดจนเครื่องมือการสืบค้นในห้องสมุดอันหลากหลาย

บริการฐานข้อมูลออนไลน์

Who We Are

ห้องสมุดมารวย @ม.สยาม

ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม

ตรวจความซ้ำซ้อน การทำซ้ำ หรือลอกเลียนวรรณรกรรมของผู้อื่น สำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก ให้คำแนะนำการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม ตรวจความถูกต้องการเขียนอ้างอิง บรรณานุกรม

The Future of Learning is Now

Excellence Center for Teaching & Learning

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์

- เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
- วิทยาการคอมพิวเตอร์

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์

We're Here To Help You

OUR PLATFORM COMBINATION

Microsoft Teams

  • Download Google Play Click
  • Download App Store Click
  • Download PC MAC Linux Click
  • Get started  Click

ZOOM Cloud Meetings

Google Classroom

Trusted By