บริการอบรมและฝึกปฏิบัติการ

บริการอบรมและฝึกปฏิบัติการ

หัวข้อความรู้ที่ให้บริการฝึกอบรมแก่สมาชิกห้องสมุด ในการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ประกอบด้วย 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

 1. การแนะนำการใช้ห้องสมุด:
  • แนะนำการใช้บริการห้องสมุดทางออนไลน์
  • การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนักฯ (OPAC)
  • การยืม-คืนหนังสือ
  • การยืมหนังสือต่อ (Renew) /การจองหนังสือ (Request)
  • การยืมระหว่างห้องสมุด (ILL)
 2. การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ต่างๆ
 3. การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
 4. การเผยแพร่วิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการ (e-Research) และการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์
 5. การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ ณ หอสมุดกลาง หรือห้องสมุดมารวย และสำหรับอาจารย์ประจำรายวิชาต่างๆ สามารถติดต่อขอให้บรรณารักษ์เป็นวิทยากรสอน/แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยใช้สถานที่ห้องฝึกอบรมสำนักหอสมุดฯหรือตามห้องที่คณะ/สถาบันจัดเตรียมไว้ให้


ลงทะเบียนจองออนไลน์ : คลิก 

ตรวจสอบการจอง : ตรวจสอบรายการลงทะเบียนอบรม
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตร : 5 คนขึ้นไป
สถานที่อบรม : สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ(ห้องสมุด ชั้น 2)  ห้องสมุดเสมือน
โทร. 5142 หรือ ห้องสมุดมารวย@ ม.สยามโทร.5334

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ รายชื่อบุคลากร/ผู้ถ่ายทอดความรู้
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ แนะนำการใช้บริการห้องสมุด”

คุณอรชร ยิ่งใหญ่/ คุณพรรณี จิวพุทธิธรรม
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การยืมระหว่างห้องสมุด ILL เครือข่าย TU-ThaiPUL”
อ.คมเดช บุญประเสริฐ/ คุณพรรณี จิวพุทธิธรรม
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO  HOST”  อ.คมเดช บุญประเสริฐ (วิทยากรหลัก)/ วิทยาการจากผู้จัดจำหน่าย
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EDS / EBSCO Discovery Service”  อ.คมเดช บุญประเสริฐ (วิทยากรหลัก)/ วิทยาการจากผู้จัดจำหน่าย
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ Uptodate” อ.คมเดช บุญประเสริฐ (วิทยากรหลัก)/ วิทยาการจากผู้จัดจำหน่าย
5. อบรม “การสืบค้นฐานข้อมูล ThaiLIS และฐานข้อมูล TCI คุณพรรณี จิวพุทธิธรรม
6. อบรม การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง คุณพรรณี จิวพุทธิธรรม
7. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเผยแพร่วิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการ (e-Research) คุณมโนณัฐ รัตนจันทร์
8. อบรม “การตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์” คุณมโนณัฐ รัตนจันทร์
9. อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น

คุณมโนณัฐ รัตนจันทร์ / อ.วสันต์ อุทัยเลี้ยง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมการค้นคว้าและการอ้างอิง PDF”


ตรวจสอบรายการลงทะเบียนอบรม


แบบประเมินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การค้นคว้าข้อมูลและการอ้างอิง : คลิก