การพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563

“คุณภาพของบุคลากร” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จึงต้อง บริหารจัดการ ดูแล ฝึกอบรม และพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมจะปฎิบัติงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีจำนวนทั้งหมด 15 คน (ไม่รวมบุคลากรของ ห้องสมุดมารวย@สยาม) ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาด้วยตนเองทางออนไลน์ จำนวน 15 คน และทั้ง 15 คน ได้รับการพัฒนาเฉลี่ย 4 ครั้ง/ปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวนเรื่องขององค์ความรู้ที่ได้เข้าร่วมทั้งหมด 64 เรื่อง  ดังนี้ ผู้อำนวยการ 1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ /จำนวน 12 เรื่อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  /จำนวน  11 เรื่อง  แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 5 คน 3. นางพรรณี จิวพุทธิธรรม  /จำนวน 10 เรื่อง 4. นางสุดา   ทองชิว  /จำนวน 12 เรื่อง 5. นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์  /จำนวน 8 เรื่อง  6. นาง อารี แก้วพิพัฒน์  /จำนวน 10 เรื่อง 7. นางสาวแคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน (บุคลากรอัตราพิเศษด้านผู้พิการ)  /จำนวน 5 เรื่อง  แผนกบริการและประชาสัมพันธ์ 5 คน 8. นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  /จำนวน 6 เรื่อง  9. นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี /จำนวน 12 เรื่อง  10. นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา  /จำนวน 2 เรื่อง   11. นางอรุณี ชื้นประไพ (เตรียมเกษียณ มาปฏิบัติงาน 3 วัน/สัปดาห์) /จำนวน 1 เรื่อง ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 3 คน 12. อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  /จำนวน 4  เรื่อง 13. นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  /จำนวน 12 เรื่อง 14. างสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค  /จำนวน 12 เรื่อง และเลขานุการ15. นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา  /จำนวน 7 เรื่อง   โดยมีหัวข้อการเข้าร่วม ดังนี้

 1. การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ผ่านทางออนไลน์ด้วย MS Team Meeting จัดโดยบริษัท EBSCO บุคลากรที่เข้าร่วม 1. อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 2.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 
 2. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ตัวบ่งชี้และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้อง 902 ชั้น 9 อาคาร 19 จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรที่เข้าร่วม 1. อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 3.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม การเผยแพร่องค์ความรู้/การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ที่ https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2020-09-11/
 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Growth Mindset วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย บุคลากรที่เข้าร่วม อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ (1,900.-)
 4. การศึกษาดูงานและร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(มหาวิทยาลัยสยาม)  วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุคลากรที่เข้าร่วม  อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ https://e-library.siam.edu/mou-siam-chula-2020/
 5. การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 4/2563 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดยบริษัท EBSCO บุคลากรที่เข้าร่วม 1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2. นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่ การเผยแพร่องค์ความรู้/การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ที่ https://e-library.siam.edu/tu-thaipul-4-2563/  (600.-)
 6. การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 17 ครั้งที่ 4/2563 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ผ่านทางออนไลน์ด้วย ZOOM จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บุคลากรที่เข้าร่วม 1. อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 3.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม การเผยแพร่องค์ความรู้/การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ที่ https://e-library.siam.edu/thaipul-4-2563/
 7. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2564 ผ่านทางออนไลน์ด้วย ZOOM จัดโดย ThaiLIS บุคลากรที่เข้าร่วม 1. อาจารย์สุธน สุภาวงศ์  2. นางณัชชา เดชาเต็งประทีป
 8. TK Forum 2021 “Library and Public Space for Learning” วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอส 31 ถนนสุขุมวิท จัดโดย TK Park อุทยานการเรียนรู้ บุคลากรที่เข้าร่วม 1. อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 
 9. การอบรม: การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับหน่วยงานสนับสนุน วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ผ่านทางออนไลน์ด้วย ZOOM จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม บุคลากรที่เข้าร่วม 1. อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 3.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 4.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  5.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ การเผยแพร่องค์ความรู้/การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ที่  https://e-library.siam.edu/aun-qa-support-2021-04-22/
 10. การอบรม: AUN-QA Overview และแนวทางการประเมินตนเองโดยเกณฑ์ AUN-QA วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ผ่านทางออนไลน์ด้วย MS Teams จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม บุคลากรที่เข้าร่วม 1. อาจารย์สุธน สุภาวงศ์  2.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม การเผยแพร่องค์ความรู้/การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ที่ https://e-library.siam.edu/aun-qa-support-2021-05-28-2/
 11. การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 – 12.00 น.จัดโดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet บุคลากรที่เข้าร่วม 1. อาจารย์สุธน สุภาวงศ์  2.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  3.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์   4.นางสุดา   ทองชิว   5.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  6.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม การเผยแพร่องค์ความรู้/การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ที่ https://e-library.siam.edu/thailis-union-catalog-1-2564/
 12. อบรมออนไลน์ เรื่อง STEM Education for Sustainable Development Goals (SDGs) / EASTEM วันที่ 17 มิถุนายน 2564 บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร 1อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 
 13. การอบรม: 𝐋𝐈𝐁&𝐋𝐄𝐀𝐑𝐍: 𝐓𝐇𝐄 𝐍𝐄𝐖 𝐍𝐎𝐑𝐌𝐀𝐋 ปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลง เตรียมทักษะการเรียนรู้และการทำงานให้พร้อม “เพราะโลกดิจิทัลกำลังเปลี่ยนคุณ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. จัดโดย ห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  บุคลากรที่เข้าร่วม นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
