รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินตนเอง SELF-ASSESSMENT REPORT (SAR) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2564

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (แนะนำข้อมูลทั่วไปของสำนักฯ)

ส่วนที่ 2: การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ

ผลการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐาน ในการประกันคุณภาพภายใน  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินตนเอง

ปีการศึกษา 2564

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ 5/1 5.00
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ข้อ 5.00
องค์ประกอบที่ 2  การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (27/6) 4.50
ตัวบ่งชี้ 2.1  มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 6 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.2  มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ 5 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.3  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 6 ข้อ

5.00
ตัวบ่งชี้ 2.4  ระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 5 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.5  การให้บริการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 6 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.6 การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้
5 ข้อ 2.00
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ 27/6 4.50
ตัวบ่งชี้ 3.1  ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน 6 ข้อ 4.00
ตัวบ่งชี้ 3.2  การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.3  ระบบการพัฒนาบุคลากร 6 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.4  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.5  ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 4.00
ตัวบ่งชี้ 3.6  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 ข้อ 4.00
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 1 – 3

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี

(ผลรวมทุกตัวบ่งชี้) /

( จำนวน 13 ตัวบ่งชี้)

59.00/13  

4.54

 


รายงานการประเมินตนเอง SELF-ASSESSMENT REPORT (SAR)

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2564


รายการเอกสารอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบ (PDF)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564