สมัครสมาชิกห้องสมุด (Membership)

สมัครสมาชิกห้องสมุด (Membership)

หลักฐานการสมัคร / Application Documents

  • บัตรบุคลากร  (Staff ID Card)
  • บัตรนักศึกษา (Student ID Card) + สำเนาใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาล่าสุด (Copy of the Receipt of Enrollment)
  • บุคลากรและนักศึกษา :  เมื่อส่งคำขอสมัครสมาชิกแล้ว นำหลักฐานการสมัคร ติดต่อห้องสมุด เพื่อบันทึกเข้าระบบ การสมัครสมาชิกจึงจะสมบูรณ์ และเพื่อขอระหัสผ่าน เพื่อนำไปใช้ในการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง ทางออนไลน์
  • Staff & Student : After submit the application, contact your library with application documents for recording the complete membership and for request a password to continue borrowing by yourself online.
 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เพื่อส่งคำขอสมัครสมาชิกห้องสมุด และยืนยันสิทธิ์การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยสยาม
ห้องสมุดจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปตามกฎหมาย
Personal data will not be disclosed unless otherwise permitted by law.