 14. ประชุมกลุ่มห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ Medical Day ครั้งที่ 12 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM วันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. จัดโดย หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุคลากรที่เข้าร่วม 1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์  2.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 3.นางสุดา   ทองชิว https://e-library.siam.edu/medical-day12-2564/
 15. กิจกรรม การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): การบริหารงานองค์กรยุคใหม่แบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 -15.30 น. วิทยากรผู้แบ่งปันความรู้: คือ อาจารย์วสันต์ อุทัยเลี้ยง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของสำนักฯ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 7 คน ได้แก่ 1. อาจารย์สุธน สุภาวงศ์  2.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 3.นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่ 4.นางสุดา   ทองชิว 5.นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา 6.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 7.นางอรุณี ชื้นประไพ การเผยแพร่องค์ความรู้/การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ที่ https://e-library.siam.edu/km-digital-university-2563-31-7-2564/
 16. เรียนออนไลน์ CHULA วิชา AR/VR  เทคโนโลยีโลกเสมือนเพื่อการศึกษาสุดล้ำ/ (10 ชั่วโมงการเรียนรู้)  /CHULABHORN ROYAL ACADEMY  บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร 1. อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2. อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 
 17. การประชุมทางวิชาการ สภาการศึกษาเสวนา ( OEC Forum) ครั้งที่ 2 เรื่อง การจัดการศึกษาในยุค Digital Transformation  วันที่ 25 มีนาคม 2564 จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร 1.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
 18. สัมมนาออนไลน์ ThaiMooc  Talk Returns 2021 #1 Empowering Next Normal Online Education : The Past, The Present, and The Future วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จัดโดย  ThaiMooc  Talk บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร 1. อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 
 19. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา สู่โลกดิจิทัลเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วย e-Training & e-Portfolio/ (10 ชั่วโมงการเรียนรู้)  /มหาวิทยาลัยศิลปากร บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร 1. อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 
 20. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล (10 ชั่วโมงการเรียนรู้)  /มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร 1. อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 2.นางสุดา   ทองชิว  
 21. เรียนออนไลน์ KNIT เรื่อง Toward to Digital University: Building the Digital University Platform / สถาบันคลังสมองของชาติ บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร  อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  
 22. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา CMU-CMU007 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (10 ชั่วโมงการเรียนรู้)  / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร  นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  
 23. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา (PIM-PIM001 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว (10 ชั่วโมงการเรียนรู้) / สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร  นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  
 24. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา MU-MU010 การจัดการสาธารณภัย…ใครๆ ก็ต้องรู้ (10 ชั่วโมงการเรียนรู้) / มหาวิทยาลัยมหิดล  บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร  นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  
 25. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา CU-CU018 การออกแบบสาร (3 ชั่วโมงการเรียนรู้)  / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร  นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  
 26. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา CU-CU017 การบริการที่เป็นเลิศ  (6 ชั่วโมงการเรียนรู้)  / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร  นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  
 27. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา SCT-SCT004 ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ (10 ชั่วโมงการเรียนรู้)  / วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้    บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร  นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  
 28. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา WU-WU017 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล (10 ชั่วโมงการเรียนรู้) /มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร 1. นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  2. นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  3.นาง อารี แก้วพิพัฒน์  4.นางสุดา   ทองชิว  
 29. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา CMU-CMU009 การรู้สารสนเทศ (10 ชั่วโมงการเรียนรู้)  / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร 1. นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  2.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 3.นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่ 4.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค  5.นางอารี แก้วพิพัฒน์  6.นางสุดา   ทองชิว  
 30. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา SRU-SRU002 การจัดการสารสนเทศสำนักงาน (5 ชั่วโมงการเรียนรู้)  / มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร 1. นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  2. นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  3.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี  4.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค  5.นางอารี แก้วพิพัฒน์  6.นางสุดา   ทองชิว  
 31. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา CU-CU020 การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ (3 ชั่วโมงการเรียนรู้)  / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร 1. นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  2.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 3.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค  4.นาง อารี แก้วพิพัฒน์
 32. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (Health Promotion for Older People) (10 ชั่วโมงการเรียนรู้)  /  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี
 33. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา Thai on Campus (3 ชั่วโมงการเรียนรู้) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี
 34. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (24 ชั่วโมงการเรียนรู้)  / มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร 1นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  2.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี  3.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค  4.นาง อารี แก้วพิพัฒน์
