ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2558

ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557

ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2556

ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2555

ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2554


เนื่องจากคุณภาพในการให้บริการของห้องสมุดจะมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม ย่อมตรวจสอบได้จาก ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จึงได้ดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตามแผนที่กำหนดไว้ ในทุกปีการศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544  เป็นต้นมา  โดยได้กำหนดแผนการดำเนินงานไว้ใน “แผนปฏิบัติงานประจำปี”  ซึ่งการสำรวจความพึงพอใจของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม จะทำการสำรวจครอบคลุมทั้งนักศึกษา  คณาจารย์ และบุคลากร ใน 7 ประเด็นหลัก คือ

 • ความพึงพอใจด้านความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
 • ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ
 • ความพึงพอใจด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ
 • ความพึงพอใจด้านบุคลากร
 • ความพึงพอใจด้านวันและเวลาในการเปิดให้บริการและระเบียบการใช้บริการ
 • ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม
 • ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จตัวหนึ่งในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในองค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานต้องจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนางานบริการ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการวัดค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการแต่ละด้าน (คะแนนเต็ม 5)

ความหมายของแต่ละช่วงคะแนนเฉลี่ยดังนี้ (คะแนนเต็ม 5)

 • คะแนน 0.00 – 1.00    หมายถึง     ความพึงพอใจระดับ ไม่พอใจ
 • คะแนน 1.01 – 2.00    หมายถึง      ความพึงพอใจระดับ น้อย
 • คะแนน 2.01 – 3.00    หมายถึง      ความพึงพอใจระดับ ปานกลาง
 • คะแนน 3.01 – 4.00    หมายถึง      ความพึงพอใจระดับ มาก
 • คะแนน 4.01 – 5.00    หมายถึง      ความพึงพอใจระดับ มากที่สุด

ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