การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  ซึ่งเป็นการตรวจประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 19 ดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

    • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มหัทธนทวี ประธานกรรมการ
    • ดร.รักษ์จินดา วัฒนาลัย                                  กรรมการ
    • อาจารย์อรนุช  อินทวงศ์                                 กรรมการและเลขานุการ

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ใน 3 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี คะแนนอยู่ที่ 3.80 คะแนน (ได้คะแนนตามที่สำนักฯได้ประเมินตนเองไว้)     

สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2562 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน คะแนน
   องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ (4%1) 4.00 4.00
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 ข้อ 4.00 4.00
   องค์ประกอบที่ 2  การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (20.40%6) 3.40 20.40%6=3.40
ตัวบ่งชี้ 2.1 มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 6 ข้อ 4.00 4.00
ตัวบ่งชี้ 2.2 มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ 5 ข้อ 3.00 3.00
ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการแต่ละด้าน (คะแนนเต็ม 5) 3.40 3.40
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 5 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.5 การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 5 ข้อ 1.00 1.00
ตัวบ่งชี้ 2.6 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด 5 ข้อ 4.00 4.00
    องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ (25%6) 4.17 25%6=4.17
ตัวบ่งชี้ 3.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน 6 ข้อ 4.00 4.00
ตัวบ่งชี้ 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร 7 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 5 ข้อ 3.00 3.00
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 4.00 4.00
ตัวบ่งชี้ 3.6 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 ข้อ 4.00 4.00
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 1 – 3

( จำนวน 13 ตัวบ่งชี้)

(ผลรวมทุกตัวบ่งชี้) 49.40 3.80 49.40%13=3.80
(จำนวนตัวบ่งชี้) 13

 
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562