Research and Innovation

Research and Innovation

  Title:  ตัวแบบพยากรณ์การออมและการลงทุนของคนกลุ่มเจนเนอเรชันวายในสถานการณ์โรคระบาด กรณีศึกษา : การออมและการลงทุนของคนที่คนกลุ่มเจนเนอเรชันวายในสถานการณ์การระบาด Covid-19 ในกรุงเทพมหานครฯ: FORECASTING MODEL FOR SAVING AND INVESTMENT FOR GENERATION Y IN THE PANDEMIC. CASE STUDIES : SAVING AND INVESTMENT OF GENERATION Y IN THE SITUATION OF THE COVID-19 VIRUS PANDEMIC IN BANGKOK Researcher: ดร.ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์ Department     : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโยลีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก E-mail              […]

e-Research-2565-ตัวแบบพยากรณ์การออมและการลงทุนของคนกลุ่มเจนเนอเรชันวายในสถานการณ์โรคระบาด กรณีศึกษา : การออมและการลงทุนของคนที่คนกลุ่มเจนเนอเรชันวายในสถานการณ์การระบาด Covid-19 ในกรุงเทพมหานครฯ Read More »

  Title: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ BEV: Factors Effecting towards Purchase of The Battery Electric Vehicle Researcher: ดร.ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์ Department     : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโยลีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก E-mail                :   บทคัดย่อ             : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศีกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลและองค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ BEV ผ่านการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากผู้ซื้อรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ BEV จำนวน 386 คน ผลการวิจัยพบว่าเศรษฐกิจมหภาคและอุปสงค์ต่อการถือเงินเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุดโดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.51 และ 0.49 ตามลำดับ ขณะที่การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่าปัจจัยผลิตภัณฑ์ในด้านส่วนผสมการตลาดและปัจจัยแนวโน้มราคาน้ำมัน เป็นตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงที่สุด 2 ลำดับแรก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ

e-Research-2565-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ BEV: Factors Effecting towards Purchase of The Battery Electric Vehicle Read More »

รวมเรื่องน่ารู้ สำหรับนักวิจัย เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร (Journal Quality Criteria) ข้อควรระวัง หากคิดจะส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารประเภท Open Access โดย รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล วารสารที่ผลิตในประเทศไทย และปรากฎในฐานข้อมูลสากล แหล่งตรวจสอบรายชื่อวารสารนานาชาติ ที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) Thai Journals Online (ThaiJO) ASEAN Citation Index (ACI) การประเมินคุณภาพผลงานวิจัย : ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร ดัชนีวัดคุณภาพวารสารและผลงานวิจัยชนิดต่างๆ ที่นักสารสนเทศควรรู้จัก SJR (SCImago Journal Rank) และดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารชนิดต่างๆ ดัชนี H index, SJR, SNIP ดัชนี Impact Factor Eigenfactor Google Scholar Citations ERA journal

รวมเรื่องน่ารู้ สำหรับนักวิจัย Read More »

Title:  ความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา: Success of management Primary World-Class Standard school Researcher: พรรณวดี ปามุทา สุภัทรา เอื้อวงศ์ และ ชญาพิมพ์ อุสาโห Department     :  Graduate School of Education, Siam University, Bangkok, Thailand E-mail                :  phansom2510@gmail.com บทคัดย่อ             :  บทความนี้อธิบายถึง ความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมาตรฐานสากลทุกโรงเรียน มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award :

ศึกษาศาสตร์-2560-ความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา Read More »

Title:  ความรู้ ทัศนคติแนวคิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของวัยรุ่นชุมชนศรีประดู่: Knowledge Attitude Concept and Factor about Breastfeeding in Sripradu Teenagers Researcher: นฤมล อังศิริศักดิ์, ธารทิพย์ จิรกัญจนะ, ภัทรพร อรัณยภาค,วารุณี เพไร Department     :  Faculty of Nursing, Siam University, Bangkok, Thailand E-mail                :  nlm_058 @hotmail.com บทคัดย่อ             :  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ทัศนคติแนวคิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของวัยรุ่นชุมชนศรีประดู่ กลุ่มตัวอย่างคือวัยรุ่นในชุมชนศรีประดู่ อายุระหว่าง 13-19 ปี

พยาบาลศาสตร์-2560-ความรู้ ทัศนคติ แนวคิด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของวัยรุ่นชุมชนศรีประดู่ Read More »

Title:  บทวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1728/2559 เรื่อง คดีพิพาท เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและสัญญา ทางปกครอง : กรณีขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า: Unlawful Act in Contravention of Administrative Contract by a Public Officer: The Case of the Licensing for the Installation of Wind Generators on Sor Por Kor (Agricultural Land Reform) Land Researcher:  อาจารย์ ลัดดาวัลย์ อุทัยนา Department     :  Faculty of Laws, Siam University, Bangkok, Thailand

