บริการรวบรวมข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิชาการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของห้องสมุด

 

บริการรวบรวมข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิชาการ ม.สยาม (Siam University Archive and Repository Service)

เป็นบริการเพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ ข้อมูลนักวิจัย ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้ข้อมูลในระบบ CHECO ระบบประกันคุณภาพ ระบบการตรวจสอบผลงาน และระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม

หมายเหตุ: ผลงานที่เผยแพร่นั้นจะเชื่อมโยงไปยังฉบับเต็ม ที่อยู่ในเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ จึงไม่ขัดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์

หากท่านต้องการเผยแพร่ข้อมูล กรุณา กรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์ม คลิก เพื่อส่งข้อมูล https://forms.gle/zhxaxUBPRQ1kdgSB8


ข้อมูลของท่านจะได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของห้องสมุด ที่ https://e-library.siam.edu/e-journal/book-authors/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : punnee.jew@siam.edu