รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง SELF-ASSESSMENT REPORT (SAR) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2561

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ

ส่วนที่ 2: การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ

ผลการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐาน ในการประกันคุณภาพภายใน  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561

เกณฑ์การประเมินผลการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน

ปีการศึกษา 2561

ตัวตั้งตัวหารผลลัพธ์คะแนน
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ3/13.00
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน5 ข้อ3.00
องค์ประกอบที่ 2  การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน(16.92/6)2.82
ตัวบ่งชี้ 2.1  มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน6 ข้อ4.00
ตัวบ่งชี้ 2.2  มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ5 ข้อ2.00
ตัวบ่งชี้ 2.3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการแต่ละด้าน (คะแนนเต็ม 5)

3.92
ตัวบ่งชี้ 2.4  ระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ5 ข้อ3.00
ตัวบ่งชี้ 2.5  การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้5 ข้อ1.00
ตัวบ่งชี้ 2.6  ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ5 ข้อ3.00
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ21.00/63.50
ตัวบ่งชี้ 3.1  ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน5 ข้อ3.00
ตัวบ่งชี้ 3.2  การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้5 ข้อ5.00
ตัวบ่งชี้ 3.3  ระบบการพัฒนาบุคลากร7 ข้อ4.00
ตัวบ่งชี้ 3.4  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ5 ข้อ3.00
ตัวบ่งชี้ 3.5  ระบบบริหารความเสี่ยง5 ข้อ2.00
ตัวบ่งชี้ 3.6  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน5 ข้อ4.00
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 1 – 3

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี

(ผลรวมทุกตัวบ่งชี้) /

( จำนวน 13 ตัวบ่งชี้)

40.92/13 

3.15

 


 

รายงานการประเมินตนเอง SELF-ASSESSMENT REPORT (SAR) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2561


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561

Leave a Comment

Your email address will not be published.