 35. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (6 ชั่วโมงการเรียนรู้)  / มหาวิทยาลัยนเรศวร บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร 1นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  2.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 3.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค  
 36. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (10 ชั่วโมงการเรียนรู้ ) / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร 1.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี  2.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค  
 37. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน- Easy English for Everyday life (24 โมงการเรียนรู้) / มหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร 1.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 2.นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา 3.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค  
 38. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic) (4 ชั่วโมงการเรียนรู้) / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร 1.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี  2.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค  3.นาง อารี แก้วพิพัฒน์  4.นางสุดา   ทองชิว  การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ที่ https://e-library.siam.edu/5-application/
 39. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา บริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล (Information Services for Digital Organization)  (5 ชั่วโมงการเรียนรู้) / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร 1.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี  2.นางอารี แก้วพิพัฒน์
 40. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา ชีวิตทันยุค (Start up Life) (15 ชั่วโมงการเรียนรู้) / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร 1.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 2.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค  3.นางอารี แก้วพิพัฒน์  4.นางสุดา   ทองชิว  
 41. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข  (10 ชั่วโมงการเรียนรู้)/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร  างสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค  
 42. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา ทักษะพื้นฐานการซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน  (15 ชั่วโมงการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร  1.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค  2.นางอารี แก้วพิพัฒน์
 43. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (45 ชั่วโมงการเรียนรู้) / มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางอารี แก้วพิพัฒน์
 44. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา การใช้ ICT เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (6 ชั่วโมงการเรียนรู้) / มหาวิทยาลัยนเรศวร บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสุดา   ทองชิว  
 45. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา เครื่องมือออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (6 ชั่วโมงการเรียนรู้) / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสุดา   ทองชิว  
 46. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา การออกแบบ Infographic (6 ชั่วโมงการเรียนรู้) / มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสุดา   ทองชิว  
 47. รียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการจัดการสารสนเทศเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ (10 โมงการเรียนรู้) / มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์

 48. เรียนออนไลน์ PSU Mooc วิชา Computer Software / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
 49. รียนออนไลน์ MU Mooc วิชา Listening and Speaking for Communication / มหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
 50. เรียนออนไลน์ CHULAMOOC วิชา ก้าวแรกสู่การสร้างคุณค่าด้วยข้อมูล / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
 51. เรียนออนไลน์ CHULAMOOC วิชา แผ่นดินไหว ธรณีพิโรธที่น่ากลัว (Earthquake – A horror geohazard) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
 52. เรียนออนไลน์ CHULAMOOC วิชา หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม รุ่นที่ 2 / กระทรวงวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
 53. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักคอมพิวเตอร์ = English for Computing  (5 ชั่วโมงการเรียนรู้) /มหาวิทยาลัยนเรศวร บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา 
 54. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  (10 ชั่วโมงการเรียนรู้)  พัฒนารายวิชาโดย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา 
 55. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา Thai language in everyday conversation with foreigners  โดย  มหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา 
 56. เรียนออนไลน์ CHULAMOOC วิชา การตายอย่างมีคุณภาพ = Beautiful Death โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา 
 57. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง = Explorative English*รายวิชานี้ไม่ออกใบประกาศนียบัตร  (10 ชั่วโมง)  / คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรที่ได้ศึกษาเรียนรู้ นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา 
 58. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม = Ready English (10 ชั่วโมงการเรียนรู้)  / มหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา 
 59. เรียนออนไลน์ Coursera วิชา The Science of Well-Being By Yale University / Coursera *ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการออกใบประกาศนียบัตร บุคลากรที่ได้ศึกษาเรียนรู้ นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา 
 60. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา เมทาดาทาสำหรับการจัดระบบสารสนเทศดิจิทัล (6 ชั่วโมงการเรียนรู้) /มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวแคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน
 61. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา กลยุทธ์การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้วย PLC (6 ชั่วโมงการเรียนรู้) / มหาวิทยาลัยนเรศวร  บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวแคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน
 62. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม (5 ชั่วโมงการเรียนรู้) / มหาวิทยาลัยนเรศวร  บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวแคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน
 63. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปัจจุบันและอนาคต (15 ชั่วโมงการเรียนรู้)  /มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวแคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน
 64. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบิ๊กดาตา  (10 ชั่วโมงการเรียนรู้)  /มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวแคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน