การประกันคุณภาพ-ระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 2561

การประกันคุณภาพการศึกษา-ระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน –สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561

องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 2.1 มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน

คำอธิบายตัวบ่งชี้: การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการของหน่วยงานให้กับผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการได้ทราบเป็นประเด็นสำคัญสำหรับหน่วยงานบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจในภารกิจของหน่วยงานโดยหน่วยงานต้องกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางในการเผยแพร่ ตลอดจนมีการประเมินผลการให้ข้อมูลเพื่อนำผลมาปรับปรุง

เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 6  ข้อ ดังนี้

1. มีการกำหนดข้อมูลและแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการ
2. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูล
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นของหน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการ
4. มีการตรวจสอบประเมินข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องและทันสมัย
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล
6. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน
1 2 3 4 5
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5-6 ข้อ

หลักฐานที่ต้องการ:
1. ข้อมูลการให้บริการ
2. ขั้นตอนการให้บริการและผู้รับผิดชอบ
3. ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการ
4. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล


ผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน

เกณฑ์มาตรฐาน: 1. มีการกำหนดข้อมูลและแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลการให้ บริการครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน: ในปีการศึกษา2561 สำนักฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนา การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักฯ ตามที่อธิการบดีได้มอบนโยบาย เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล  ซึ่งสำนักฯได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยการกำหนดข้อมูลและแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล ไว้ในโครงการต่างๆ ดังนี้

นโยบาย เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลโดยอธิการบดี พันธิกจ/เป้าประสงค์ของสำนักฯ แผนงาน 2 แผนงาน/โครงการ 5 โครงการ
1. การพัฒนาห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการดำเนินการในด้าน Digital Content

2. การพัฒนาเว็บไซต์ทั้งของสำนักฯ และของมหาวิทยาลัยสยามให้เป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์ มีการอัพเดทข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ และเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยสยามที่มีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน เพื่อนำไปสู่การจัดอันดับ (Ranking) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสยาม ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น

3. การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับ Bot ของ Google เข้ามาตรวจประเมินการอัพเดทข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์

 

พันธกิจ:พัฒนาบริการของห้องสมุดให้มีคุณภาพและส่งเสริมทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ/เป้าประสงค์1. เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของมหา วิทยาลัย

2. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและการเผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสยาม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แผนงานการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 1 โครงการ คือ 1)โครงการ “การเผยแพร่และประชาสัม พันธ์ข้อมูลทางเว็บไซต์” กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ได้แก่
1.1 เผยแพร่ข้อมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ทั้งทางเอกสารและผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักฯ ทุกเดือน
1.2 ประชาสัมพันธ์และแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่/ที่น่าสนใจผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักฯ ทุกวัน
1.3  เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ อาทิเช่น คู่มือการใช้ห้องสมุด คู่มือฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ องค์ความรู้จากกิจกรรมการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ
1.4 ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักฯให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
1.5 กิจกรรม จัดทำ Digital Content ด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อการบริหารและการตัดสิน
1.6 กิจกรรม จัดทำ Digital Content ด้านการจัดการความรู้ (KM) เพื่อการบริหารและการตัดสิน
1.7 กิจกรรม จัดทำ Digital Content ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการบริหารและการตัดสิน
1.8 กิจกรรม จัดทำ Digital Content ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1.9 กิจกรรม เผยแพร่รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยสยาม
แผนงานส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัย
1)โครงการ “Siam e-books” เพื่อการเผยแพร่ประชาสัม พันธ์ข้อมูลสารสนเทศ วารสาร ตำรา เอกสารการสอนคู่มือต่างๆ หลักสูตร หนังสืออนุสรณ์ และเอกสารอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม
2)โครงการ “Siam e-Researchs” เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์
3) โครงการ “เผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสยามในระบบ TDC ของเครือข่าย ThaiLIS” เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศต่างๆ กับเครือข่ายภายนอก ด้วยการเผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัยและวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสยามผ่านทางระบบ TDC ของเครือข่าย ThaiLIS

ข้อมูลหลักฐาน:
เอกสารหมายเลข  1.3 นโยบายการพัฒนาสำนักฯ โดยอธิการบดี และ นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
อกสารหมายเลข 4 แผนปฏิบัติการประจำ (Routine Action  Plan : RAP) ฯ
1)โครงการ “การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางเว็บไซต์”
2) โครงการ “Siam e-books”
3) โครงการ “Siam e-Researchs”
4) โครงการ “เผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสยามในระบบ TDC ของเครือข่าย ThaiLIS” 