นิติศาสตร์-2560-บทวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1728/2559 เรื่อง คดีพิพาท เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและสัญญา ทางปกครอง : กรณีขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า Read More »

Title:  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม : The study of relationship between high school substance science learning group grade point average and learning achievement of pharmacy students, Siam University. Researcher: เอื้ออารี กัลวทานนท์* และ สรัญญา ชมฉัยยา Aue-aree Kanvatanond* and Sarunya Chomchaiya Department     :  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail                :  *ผู้ประสานงานหลัก: aue-aree.kan@siam.edu

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน-2558-การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Read More »

Title: Applying Correlation Analysis and Tam for Determining Relationship Between Two Variables Researcher:  Pitchayakorn Lake พิชญากร เลค Department     :  Faculty of Information Technology, Siam University, Bangkok, Thailand E-mail                :  pitchayakorn@siam.edu Abstract            :  Future scenarios of political, economics and education sectors will depend on the contributions

Information Technology-2016-Applying Correlation Analysis and Tam for Determining Relationship Between Two Variables Read More »

Title:  แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง : English Language Skill Enhancement for 3-5 Years Student using Augmented Reality Researcher:  วีนา โชติช่วง และ ชนาภา กระจง Chotchuang V. and Krajong C. Department     :  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail                :   veena.cho@siam.edu บทคัดย่อ             :   การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน จําเป็นที่ต้องมีการปรับสื่อการสอนให้สอดคล้องและทันยุคสมัย มีการนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน สําหรับเทคโนโลยีเสมือนจริง(Augmented

วิทยาการคอมพิวเตอร์-2560-แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง Read More »

Title:  การใช้ฟังก์ชั่นไลฟ์สตีมมิ่งของยูทิวป์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน : Using YouTube Live Streaming to promote Learning beyond Classroom Researcher:  นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์ Nitinai Phaisanpayak Department     :  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail                :  nitinai@siam.edu บทคัดย่อ             :   ในประเทศไทยเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมใช้งานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางาน งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการใช้งานฟังก์ชั่นไลฟ์สตรีมมิ่งของยูทิวป์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยฟังก์ชั่นไลฟ์สตรีมมิ่งของยูทิวป์ในรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาสาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 จํานวน 20 คน ผลงานวิจัยพบว่า ผลการเรียนด้วยการใช้งานฟังก์ชั่นไลฟ์สตรีมมิ่งของยูทิวป์ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนเท่ากับ 14.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 2.53

เทคโนโลยีสารสนเทศ-2560-การใช้ฟังก์ชั่นไลฟ์สตีมมิ่งของยูทิวป์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน Read More »

Title:  ระบบค้นหาคําศัพท์ภาษามือบนแพลทฟอร์มแอนดรอยด์ : Basic Sign Language Search System on Android Platform Researcher: เอก บํารุงศรี และ สุรเชษฐ์ แซ่ลี้ Bamrungsi E. and Saelee S. Department     :  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail                :   eak.bam@siam.edu บทคัดย่อ             :   งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบค้นหาคําศัพท์ภาษามือบนแพลทฟอร์มแอนดรอยด์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและบุคคลปกติทั่วไป นําไปใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีความจําเป็นในการสื่อสารกับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ระบบสามารถค้นหาศัพท์ภาษามือพื้นฐานทั้งภาษามือไทยและภาษามืออังกฤษ โดยแสดงผลการค้นหาเป็นรูปภาพและคําอธิบายการแสดงภาษามือส่วนประกอบของระบบมี 3 ส่วนคือ (1) ระบบค้นหาคําศัพท์ภาษามือโดยวิธีการใช้คําค้น (search) (2) ระบบค้นหาคําศัพท์ภาษามือโดยวิธีการค้นหาตามหมวดหมู่ตัวอักษร

วิทยาการคอมพิวเตอร์-2560-ระบบค้นหาคําศัพท์ภาษามือบนแพลทฟอร์มแอนดรอยด์ Read More »

Title:  ระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่อาศัยด้วยโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ : Resident Security System with Application on Android Platform Researcher: จรรยา แหยมเจริญ และ วิวัฒน์ สถิรชาติ Department     :  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail                :  janya008@gmail.com บทคัดย่อ             :   ระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่อาศัยด้วยโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ เป็นการประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) บ้านอัจฉริยะ (Smart Home)คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย มาพัฒนา เนื่องจากที่อยู่อาศัยหรือบ้าน เป็นปัจจัยที่สําคัญสําหรับมนุษย์และเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง และภายในบ้านประกอบด้วยทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินภายในบ้าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์-2560-ระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่อาศัยด้วยโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ Read More »