การนำ Line Notify มาประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุด

กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill) บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ อพส. กิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล  : เรื่อง การนำ Line Notify มาประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุด ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น. วิทยากรผู้แบ่งปันความรู้/ถ่ายทอดความรู้ โดย อาจารย์พรรณี จิวพุทธิธรรม ประธานกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และหัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ สมาชิกกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) จำนวน 41 คน จาก 17 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพมหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  และบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสุดา  ทองชิว นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา นาง อารี แก้วพิพัฒน์ 

องค์ความรู้

  1. Line Notify คือ บริการอันแสนสะดวกที่คุณสามารถรับข้อความแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสต่างๆ ได้ทาง LINE ไม่ว่าจะเป็น GitHub IFTTT Mackerel ฯลฯ. ใช้บริการได้ที่เว็บไซต์  https://notify-bot.line.me/th/
  2. การนำ Line Notify มาประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุด สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในงานบริการและงานบริหาร ดังนี้

3. การนำ Line Notify มาประยุกต์ใช้ในงานบริการของห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม ที่สร้างด้วย Google forms อาทิเช่น

4. วิธีการส่งข้อมูลจาก GOOGLE FORMS งานบริการไปแสดงบน LINE ดูวิธีการได้ที่ https://e-library.siam.edu/google-forms-to-line/


สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

แบบประเมิน กิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล  : เรื่อง การนำ Line Notify มาประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุด https://forms.gle/CsenpFwMM6sPbLSs7