การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): การบริหารงานองค์กรยุคใหม่แบบออนไลน์ ครั้งที่ 2

กิจกรรม การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): การบริหารงานองค์กรยุคใหม่แบบออนไลน์ ครั้งที่ 2: Vision Builder

จัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30-11.30 น. วิทยากรผู้แบ่งปันความรู้: คือ อาจารย์วสันต์ อุทัยเลี้ยง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของสำนักฯ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 8 คน ได้แก่ 1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2. นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 3. นางสาวอรชร ยิ่งใหญ่ 4. สุดา ทองชิว 5. นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค  6.นางสาวกัลยาณี วีระยุทธวิไล 7.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ 8.นางอารี แก้วพิพัฒน์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง Vision Builder

หัวข้อการเรียนรู้

1. ทบทวนเกี่ยวกับความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
2. เรียนรู้ เข้าใจ และเชื่อมโยง เครื่องมือทั้ง 4
3. เรียนรู้ Vision Builder ผ่านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสำนักหอสมุดฯ
4. Work Shop และการติดตามผล

 


การเผยแพร่องค์ความรู้ของกิจกรรม: บุคลากรของสำนักฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม นำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมมาจัดการความรู้ โดยได้เผยแพร่องค์ความรู้ไว้  ที่ https://e-library.siam.edu/km-digital-university-2564-26-10/

ผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรมบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้เพิ่มขึ้นจากคอร์สออนไลน์ฟรี เรื่อง โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล: Toward to Digital University: Building the Digital University Platform ที่  http://du-knit.org/courses/toward-to-digital-university/