ห้องสมุด แนะนำทรัพยากร

แนะนำทรัพยากร-library su-su library

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

ชื่อเรื่อง: ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  ชื่อผู้แต่ง: ภัทรมน สาตรักษ์  Call Number: 428.24 ภ371ภ 2563  รายละเอียด:แนะนำหนังสือ  28 ต.ค. 2563 หนังสือ“ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ในเรื่องลักษณะของคำ (Parts of Speech ) รวมถึงการจัดทำ หมวดหมู่คำศัพท์จากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษในส่วนของ Appendix 2 เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์ และเป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบในวิชาชีพทางกฎหมายอีกด้วย !  Link to Library Row Hit Heading 1 10 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2 1 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย “การประชุมประจำปีของสมาคมอัยการระหว่างประเทศ” (The Annual Conference o 3 1 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 4 1 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / ภัทรมน สาตรักษ์ ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

ผ่านฉลุย ตะลุย CU-TEP

ผ่านฉลุย ตะลุย CU-TEP

ชื่อเรื่อง: ผ่านฉลุย ตะลุย CU-TEP  ชื่อผู้แต่ง: วันวิชิต บูรณะสิทธิพร  Call Number: 428.0076 ว436ผ 2562  รายละเอียด:แนะนำหนังสือ  24 ต.ค. 2563 หนังสือ“ผ่านฉลุย ตะลุย CU-TEP ” หนังสือเล่มนี้ เป็นคู่มือเตรียมสอบ CU-TEP การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  สรุปรูปแบบข้อสอบ CU-TEP ที่กระชับเข้าใจง่าย  ในข้อสอบ รวบรวม Tips เด็ด ๆ พร้อมเฉลย  และหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะพิชิตข้อสอบ CU-TEP ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 ผ่านฉลุย ตะลุย CU-TEP / วันวิชิต บูรณะสิทธิพร, เสรี อู่ธาราสวัสดิ์, ดนัย วงษา ผ่านฉลุย ตะลุย CU-TEP 

คิด เห็น เป็นภาพ : Visual Thinking

คิด เห็น เป็นภาพ : Visual Thinking

ชื่อเรื่อง: คิด เห็น เป็นภาพ : Visual Thinking  ชื่อผู้แต่ง: วรัตม์ เชิดเกียรติตระกูล  Call Number: 153.3 ว294ค 2563  รายละเอียด:แนะนำหนังสือ  22 ต.ค. 2563 หนังสือ“คิด เห็น เป็นภาพ : Visual Thinking ” หนังสือเล่มนี้ได้ให้เราเรียนรู้กระบวนการออกแบบความคิดที่จะช่วยสร้าง “วิธี” คิดใหม่ด้วยการใช้ภาพวาดแบบง่ายๆ เพื่อให้เราคิดและมองอะไรชัดขึ้น ง่ายขึ้น สนุกขึ้น ตลอดจนช่วยพัฒนาเทคนิคการสื่อสาร การเรียนรู้ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และยังสามารถประยุกต์การใช้เครื่องมือ Visual Thinking เพื่อให้เข้ากับการเรียน การทำงานและนำไปใช้ได้จริง จากหนังสือเล่มนี้!  Link to Library Row Hit Heading 1 1 คิด เห็น เป็นภาพ : Visual Thinking / วรัตม์ เชิดเกียรติตระกูล คิด เห็น เป็นภาพ : Visual Thinking

เจาะหัวใจภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)

เจาะหัวใจภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อเรื่อง: เจาะหัวใจภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)  ชื่อผู้แต่ง: รสรินทร์ บัญชาทัพ  Call Number: 425 ร175จ 2560  รายละเอียด:แนะนำหนังสือ  21 ต.ค. 2563 หนังสือ“เจาะหัวใจภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)” หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้กันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันเข้าใจง่าย เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับเจาะลึก พร้อมยกตัวอย่างการใช้ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ใครสนใจที่จะศึกษาการเรียนหลักไวยากรณ์ เล่มนี้มีมีคำตอบ !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 เจาะหัวใจภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง) / รสรินทร์ บัญชาทัพ เจาะหัวใจภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)

พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้

พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้

ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้  ชื่อผู้แต่ง: จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ  Call Number: 613 จ225พ 2562  รายละเอียด:แนะนำหนังสือ  20 ต.ค. 2563 หนังสือ“พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้  ” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ด้านพัฒนาการของพฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงทฤษฎีต่าง ๆ แบบจำลองพฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับชุมชน และในแนวความคิดเรื่องมุมมองเชิงระบบ ความเข้าใจพฤติกรรมอย่างองค์รวม ใครสนใจและอยากศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้น! Link to Library Row Call Number Heading 1 613 จ225พ 2561 พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ / จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ 2 613 จ225พ 2562 พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ / จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด …

พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ Read More »

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อเรื่อง: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชื่อผู้แต่ง: อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล  Call Number: 613.62 อ225อ 2562  รายละเอียด:แนะนำหนังสือ  17 ต.ค. 2563 หนังสือ “อาชีวอนามัยและความปลอดภัย”หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาในการปฏิบัติงานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและอุบัติภัย ที่เกิดจากการทำงานและการควบคุมป้องกัน การปรับปรุงสภาพการทำงาน การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และหนังสือเล่มนี้ยังมีประโยชน์และให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใครสนใจก็หาอ่านกันได้เลย !  Link to Library Row Call Number Heading 1 613.62 อ225อ 2556 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย / อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล 2 613.62 อ225อ 2562 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย / อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การคิดเชิงกลยุทธ์

การคิดเชิงกลยุทธ์

ชื่อเรื่อง: การคิดเชิงกลยุทธ์  ชื่่อผู้แต่ง: เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  Call Number: 153.42 ก798ก 2562  รายละเอียด:แนะนำหนังสือ 16 ต.ค. 2563 หนังสือ “การคิดเชิงกลยุทธ์ ”หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ไม่ว่าชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจเมื่ออยู่ในสภาวะต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเผชิญ และการตัดสินใจกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า เราจะมีวิธีการหาทางเลือก การวางแผนและการดำเนินการ ตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสมได้อย่างไร? หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 การคิดเชิงกลยุทธ์/ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ การคิดเชิงกลยุทธ์

Humanities, Arts and Social Sciences Studies

Humanities, Arts and Social Sciences Studies

ชื่อวารสาร: Humanities, Arts and Social Sciences Studies Print E-ISSN: 2586-8594 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: Silpakorn University รายละเอียด แนะนำวารสาร 15 ต.ค. 2563 Humanities, Arts and Social Sciences Studies (HASSS) is a double-blinded peer-reviewed, open-access journal published by Silpakorn University, Thailand. The main objective is to provide a forum for researchers in the fields of Humanities, …

Humanities, Arts and Social Sciences Studies Read More »

HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY

HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY

ชื่อวารสาร: HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY Print E-ISSN: 2651-1762 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: Asia-Pacific International University รายละเอียด แนะนำวารสาร 14 ต.ค. 2563 HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY is the flagship journal of Asia-Pacific International University (AIU). It is an inter-disciplinary, peer-reviewed journal that focuses on fields relating to the humanities and social sciences, and is published …

HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY Read More »

Perfect English for Everyday Conversation คัมภีร์พูดอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์

Perfect English for Everyday Conversation คัมภีร์พูดอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์

ชื่อเรื่อง: Perfect English for Everyday Conversation คัมภีร์พูดอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์  ชื่อผู้แต่ง :  ประไพ ภูงามเชิง  Call Number: 428.34 ป335ฟ 2563  รายละเอียด:แนะนำหนังสือ  14 ต.ค.2563  หนังสือ“Perfect English for Everyday Conversation คัมภีร์พูดอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ ” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนรู้ การทำงาน การติดต่อสื่อสาร ฯลฯ เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น ใครสนใจ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณพูดกับชาวต่างชาติได้อย่างแน่นนอน ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 Perfect English for Everyday Conversation คัมภีร์พูดอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ / ประไพ ภูงามเชิง Perfect English for Everyday Conversation คัมภีร์พูดอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์