ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 902 ชั้น 9 อาคาร 19 จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดส่งบุคลากรจำนวน 2 คน คือ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ และนางพรรณี จิวพุทธิธรรม  เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ทั้งนี้มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายคือผู้อำนวยการและ/หรือผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงานระดับสำนัก เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ สำนักทะเบียนและวัดผล สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักสหกิจศึกษา  สำนักแนะแนวฯ สำนักรับสมัครนักศึกษา และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยวิทยากร ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)

ในการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปประเด็นที่หน่วยงานได้ร่วมกันประชุมทบทวนภายหลังจากการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา อาทิเช่น

  1. การทบทวนพันธกิจและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวบ่งชี้ให้สามารถประเมินได้ตรงประเด็น
  2. การทบทวนผลการดำเนินงานกับผลการประเมินเพื่อนำไปพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ท้าทายมากขึ้น

ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะและร่วมกันอภิปรายและทบทวนพันธกิจและความสอดคล้องของพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ 4 หน่วยงาน ได้แก่  สำนักวิชาการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักกิจการนักศึกษา  สำนักแนะแนวฯ  สำหรับหน่วยงานที่ยังมิได้รับข้อเสนอแนะในครั้งนี้ สามารถนัดหมายเพื่อขอคำปรึกษาได้ เพื่อให้มีความชัดเจนในการกำหนดตัวบ่งชี้คุณภาพภายในให้สอดคล้องตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของตนเอง และเพื่อการนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายใน ในปีการศึกษา 2561/2562 ทั้งนี้มีตัวบ่งชี้กลางที่ทุกสำนัก/ศูนย์ ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน มีจำนวน 10 ตัวบ่งชี้ จาก 3 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานที่ได้กำหนดขึ้นเองตามพันธกิจของแต่ละสำนัก/ศูนย์ ดังนี้

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/ศูนย์


ผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม: บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จัดส่งเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในการจัดทำ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายในเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์