การพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

“คุณภาพของบุคลากร” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จึงต้อง บริหารจัดการ ดูแล ฝึกอบรม และพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมจะปฎิบัติงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565) บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีจำนวนทั้งหมด 15 คน (ไม่รวมบุคลากรของ ห้องสมุดมารวย@สยาม) ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาด้วยตนเองทางออนไลน์ จำนวน 15 คน และทั้ง 15 คน ได้รับการพัฒนาเฉลี่ย 4 ครั้ง/ปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ …. จำนวนเรื่องขององค์ความรู้ที่ได้เข้าร่วมทั้งหมด ..  เรื่อง  ดังนี้ ผู้อำนวยการ 1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ /จำนวน …เรื่อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  /จำนวน  … เรื่อง  แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 5 คน 3. นางพรรณี จิวพุทธิธรรม  /จำนวน … เรื่อง 4. นางสุดา   ทองชิว  /จำนวน … เรื่อง 5. นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์  /จำนวน … เรื่อง  6. นาง อารี แก้วพิพัฒน์  /จำนวน … เรื่อง 7. นางสาวแคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน (บุคลากรอัตราพิเศษด้านผู้พิการ)  /จำนวน 5 เรื่อง  แผนกบริการและประชาสัมพันธ์ 5 คน 8. นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  /จำนวน 6 เรื่อง  9. นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี /จำนวน 12 เรื่อง  10. นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา  /จำนวน 2 เรื่อง   11. นางอรุณี ชื้นประไพ (เตรียมเกษียณ มาปฏิบัติงาน 3 วัน/สัปดาห์) /จำนวน .. เรื่อง ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 3 คน 12. อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  /จำนวน .. เรื่อง 13. นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  /จำนวน … เรื่อง 14. างสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค  /จำนวน … เรื่อง และเลขานุการ15. นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา  /จำนวน ..  เรื่อง   โดยมีหัวข้อการเข้าร่วม ดังนี้

 1. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา การจัดการความรู้ในองค์กรสมัยใหม่ พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  (5 ชั่วโมงการเรียนรู้)  บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร อาจารย์สุธน สุภาวงศ์
 2. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน English for Fundamental Nursing (SRU: SRU003) พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (5 ชั่วโมงการเรียนรู้)  บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา  
 3. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ : English for Tourist Guides (PSU MOOC) พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา  
 4. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ = Describing Figures in English พัฒนารายวิชาโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (10 ชั่วโมงการเรียนรู้)  บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา    
 5. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน = Cross-Cultural Psychology at Work พัฒนารายวิชาโดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (8 ชั่วโมงการเรียนรู้)  บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา  
 6. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม Crentive Thinking and Innovations โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (15 ชั่วโมงการเรียนรู้) บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  นางสุดา   ทองชิว 
 7. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Proldem Solving) CU-CU012  (6 ชั่วโมงการเรียนรู้)  / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  
 8. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking ) CU-CU009 (6 ชั่วโมงการเรียนรู้)  / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  
 9. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขอนามัยปลอดภัย และน่าอยู่สำหรับดูแลผู้สูงอายุ (Environmental Friendliness in Hygiene, Safety, and Comfort for Elderly Caregivers) STOU-STOU023 (5 ชั่วโมงการเรียนรู้)  / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  
 10. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา การใช้ ICT เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (The use of information technology for professional skill) NU-NU016 (6 ชั่วโมงการเรียนรู้) / มหาวิทยาลัยนเรศวร บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางณัชชา เดชาเต็งประทีป 
 11. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา การสอนงาน (Coaching) CU-CU010 (6 ชั่วโมงการเรียนรู้)  / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  
 12. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา การสื่อสารและการประสานงาน  (5 ชั่วโมงการเรียนรู้)  / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  
 13. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา บริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล (Information Services for Digiftal Organization) WU-WU013 (5 ชั่วโมงการเรียนรู้) / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางณัชชา เดชาเต็งประทีป 
 14. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (12 ชั่วโมงการเรียนรู้) โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี
 15. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา การเข้าใจดิจิทัล (15 ชั่วโมงการเรียนรู้) พัฒนารายวิชาโดย สถาบันวิทยาลัยชุมชน บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี นางสุดา   ทองชิว 
 16. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics for Using Information Technology)(10 ชั่วโมงการเรียนรู้) พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี นางสุดา   ทองชิว างสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค
 17. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (5 ชั่วโมงการเรียนรู้) พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสุดา   ทองชิว 
 18. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (45 ชั่วโมงการเรียนรู้) พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสุดา   ทองชิว 
 19. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ พัฒนารายวิชาโดย สถาบันวิทยาลัยชุมชน (15 ชั่วโมงการเรียนรู้) บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสุดา   ทองชิว างสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค
 20. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน (10 ชั่วโมงการเรียนรู้) พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี างสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค
 21. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่ (6 ชั่วโมงการเรียนรู้) พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร างสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค
 22. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ(10 ชั่วโมงการเรียนรู้) พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร างสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค
 23. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (12 ชั่วโมงการเรียนรู้) พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร  บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร างสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค
 24. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา สื่อสารอย่างไรให้สมาร์ตในยุคดิจิทัล (8 ชั่วโมงการเรียนรู้) / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นาง อารี แก้วพิพัฒน์ 
 25. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา ทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (2 ชั่วโมงการเรียนรู้) / พัฒนารายวิชาโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นาง อารี แก้วพิพัฒน์ 
 26. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย กูเกิลด็อก กูเกิลชีท กูเกิลสไลด์ (8 ชั่วโมงการเรียนรู้) / พัฒนารายวิชาโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นาง อารี แก้วพิพัฒน์ 
 27. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล (10ชั่วโมงการเรียนรู้ ) / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวแคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน
 28. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง : จากแนวคิดไปสู่ผลิตภัณฑ์ ( 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ ) / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวแคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน
 29. เรียนออนไลน์ ThaiMooc วิชา เทคโนโลยี SMART GRID (6 ชั่วโมงการเรียนรู้ ) / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวแคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน
 30. กิจกรรม แนะนำการใช้ฐานข้อมูล JOURNAL LINK ใหม่   เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 –14.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom จัดโดย หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากร โดย คุณธเนศ  เตชะเลิศ บุคลากรที่เข้าร่วม นางพรรณี จิวพุทธิธรรม  การเผยแพร่องค์ความรู้ ที่ https://e-library.siam.edu/journallink-2564/ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ที่  https://e-library.siam.edu/journallink/
 31. กิจกรรม การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): การบริหารงานองค์กรยุคใหม่แบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 -11.30 น. ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM วิทยากรผู้แบ่งปันความรู้: คือ  อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของสำนักฯ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 7 คน ได้แก่ 1. อาจารย์สุธน สุภาวงศ์  2.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 3.นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่ 4.นางสุดา ทองชิว 5.นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา 6.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดม 7.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 8.นาง อารี แก้วพิพัฒน์  การเผยแพร่องค์ความรู้ ที่ https://e-library.siam.edu/km-digital-university-2564-26-10/

