แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย

แนะนำ แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ทุนวิจัย


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 “Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research”


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเปิดรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ปี 2564


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
National Science and Technology Development Agency : NSTDA - Thailand

ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

 

    ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

   ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์แะเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

โครงการทุนTGIST ทุนบัณฑิตศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

โครงการทุนYSTP  ทุนปริญญานิพนธ์  เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน ของทุกปี


สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติnxpo-logo

  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

โครงการ Flagship ปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริการและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาพื้นที่ (บทพ.)


สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

Thai Dietetic Association

ทุน TDA Junior Research Award พ.ศ. 2564


ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ปี 2564 


สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข logoสำนักงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเครือข่ายกาญจนาภิเษก
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)สำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กรมควบคุมมลพิษมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation)
กรมการศาสนามูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต
กรมการศึกษานอกโรงเรียนมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย
กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)
กรมป่าไม้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารสุข
การเคหะแห่งชาติสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา