การพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563

“คุณภาพของบุคลากร” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จึงต้อง บริหารจัดการ ดูแล ฝึกอบรม และพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมจะปฎิบัติงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีจำนวนทั้งหมด 15 คน (ไม่รวมบุคลากรของ ห้องสมุดมารวย@สยาม) ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ ผู้อำนวยการ 1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ /จำนวน .. เรื่อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  /จำนวน  .. เรื่อง  แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 5 คน 3. นางพรรณี จิวพุทธิธรรม  /จำนวน .. เรื่อง 4. นางสุดา   ทองชิว  /จำนวน .. เรื่อง 5. นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์  /จำนวน .. เรื่อง  6. นาง อารี แก้วพิพัฒน์  /จำนวน .. เรื่อง 7. นางสาวแคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน (บุคลากรอัตราพิเศษด้านผู้พิการ)  /จำนวน .. เรื่อง  แผนกบริการและประชาสัมพันธ์ 5 คน 8. นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  /จำนวน .. เรื่อ  9. นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี /จำนวน .. เรื่อง  10. นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา  /จำนวน .. เรื่อง   11. นางอรุณี ชื้นประไพ (เตรียมเกษียณ มาปฏิบัติงาน 3 วัน/สัปดาห์) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 3 คน 12. อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  /จำนวน ..  เรื่อง 13. นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  /จำนวน .. เรื่อง 14. างสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค  /จำนวน .. เรื่อง และเลขานุการ15. นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา  /จำนวน .. เรื่อง   โดยมีหัวข้อการเข้าร่วม ดังนี้

  • การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ผ่านทางออนไลน์ด้วย MS Team Meeting จัดโดยบริษัท EBSCO บุคลากรที่เข้าร่วม 1. อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 2.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 
  • การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ตัวบ่งชี้และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้อง 902 ชั้น 9 อาคาร 19 จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรที่เข้าร่วม 1. อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 3.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม การเผยแพร่องค์ความรู้/การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ที่ https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2020-09-11/
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Growth Mindset วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย บุคลากรที่เข้าร่วม อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ (1,900.-)
  • การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 4/2563 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดยบริษัท EBSCO บุคลากรที่เข้าร่วม 1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2. นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่ การเผยแพร่องค์ความรู้/การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ที่ https://e-library.siam.edu/tu-thaipul-4-2563/  (600.-)
  • การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 17 ครั้งที่ 4/2563 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ผ่านทางออนไลน์ด้วย ZOOM จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บุคลากรที่เข้าร่วม 1. อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 3.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม การเผยแพร่องค์ความรู้/การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ที่ https://e-library.siam.edu/thaipul-4-2563/
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2564 ผ่านทางออนไลน์ด้วย ZOOM จัดโดย ThaiLIS บุคลากรที่เข้าร่วม 1. อาจารย์สุธน สุภาวงศ์  2. นางณัชชา เดชาเต็งประทีป
  • TK Forum 2021 “Library and Public Space for Learning” วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอส 31 ถนนสุขุมวิท จัดโดย TK Park อุทยานการเรียนรู้ บุคลากรที่เข้าร่วม 1. อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 
  • การอบรม: การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับหน่วยงานสนับสนุน วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ผ่านทางออนไลน์ด้วย ZOOM จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม บุคลากรที่เข้าร่วม 1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2.นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่ 3.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  4.นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา 5.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ 
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสน เทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42 WUNCA  42nd  WORKSHOP ON UNINET NETWORK AND COMPUTER APPLICATION   วันที่ 21-23 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโดย UNINET บุคลากรที่เข้าร่วม 1. อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