แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย

แนะนำ แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ทุนวิจัย


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 “Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research”


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเปิดรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ปี 2564


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
National Science and Technology Development Agency : NSTDA - Thailand

ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

 

    ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

   ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์แะเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

โครงการทุนTGIST ทุนบัณฑิตศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

โครงการทุนYSTP  ทุนปริญญานิพนธ์  เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน ของทุกปี


สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติnxpo-logo

  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

โครงการ Flagship ปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริการและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาพื้นที่ (บทพ.)


สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

Thai Dietetic Association

ทุน TDA Junior Research Award พ.ศ. 2564


ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ปี 2564 


รายละเอียดทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2564

การรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 (FY2022) ในขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research) ในประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)” (รูปแบบการรับ : ข้อเสนอโครงการ)

22 ธันวาคม 2563 เวลา 09:30 น. – 29 มีนาคม 2564 เวลา 23:59 น.

กองการต่างประเทศ (กกต.)


ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” โปรแกรมที่ 15 (รูปแบบการรับ : ข้อเสนอโครงการ

25 ธันวาคม 2563 เวลา 00:00 น. – 18 มกราคม 2564 เวลา 17:00 น.

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)


การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับ Network Strengthening Fund: S&T (รูปแบบการรับ : ข้อเสนอโครงการ)

16 ธันวาคม 2563 เวลา 17:00 น. – 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:30 น.

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)


การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ Partnership Initiative Fund: SHA (รูปแบบการรับ : ข้อเสนอโครงการ)

16 ธันวาคม 2563 เวลา 00:00 น. – 18 มีนาคม 2564 เวลา 16:30 น.

 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)


การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับ Network Strengthening Fund: S&T (รูปแบบการรับ : ข้อเสนอโครงการ)

16 ธันวาคม 2563 เวลา 17:00 น. – 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:30 น.

 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)


การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ Network Strengthening Fund: SHA (รูปแบบการรับ : ข้อเสนอโครงการ)

16 ธันวาคม 2563 เวลา 17:00 น. – 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:30 น.

 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)


การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระดับ Organizational Bridging Fund: S&T (รูปแบบการรับ : ข้อเสนอโครงการ)

16 ธันวาคม 2563 เวลา 17:00 น. – 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:30 น.

 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)


การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ Organizational Bridging Fund: SHA (รูปแบบการรับ : ข้อเสนอโครงการ)

16 ธันวาคม 2563 เวลา 17:00 น. – 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:30 น.

 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)


การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระดับ Partnership Initiative FundFund: S&T (รูปแบบการรับ : ข้อเสนอโครงการ)

 16 ธันวาคม 2563 เวลา 00:00 น. – 18 มีนาคม 2564 เวลา 16:30 น.

 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)