 32. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยเทคนิค Thematic Analysis และการเขียนโดยปราศจากการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (plagiarism)” เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.45 –17.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยากร โดย รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บุคลากรที่เข้าอบรม อาจารย์สุธน สุภาวงศ์
 33. การประชุม: กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 ครั้งที่ 18/1/2564  เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ประชุมออนไลน์ (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสุดา  ทองชิว นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
 34. การประชุม เรื่อง EDS UI New เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564  เวลา 14.00 –16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom จัดโดยยบริษัท EBSCO บุคลากรที่เข้าอบรม ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
 35. การสัมมนา เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี”  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:30-16.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom จัดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยสยาม คณะกรรมการฯได้เชิญวิทยากร ร้อยตำรวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ ซึ่งท่านเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ และกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักฯ จำนวน 6 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสุดา   ทองชิว นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา
 36. การประชุม: เครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.00 16.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น MS Teams ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท EBSCO บุคลากรที่เข้าอบรม นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
 37. การประชุม: กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 ได้จัดประชุม ครั้งที่ 18/2/2565  เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสุดา  ทองชิว นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
 38. การจัดการความรู้  (KM) ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ห้องสมุดสีเขียวสู่สำนักงานสีเขียวเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565  เวลา 13.30 15.00 น. จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) วิทยากรผู้แบ่งปันความรู้/ถ่ายทอดความรู้ โดย อาจารย์นฤมล พฤกษศิลป์ รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสุดา  ทองชิว นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
 39. การสัมมนา เรื่อง กระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO  จัดโดยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยสยาม คณะกรรมการฯได้เชิญวิทยากร อาจารย์สมภพ อมาตยกุล ซึ่งท่านเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน และเป็นกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยสยาม จัดอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักฯ จำนวน 6 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสุดา   ทองชิว นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา
 40. การอบรมเรื่อง ระบบใหม่สำหรับการจัดการวารสาร electronic (ThaiJo) วิทยากร โดย อาจารย์ ชาตรี วงษ์แก้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 -15.30 น. ผ่านแอพลิเคชั่น MS Teams โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักฯ จำนวน 6 คน ได้แก่ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี นางณัชชา เดชาเต็งประทีป นางสุดา   ทองชิว นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่ 
 41. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 เรื่อง ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมอุดมศึกษาไทย เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั และนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุมศึกษาแห่งประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร อาจารย์สุธน สุภาวงศ์
 42. การสัมมนา ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 จัดโดยหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับชมรมห้องสมุดสีเขียว ผ่านระบบออนไลน์ บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร อาจารย์สุธน สุภาวงศ์
 43. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันและการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) สำหรับสมาชิกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 18.00 -16.30 น. ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักฯ จำนวน 5 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางณัชชา เดชาเต็งประทีป นางสุดา   ทองชิว นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
 44. การประชุม แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ AUN-QA และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์(โปรแกรม Zoom) จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
 45. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การจัดการขยะถูกวิธี ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านระบบออนไลน์ บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร อาจารย์สุธน สุภาวงศ์