Research and Innovation

Research and Innovation

นิเทศศาสตร์-2562-ทัศนวิธีวิทยาชาติพันธุ์วรรณาในโรมาเนีย: Visual Ethnomethodological in Romania

  Title: ทัศนวิธีวิทยาชาติพันธุ์วรรณาในโรมาเนีย: Visual Ethnomethodological in Romania Researcher: เวทิต ทองจันทร์ Department     : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail                :   บทคัดย่อ             :  ทัศนวิธีวิทยาชาติพันธุ์วรรณาในโรมาเนีย มีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือการศึกษาวิธีคิดแบบสามัญสำนึกในชีวิตประจำวันของชาวโรมาเนียที่ปรากฏจากการสังเกตแล้วสร้างสรรค์การสื่อความหมายจากภาพถ่ายโดยมีนักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานสร้างสรรค์ของตนเองซึ่งได้ข้อสรุปแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ คือ ประเทศโรมาเนียเป็นหน้าต่างแสดงความเป็นยุโรปเดิม (Window to view the old Europe) แบ่งหัวข้อย่อยในการสร้างสรรค์ผลงานภาพชุดออกเป็น 5 ชุด คือ 1.ชาวโรมาเนีย (People) 2. ลักษณะบรรยากาศของบ้านเมืองและชุมชน (Environment) 3. ศรัทธาศาสนา (Religion) 4.อาหาร(Food) …

นิเทศศาสตร์-2562-ทัศนวิธีวิทยาชาติพันธุ์วรรณาในโรมาเนีย: Visual Ethnomethodological in Romania Read More »

ศึกษาศาสตร์-2560-ความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา

Title:  ความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา: Success of management Primary World-Class Standard school Researcher: พรรณวดี ปามุทา สุภัทรา เอื้อวงศ์ และ ชญาพิมพ์ อุสาโห Department     :  Graduate School of Education, Siam University, Bangkok, Thailand E-mail                :  phansom2510@gmail.com บทคัดย่อ             :  บทความนี้อธิบายถึง ความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมาตรฐานสากลทุกโรงเรียน มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : …

ศึกษาศาสตร์-2560-ความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา Read More »

พยาบาลศาสตร์-2560-ความรู้ ทัศนคติ แนวคิด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของวัยรุ่นชุมชนศรีประดู่

Title:  ความรู้ ทัศนคติแนวคิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของวัยรุ่นชุมชนศรีประดู่: Knowledge Attitude Concept and Factor about Breastfeeding in Sripradu Teenagers Researcher: นฤมล อังศิริศักดิ์, ธารทิพย์ จิรกัญจนะ, ภัทรพร อรัณยภาค,วารุณี เพไร Department     :  Faculty of Nursing, Siam University, Bangkok, Thailand E-mail                :  nlm_058 @hotmail.com บทคัดย่อ             :  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ทัศนคติแนวคิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของวัยรุ่นชุมชนศรีประดู่ กลุ่มตัวอย่างคือวัยรุ่นในชุมชนศรีประดู่ อายุระหว่าง 13-19 ปี …

พยาบาลศาสตร์-2560-ความรู้ ทัศนคติ แนวคิด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของวัยรุ่นชุมชนศรีประดู่ Read More »

นิติศาสตร์-2560-บทวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1728/2559 เรื่อง คดีพิพาท เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและสัญญา ทางปกครอง : กรณีขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า

Title:  บทวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1728/2559 เรื่อง คดีพิพาท เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและสัญญา ทางปกครอง : กรณีขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า: Unlawful Act in Contravention of Administrative Contract by a Public Officer: The Case of the Licensing for the Installation of Wind Generators on Sor Por Kor (Agricultural Land Reform) Land Researcher:  อาจารย์ ลัดดาวัลย์ อุทัยนา Department     :  Faculty of Laws, Siam University, Bangkok, Thailand …

นิติศาสตร์-2560-บทวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1728/2559 เรื่อง คดีพิพาท เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและสัญญา ทางปกครอง : กรณีขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า Read More »

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน-2558-การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Title:  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม : The study of relationship between high school substance science learning group grade point average and learning achievement of pharmacy students, Siam University. Researcher: เอื้ออารี กัลวทานนท์* และ สรัญญา ชมฉัยยา Aue-aree Kanvatanond* and Sarunya Chomchaiya Department     :  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail                :  *ผู้ประสานงานหลัก: aue-aree.kan@siam.edu …

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน-2558-การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Read More »

Information Technology-2016-Applying Correlation Analysis and Tam for Determining Relationship Between Two Variables