เกณฑ์มาตรฐาน: 2. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูล

ผลการดำเนินงาน: ทุกโครงการ/ทุกกิจกรรม ได้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น

-ในโครงการ “Siam e-books” ได้กำหนดผู้รับผิดชอบ จำนวน 8 คน ดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูล วารสาร บทความ บทความวิจัย  และเอกสารอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 307 เรื่อง ที่เว็บไซต์ http://e-library.siam.edu/e-journal  

-ในโครงการ “เผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสยามในระบบ TDC ของเครือข่าย ThaiLIS” มีผู้รับผิดชอบ 1 คนดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูล วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสยาม ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 32 รายการ (รวมทั้งหมด 338 รายการ) ที่เว็บไซต์  https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php 

-ส่วนโครงการ “Siam e-Researchs” ผู้รับผิดชอบโครงการโดย ห้องสมุดมารวย@มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 2 คน ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ จำนวน 4,544 ชื่อเรื่องที่เว็บไซต์ https://e-research.siam.edu/

 -ในส่วนของโครงการ “การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางเว็บไซต์” ในกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ สำนักฯ ได้กำหนดผู้รับผิดชอบงานและดำเนินงานตามที่ภาระหน้าที่ที่ได้มอบ หมาย และในการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ทั้งในระดับผู้ตรวจสอบ/ Admin และในระดับผู้ปฏิบัติการเขียนโพส/ข่าวสารต่างๆออกเผยแพร่ ซึ่งจะปรากฎชื่อผู้เขียนในโพส/ข่าวสารต่างๆ

 ข้อมูลหลักฐาน: อกสารหมายเลข 5 สรุปแผนปฏิบัติการประจำ (Routine Action  Plan : RAP) ฯ
1) สรุปโครงการ “การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางเว็บไซต์”   ผลการดำเนินงานตามโครงการ
1.1 เผยแพร่ข้อมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ทั้งทางเอกสารและผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักฯ ทุกเดือน
1.2 ประชาสัมพันธ์และแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่/ที่น่าสนใจผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักฯ ทุกวัน
1.3 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ อาทิเช่น คู่มือการใช้ห้องสมุด คู่มือฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ องค์ความรู้จากกิจกรรมการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ
1.4 ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักฯให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ   
1.5 กิจกรรม จัดทำ Digital Content ด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อการบริหารและการตัดสิน
1.6 กิจกรรม จัดทำ Digital Content ด้านการจัดการความรู้ (KM) เพื่อการบริหารและการตัดสิน
1.7 กิจกรรม จัดทำ Digital Content ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการบริหารและการตัดสิน
1.8 กิจกรรม จัดทำ Digital Content ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1.9 กิจกรรม เผยแพร่รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยสยาม
2) สรุปโครงการ “Siam e-Books” ผลการดำเนินงาน โครงการ “Siam e-Books”
3) สรุปโครงการ “Siam e-Researchs” ผลการดำเนินงาน โครงการ “Siam e-Researchs”
4) สรุปโครงการ “เผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสยามในระบบ TDC ของเครือข่าย ThaiLIS” ผลการดำเนินงาน โครงการ “เผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสยามในระบบ TDC ของเครือข่าย ThaiLIS


เกณฑ์มาตรฐาน: 3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นตามภารกิจของหน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการ

ผลการดำเนินงาน: สำนักฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามรายละเอียดในข้อที่ 2 ข้างต้นให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการทราบและได้มีการเผยแพร่ข่าวสารอื่นๆ ที่จำเป็นผ่านช่องทางต่างๆ ของสำนักฯ ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศและข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักฯที่ https://e-library. siam.edu  และ https://e-library.siam.edu/e-journal และ https://e-research.siam.edu/
2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านจอLEDประชาสัมพันธ์หน้าสำนักทรัพยากรสารสนเทศและบอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ตามหน้าอาคารต่างๆ
3. การประชาสัมพันธ์ผ่านบันทึกข้อความไปยังหน่วยงานต่างๆ
4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน Line Group บนโทรศัพท์มือถือ
5. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ อาทิเช่น อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “SEO 2019 for Beginner เตรียมความพร้อมให้เว็บคุณขึ้นอันดับ 1 Google” และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Basic Info-graphic” ครั้งที่1 และ 2 เป็นต้น

ข้อมูลหลักฐาน: เอกสารหมายเลข  11.3 เว็บไซต์ของสำนักฯที่ https://e-library. siam.edu  และ https://e-library.siam.edu/e-journal และ https://e-research.siam.edu/


เกณฑ์มาตรฐาน: 4. มีการตรวจสอบประเมินข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องและทันสมัย

ผลการดำเนินงาน: สำนักฯ ได้มอบหมายผู้ตรวจสอบ/ Admin ดำเนินการตรวจความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์/ WEB Application และปรับปรุงหน้าเว็บให้มีความสวยงาม  อีกทั้งมีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เขียนโพส/ข้อมูลข่าวสารต่างๆขึ้นเว็บไซต์เพื่อให้มีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย อาทิเช่น การReview/แนะนำหนังสือขึ้นเผยแพร่ทุกวัน และ การจัดกิจกรรมต่างๆ การเขียนโพสให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ และองค์ความรู้ต่างๆ

ข้อมูลหลักฐาน: เอกสารหมายเลข  11.3 เว็บไซต์ของสำนักฯที่ https://e-library. siam.edu  และ https://e-library.siam.edu/e-journal


เกณฑ์มาตรฐาน: 5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล

ผลการดำเนินงาน: ในปีการศึกษา 2561 สำนักฯ ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของหน่วยงาน ซึ่งรวมอยู่ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ  โดยมีผลรวมความพึงพอใจ ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก คือ 3.93 เพิ่มขึ้นมากว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา (3.89)  และเมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ในข้อของ “ความหลากหลายของช่องทางการเข้าถึงข้อมูล เช่นเว็บไซต์ อีเมล์ Facebook Web App. จดหมายข่าว/เอกสาร/คู่มือ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการและการเผยแพร่ความรู้ในด้านต่างๆให้กับผู้ใช้บริการ ฯลฯ” มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 3.96 และรองลงมาคือ “ความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักฯที่ https://e-library.siam.edu 3.95  และในข้อของ “ป้ายแนะนำการให้บริการ / เอกสาร / คู่มือ ฯ มีความชัดเจนและเพียงพอ” ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน คือ 3.87 ในส่วนการสอบถามข้อมูลการใช้บริการเรื่องการรับทราบข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์ นั้น ผู้ใช้บริการหรือผู้ตอบแบบสอบถามได้รับทราบจากเว็บไซต์ของสำนักฯ มากเป็นอันดับ 1 คือร้อยละ 44.80

ข้อมูลหลักฐาน: เอกสารหมายเลข 18.1 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ ของสำนักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2561


เกณฑ์มาตรฐาน: 6. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ผลการดำเนินงาน: สำนักฯ ได้นำผลการสำรวจพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร จากปีการศึกษา 2560 และข้อเสนอแนะ/จุดควรพัฒนา จากผลการประเมินคุณภาพภายในของ“คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน” ปีการศึกษา 2560 โดยเสนอแนะให้สำนักฯ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู้ใช้ให้มากขึ้น  สำนักฯ จึงได้นำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็น Digital content เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สำนักฯ ให้มากขึ้น อาทิเช่น เผยแพร่รายชื่อวารสารแยกแต่ละคณะวิชาเพื่อให้สืบค้นทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น และเผยแพร่ Content ต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ของสำนักฯ ผ่านทาง Line Group ต่างๆ ให้มากขึ้น

ผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็น Digital content ผ่านทางเว็บไซต์สำนักฯ ทำให้เว็บไซต์ของสำนักฯ อยู่ในอันดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 Google Analics ได้จัดอันดับการใช้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสยาม ผลปรากฏว่า มีผู้เข้าใช้บริการเป็นอันดับ 1 ของเว็บไซต์ในมหาวิทยาลัยสยาม

แต่ทั้งนี้ยังไม่ประสบผลสำเร็จตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่ต้องการให้สำนักฯ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึง ซึ่งสำนักฯ จะได้นำไปพัฒนาต่อไป

ข้อมูลหลักฐาน: เอกสารหมายเลข  11.3 เว็บไซต์ของสำนักฯที่ https://e-library. siam.edu  และ https://e-library.siam.edu/e-journal


เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5-6 ข้อ

เป้าหมายของสำนัก :  6  ข้อ

ผลการดำเนินงาน   6  ข้อ

ผลการประเมินตนเอง   :  5 คะแนน