TUTHAIPUL แชร์การค้นหา ยืมหนังสือจากหอสมุด 11 สถาบัน
ม.สยาม / ม.กรุงเทพ / ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ / ม.นวมินทราธิราช / ม.รังสิต / ม.ศรีปทุม / ม.หอการค้าไทย / ม.พายัพ
ม.ธรรมศาสตร์ / ม.มหิดล / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Need Help?

ติดต่อ เจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์

แหล่งค้นคว้า ฐานข้อมูลวิชาการ บทความ งานวิจัย

วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย
วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
วารสารจีนวิทยา
วารสารจิตเวชวิทยาสาร
วารสารจิตวิทยาคลินิก
วารสารควบคุมโรค
วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
วารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง
วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า
วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา
วารสารการวัดผลการศึกษา
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ
วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์
วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา
วารสารการบริหารปกครอง
วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น
Concentration บอกลาสมาธิสั้น
ไม่สำเร็จ แต่ ไม่ล้มเหลว
เกษตรกรรมแห่งอนาคต
อิคิไก ความหมายของการมีชีวิตอยู่
Easy Access
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
World War Tools สงครามโลกในสิ่งของ
หลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง
สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ ฉบับบทภาพยนตร์
การเมือง อำนาจ ความรู้ : หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์
ล้างเครื่องลง Windows ใหม่และโปรแกรมใช้งานที่ควรมี
ลงทุนหุ้นท่ามกลางวิกฤติ
ศาสตร์ของสมองที่รู้จักหยุดพัก
Learn Thai  Quick Guide for Beginners
รื้อ สร้าง ต่าง โต Reinvent
ตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยา
ทักษะทางคลินิก
กินบ้าง อดบ้าง สุขภาพดี ไม่มีป่วย
สร้าง Sales Page ง่าย ๆ ปิดการขายในหน้าเว็บเดียว
AI Superpowers
ฐานข้อมูล เนื้อหาคุณภาพสูง ebooks, วารสารวิชาการและนิตยสาร, ตลอดจนเครื่องมือการสืบค้นในห้องสมุดอันหลากหลาย

บริการฐานข้อมูลออนไลน์

Who We Are

ห้องสมุดมารวย @ม.สยาม

ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม

ตรวจความซ้ำซ้อน การทำซ้ำ หรือลอกเลียนวรรณรกรรมของผู้อื่น สำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก ให้คำแนะนำการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม ตรวจความถูกต้องการเขียนอ้างอิง บรรณานุกรม

The Future of Learning is Now

Excellence Center for Teaching & Learning

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์

- เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
- วิทยาการคอมพิวเตอร์

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์

We're Here To Help You

OUR PLATFORM COMBINATION

Microsoft Teams

  • Download Google Play Click
  • Download App Store Click
  • Download PC MAC Linux Click
  • Get started  Click

ZOOM Cloud Meetings

Google Classroom

Trusted By

มหาวิทยาลัยสยามกับการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถทำให้คนไทยและสังคมไทยรอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้วิกฤติและความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่างๆ นับตั้งแต่วิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. ๒๕๔๐ การก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ยุคพลิกผันทางเทคโนโลยี รวมถึงยุควิถีปกติใหม่ที่เกิดจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ในปัจจุบัน
ประกอบด้วย ๓ ห่วง กับ ๒ เงื่อนไข
๓ ห่วง คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกัน หรือการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
๒ เงื่อนไขในการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง คือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรมที่เน้นความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันอดทน สติปัญญา และการแบ่งปัน เพื่อให้เกิดความสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสยามตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาดังกล่าว ในด้านนโยบาย ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินกิจกรรมและโครงการด้านต่างๆ ทั้งในด้านงานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย และงานบริการชุมชน ในด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นำแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไปสอดแทรกในรายวิชาในทุกระดับการศึกษา นักศึกษาปริญญาตรีจะได้เรียนรายวิชา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่เป็นรายวิชาหลักในหมวดศึกษาทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างชุดความคิดความยั่งยืน (sufficiency mindset) นอกเหนือจากการให้ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจะต้องลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาสังคม

ในด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยสยามได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ อาทิ โครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชนในเขตภาษีเจริญ” โดยได้ทำการศึกษาชุมชนคลองลัดภาชี และชุมชนเลิศสุขสม โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและได้นำเสนอการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของแต่ละชุมชน ได้เห็นการ “ระเบิดจากข้างใน” การบูรณาการและการนำหลักการ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขไปประยุกต์ในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างสมดุล

ส่วนในด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน มหาวิทยาลัยสยามก็ได้ดำเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการพื้นที่สุขภาวะ โครงการธนาคารเวลา และโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจการนักศึกษาดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อเปิดโอกาสให้เรียนรู้การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จริง

การดำเนินโครงการดังกล่าวได้ทำให้ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยสยามทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และผู้บริหาร ได้มองเห็นคุณค่าของปรัชญาฯ และแนวทางการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระดับมหาวิทยาลัย การพัฒนาสังคม และการดำเนินชีวิตของบุคคล อีกทั้งยังนำไปสู่ความเข้าใจคำสอนอื่นๆของ “พ่อ” เช่น “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นับเป็น “ของขวัญ” ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยและชาวโลกอย่างแท้จริง

The Practices of Sufficiency Economy Philosophy in Siam University

Sufficiency Economy Philosophy (SEP), the Royal initiative development model of Thailand, bestowed by the late His Majesty King Bhumibol Adulyadej (Rama IX), has been proven to be the guiding principle that enables the Thai people and the Thai society to live sustainably amidst the 1997 Asian financial crisis, rapid globalization, disrupt technology, and the new normal way of life after the Covid-19 pandemic. Inspired by the Buddhist notion of the middle path, the very core of the SEP consists of three components: moderation, reasonableness, and self-immunity or prudence, with two accompanying conditions: knowledge and morality or virtues. Its ultimate goal is to put into practice traditional social values of adopting the middle path for appropriate conduct by the population at all levels of society (individual, family, community, and nation) and creates a balance in the development of the economy, society, culture and environment.

With the recognition of its importance, SEP has become one of the guiding principles in the policy of Siam University as well as in our administrative, academic, and community engagement activities. Academically, we encourage our staff to integrate SEP into the courses offered. Siam University has offered a core course in “SEP for SDGs” in the general education program for our undergraduate students. This course aims not only to develop knowledge, skills, and attitudes towards SEP but also to nurture a “sufficiency mindset.” Enrolled students are asked to initiate SEP-related projects which will give them insights into the philosophy and how to implement it in developing their lives and society.

Siam University also promotes SEP through our research activities such as a project on “Guidelines to develop a community-participated virtual library: a case study of the implementation of SEP in Phasi Chareon district”. This participatory research explored how the members in Klong Lad Pachee and Lertsuksom communities applied H.M. “inside-out” approach and integrated the 3 components and 2 conditions of SEP in their economic, social, cultural, and environmental context for balanced, stable, and sustainable living.

As for community engagement activities, Siam University encourages our students and staff to participate in projects such as the “Healthy Space”, the “Time Bank”, and the “GSB-SU Youth for Local Development”. In addition, members of our student affairs and the student union have regularly initiated and participated in voluntary work relating to SEP.

All these initiatives have given SU members – students, staff, and administrators – appreciation of the SEP values and the insight of practical implementation of the philosophy at the university, social, and individual levels. They also lead us to understand other teachings of H.M. such as “Understand, Approach, and Develop” as well as how the philosophy can be a powerful vehicle for the achievement of SDGs. SEP is thus truly the “GIFT” His Majesty King Bhumibol Adulyadej has given for all Thais and citizens of the world.