Title: Applying Correlation Analysis and Tam for Determining Relationship Between Two Variables Researcher:  Pitchayakorn Lake พิชญากร เลค Department     :  Faculty of Information Technology, Siam University, Bangkok, Thailand E-mail                :  pitchayakorn@siam.edu Abstract            :  Future scenarios of political, economics and education sectors will depend on the contributions …

Information Technology-2016-Applying Correlation Analysis and Tam for Determining Relationship Between Two Variables Read More »

วิทยาการคอมพิวเตอร์-2560-แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

Title:  แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง : English Language Skill Enhancement for 3-5 Years Student using Augmented Reality Researcher:  วีนา โชติช่วง และ ชนาภา กระจง Chotchuang V. and Krajong C. Department     :  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail                :   veena.cho@siam.edu บทคัดย่อ             :   การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน จําเป็นที่ต้องมีการปรับสื่อการสอนให้สอดคล้องและทันยุคสมัย มีการนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน สําหรับเทคโนโลยีเสมือนจริง(Augmented …

วิทยาการคอมพิวเตอร์-2560-แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง Read More »

เทคโนโลยีสารสนเทศ-2560-การใช้ฟังก์ชั่นไลฟ์สตีมมิ่งของยูทิวป์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน

Title:  การใช้ฟังก์ชั่นไลฟ์สตีมมิ่งของยูทิวป์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน : Using YouTube Live Streaming to promote Learning beyond Classroom Researcher:  นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์ Nitinai Phaisanpayak Department     :  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail                :  nitinai@siam.edu บทคัดย่อ             :   ในประเทศไทยเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมใช้งานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางาน งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการใช้งานฟังก์ชั่นไลฟ์สตรีมมิ่งของยูทิวป์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยฟังก์ชั่นไลฟ์สตรีมมิ่งของยูทิวป์ในรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาสาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 จํานวน 20 คน ผลงานวิจัยพบว่า ผลการเรียนด้วยการใช้งานฟังก์ชั่นไลฟ์สตรีมมิ่งของยูทิวป์ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนเท่ากับ 14.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 2.53 …

เทคโนโลยีสารสนเทศ-2560-การใช้ฟังก์ชั่นไลฟ์สตีมมิ่งของยูทิวป์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน Read More »

วิทยาการคอมพิวเตอร์-2560-ระบบค้นหาคําศัพท์ภาษามือบนแพลทฟอร์มแอนดรอยด์

Title:  ระบบค้นหาคําศัพท์ภาษามือบนแพลทฟอร์มแอนดรอยด์ : Basic Sign Language Search System on Android Platform Researcher: เอก บํารุงศรี และ สุรเชษฐ์ แซ่ลี้ Bamrungsi E. and Saelee S. Department     :  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail                :   eak.bam@siam.edu บทคัดย่อ             :   งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบค้นหาคําศัพท์ภาษามือบนแพลทฟอร์มแอนดรอยด์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและบุคคลปกติทั่วไป นําไปใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีความจําเป็นในการสื่อสารกับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ระบบสามารถค้นหาศัพท์ภาษามือพื้นฐานทั้งภาษามือไทยและภาษามืออังกฤษ โดยแสดงผลการค้นหาเป็นรูปภาพและคําอธิบายการแสดงภาษามือส่วนประกอบของระบบมี 3 ส่วนคือ (1) ระบบค้นหาคําศัพท์ภาษามือโดยวิธีการใช้คําค้น (search) (2) ระบบค้นหาคําศัพท์ภาษามือโดยวิธีการค้นหาตามหมวดหมู่ตัวอักษร …

วิทยาการคอมพิวเตอร์-2560-ระบบค้นหาคําศัพท์ภาษามือบนแพลทฟอร์มแอนดรอยด์ Read More »

วิทยาการคอมพิวเตอร์-2560-ระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่อาศัยด้วยโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์

Title:  ระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่อาศัยด้วยโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ : Resident Security System with Application on Android Platform Researcher: จรรยา แหยมเจริญ และ วิวัฒน์ สถิรชาติ Department     :  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail                :  janya008@gmail.com บทคัดย่อ             :   ระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่อาศัยด้วยโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ เป็นการประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) บ้านอัจฉริยะ (Smart Home)คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย มาพัฒนา เนื่องจากที่อยู่อาศัยหรือบ้าน เป็นปัจจัยที่สําคัญสําหรับมนุษย์และเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง และภายในบ้านประกอบด้วยทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินภายในบ้าน …

วิทยาการคอมพิวเตอร์-2560-ระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่อาศัยด้วยโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ Read More »