ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรแพทยศาสตร์

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา แพทยศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตรจากแพทยสภา ดังนี้

 • หนังสือ/ตำราทางแพทยศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 1,063 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 929 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC
Row Hit Heading
1 1063 oคณะแพทยศาสตร์
2 929 oFaculty of Medicine
 • วารสารทางแพทยศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 25 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 5 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC
Row Hit Heading
1 25 oคณะแพทยศาสตร์ — วารสาร
2 5 oFaculty of Medicine — Journal
 • วารสารไทยทางแพทยศาสตร์ ฉบับอิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วยวารสาร-แพทยศาสตร์-เภสัชศาสตร์-สาธารณสุขศาสตร์  150 รายการ เข้าถึงวารสารแต่ละรายการทางออนไลน์ได้ที่ วารสาร-Medicine-Pharmacy-Public Health-Periodical-Library-Siam-University และสามารถตรวจสอบรายการวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI  คลิกที่ https://tci-thailand.org  
 • วารสารต่างประเทศทางแพทยศาสตร์ ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานข้อมูล EBSCO/ Publication- Health & Medicine 5,320 ชื่อเรื่อง และวารสารต่างประเทศทางด้านการแพทย์และที่เกี่ยวข้อง Publication- Pharmacy & Pharmacology จำนวน 407 ชื่อเรื่อง, Anatomy & Physiology 147 ชื่อเรื่อง, Physical Therapy & Occupational Therapy 45 ชื่อเรื่อง,  Psychology 912 ชื่อเรื่อง,  Public Health 326 ชื่อเรื่อง และ Dentestry 156 ชื่อเรื่อง เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › EBSCO HOST 

 • ฐานข้อมูล UpToDate ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวมทั้งด้านการแพทย์ เภสัช พยาบาล และสาธารณสุขเข้าถึงได้ที่: http://library.siam.edu และเลือกที่ › UpToDate
 • ฐานข้อมูล EBSCO HOST/ Academic Search Complete ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสยาม มีข้อมูลมากกว่า 13200 รายการ เข้าถึงได้ที่:  https://e-library.siam.edu และเลือกที่ EBSCO Host คลิกที่ Research Databases (ด้วย User Name: siam Password: library@2562)

  คลิก สืบค้นจากฐานข้อมูลวิชาการ EBSCO HOST 

  มหาวิทยาลัยสยาม siam university library ห้องสมุด

  (เข้าใช้นอกเครือข่ายด้วย USER NAME: SIAM PASSWORD: LIBRARY@2565)

  • ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text มีข้อมูลมากกว่า 6132000 รายการ เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ EBSCO Host คลิกที่ EBSCO Discovery Service 
  • ฐานข้อมูล Thai Journal Online (ThaiJO) /TCI เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › ThaiJO มีวารสารที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานข้อมูล Thai Journal/TCI จำนวน 164 ชื่อเรื่อง เข้าถึงได้ที่: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, TCI Tier 1
  • ฐานข้อมูล ThaiLIS  ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ในประเทศ เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ  มากกว่า 494779 รายการ เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › ThaiLIS 
  • ฐานข้อมูลเครือข่าย TU-ThaiPUL ที่ใช้ระบบEDS ค้นและยืมได้จากห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย ร่วม 8 สถาบัน  ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  และมหาวิทยาลัยสยาม มีทรัพยากรสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชา/ครบทุกหลักสูตร และมีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการ อาทิเช่น มีจำนวนหนังสือที่สามารถยืมระหว่างสถาบัน จำนวน 5889590 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย. 2560) และมีฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่สามารถขอใช้ร่วมกันในเครือข่าย TU-THAIPUL มากกว่า 150 ฐาน เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › 10 University 
  • ฐานข้อมูล SiamU Research รวบรวมงานวิจัย รายงาน โครงงาน สาระนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสยาม เข้าถึงได้ที่:  https://e-research.siam.edu/

หากอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องการเสนอแนะทรัพยากรฯ เข้าห้องสมุด ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักฯ https://e-library.siam.edu ที่ › เสนอซื้อทรัพยากร

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์