ศึกษาศาสตร์-2560-ความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา

Title:  ความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา: Success of management Primary World-Class Standard school
Researcher: พรรณวดี ปามุทา สุภัทรา เอื้อวงศ์ และ ชญาพิมพ์ อุสาโห

Department     :  Graduate School of Education, Siam University, Bangkok, Thailand
E-mail                :  phansom2510@gmail.com

บทคัดย่อ             :  บทความนี้อธิบายถึง ความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมาตรฐานสากลทุกโรงเรียน มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ความสำเร็จของโรงเรียนในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจะพิจารณาจากคุณภาพของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่แต่ละโรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะประสบความสำเร็จ ในหลายๆด้าน ต้องอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนและส่งเสริมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่เห็นได้ชัด ได้แก่ ลักษณะของนโยบายการบริหาร และการปฏิบัติการจัดสรรงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ นโยบายของโรงเรียนมีการตอบสนองต่อปัญหาคุณภาพการศึกษาและความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง จากบทความนี้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการทำวิจัยต่อไป

คำสำคัญ             :  โรงเรียนมาตรฐานสากล การบริหารจัดการ ความสำเร็จ

Abstract            :  This article describes to Success of management Primary World-Class Standard school. The school is affiliated with the Office of Basic Education Commission. All International Schools Managed by the quality system. According to the Thailand Quality Award (TQA) School success in the implementation of INTERNATIONAL STANDARD SCHOOL PROJECTS. Considering the quality of the learner’s increased goals for each school. Schools are successful in many aspects, and need supportive factors both inside and outside the school. Factors Affecting Success in International School Management. These include the nature of management policies and practices. The budget allocation is adequate for the development of educational quality. Personnel with good knowledge and professional attitude. School policy is responding to quality education issues. The needs of those involved. From this article, the administrators and the teachers can take advantage of the development of educational quality. And further research

Keywords         :  Management ,World-Class Standard school , Success

Download PDF:  ความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา


Bibliography    :  พรรณวดี ปามุทา, สุภัทรา เอื้อวงศ์ และ ชญาพิมพ์ อุสาโห. (2560). ความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 (หน้า 536-547). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต. 


Proceeding       :  การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต APHEIT Conference 2017     

                      
Link to Proceeding:    http://apheitconference.siam.edu/index.php/en/proceedings-2012-2016


บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา

อาคาร 19 ชั้น 9 ห้อง 901 เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329, 5353 โทรสาร. 0-2868-6852

E-mail: phd_ed2@siam.edu

Website: https://siam.edu/