การพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563

“คุณภาพของบุคลากร” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จึงต้อง บริหารจัดการ ดูแล ฝึกอบรม และพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมจะปฎิบัติงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีจำนวนทั้งหมด 15 คน (ไม่รวมบุคลากรของ ห้องสมุดมารวย@สยาม) ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

ตำแหน่ง/แผนก รายชื่อบุคลากรสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ /จำนวนหัวข้อเรื่องที่ได้รับการพัฒนา 
ผู้อำนวยการ 1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ (เริ่มงานเมื่อ 24ต.ค.60)  /จำนวน .. เรื่อง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  /จำนวน  .. เรื่อง
แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 5 คน 3. นางพรรณี จิวพุทธิธรรม  /จำนวน .. เรื่อง         4. นางสุดา   ทองชิว  /จำนวน .. เรื่อง

5. นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์  /จำนวน .. เรื่อง  6. นาง อารี แก้วพิพัฒน์  /จำนวน .. เรื่อง

7. นางสาวแคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน (บุคลากรอัตราพิเศษด้านผู้พิการ)  /จำนวน .. เรื่อง

แผนกบริการและประชาสัมพันธ์ 5 คน 8. นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  /จำนวน .. เรื่อง           9. นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี /จำนวน .. เรื่อง

10. นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา  /จำนวน .. เรื่อง   11. นางอรุณี ชื้นประไพ (เตรียมเกษียณ มาปฏิบัติงาน 3 วัน/สัปดาห์) 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 3 คน 12. อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  /จำนวน ..  เรื่อง       13. นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  /จำนวน .. เรื่อง

14. างสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค  /จำนวน .. เรื่อง

เลขานุการ 15. นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์  /จำนวน .. เรื่อง

 

หัวข้อการเข้าร่วม
วันที่/สถานที่/ผู้จัด
รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วม
การเผยแพร่องค์ความรู้/การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2563 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ผ่านทางออนไลน์ด้วย(MS Team Meeting) 1. อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 2.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Growth Mindset
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
1,900.-