การประกันคุณภาพ-การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ 2561

การประกันคุณภาพ-การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้

คำอธิบายตัวบ่งชี้: มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กำหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในคณะซึ่งกระจัดกระจาย อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้หน่วยงาน มีความสามารถในเชิงแข่งขัน กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงานการกำหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น

เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 5  ข้อ ดังนี้

  1. . มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
  2.  กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1
  3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
  4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
  5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน
1 2 3 4 5
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ

หลักฐานที่ต้องการ:

  1. ประเด็นความรู้ที่เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และด้านอื่นๆที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
  2. รายชื่อบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงาน และด้านอื่นๆ
  3. เอกสารหลักฐาน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหา/กำหนดแนวปฏิบัติที่ดี
  4. แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ในรูปของ explicit knowledge เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน
  5. เอกสารหลักฐานแสดงการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้

ผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้

เกณฑ์มาตรฐาน: 1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ

ผลการดำเนินงาน: สำนักฯ ได้มีการกำหนดประเด็นความรู้ที่ต้องการพัฒนาหน่วยงาน  เรื่อง “พัฒนาบุคลากรห้องสมุดสู่การเป็นนักสารสนเทศที่ทันสมัย” ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  “พัฒนาความรู้สู่การปฏิบัติ” และครอบคลุมพันธกิจของสำนักฯ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ: “การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน”

ข้อมูลหลักฐาน: เอกสารหมายเลข 4 แผนงานการจัดการความรู้(KM)-โครงการ: “การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน”


เกณฑ์มาตรฐาน: 2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1

ผลการดำเนินงาน: สำนักฯ ได้มีการกำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ1 ไว้ใน โครงการ “การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน” ตามกิจกรรมการพัฒนางานด้านต่างๆ ได้แก่

1) กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): การประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสำนักฯที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ

2) กิจกรรม บรรยาย เรื่อง งานสารบรรณ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสำนักฯที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ

3) กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสำนักฯ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลในระบบสารสนเทศของหน่วยงาน

4) กิจกรรม เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก /จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสำนัก/ศูนย์ที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพของหน่วยงาน

5) กิจกรรม เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์ /จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสำนัก/ศูนย์ที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพของหน่วยงาน

ข้อมูลหลักฐาน: เอกสารหมายเลข 5 สรุปแผนปฏิบัติการประจำฯ-สรุปโครงการ: “การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน”


เกณฑ์มาตรฐาน: 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน: บุคลากรกลุ่มเป้าหมายของสำนักฯ ได้รับการพัฒนาความรู้จากการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ในกิจกรรมตามโครงการ “การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน” ตามกิจกรรมการพัฒนางานด้านต่างๆ ได้แก่

1) กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): การประกันคุณภาพการศึกษา จัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561ผู้ถ่ายทอดควมรู้: ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสำนักฯที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ จำนวน 14 คน ได้แก่ 1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  3.นางสาวอรชร ยิ่งใหญ่ 4.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 5.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 6.นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา 7.นางสาวธนัญญา พันธุทิม 8.นางอรุณี ชื้นประไพ 9.นางสุดา  ทองชิว 10.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป 11.นางสาววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์ 12.นายทศพร ศิริโชคทรัพย์ 13.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ 14.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม

2) กิจกรรม บรรยาย เรื่อง งานสารบรรณ จัดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ผู้ถ่ายทอดควมรู้: อาจารย์ชยพล หมีทอง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยามถ่ายทอดความรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสำนักฯที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ จำนวน 10 คน ได้แก่ 1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  3.นางสาวอรชร ยิ่งใหญ่ 4.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 5.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 6.นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา 7.นางสาวธนัญญา พันธุทิม 8.นางอรุณี ชื้นประไพ 9.นางสุดา  ทองชิว 10.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป

3) กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์ จัดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562  ผู้ถ่ายทอดควมรู้: อาจารย์ Michael Slater และคุณมโนณัฐ รัตนจันทร์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสำนักฯ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลในระบบสารสนเทศของหน่วยงาน จำนวน 8 คน ได้แก่ 1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2.นางสาววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์ 3.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 4.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 5.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ 6.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  7.นางสาวธนัญญา พันธุทิม และ 8.นางสาวกัลยาณี วีระยุทธวิไล (บุคลากรห้องสมุดมารวย@สยาม)

4) กิจกรรม เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก /จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ผู้ถ่ายทอดควมรู้: ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสำนัก/ศูนย์ที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ซึ่งสำนักหอสมุดฯจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2. นายทศพร ศิริโชคทรัพย์

5) กิจกรรม เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์ /จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผู้ถ่ายทอดควมรู้: ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสำนัก/ศูนย์ที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ซึ่งสำนักหอสมุดฯจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 2.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม

ข้อมูลหลักฐาน: เอกสารหมายเลข 11.3 เว็บไซต์ของสำนักฯ ที่ https://e-library.siam.edu/ –ที่เมนู “เกี่ยวกับสำนักฯ” เลือกที่ การจัดการความรู้(KM)


เกณฑ์มาตรฐาน: 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)

ผลการดำเนินงาน: มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 โดยได้ทำการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมตามโครงการและได้จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) ที่เว็บไซต์ของสำนักฯ ที่ https://e-library.siam.edu/ ที่เมนู “เกี่ยวกับสำนักฯ” เลือกที่ การจัดการความรู้(KM) ได้แก่

1) กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): การประกันคุณภาพการศึกษา เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)  ทางเว็บไซต์ของสำนักฯ ที่ https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2018-08-14/

2) กิจกรรม บรรยาย เรื่อง งานสารบรรณ เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)  ทางเว็บไซต์ของสำนักฯ ที่ https://e-library.siam.edu/งานสารบรรณ-ชยพล-หมีทอง

3) กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): “การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์” เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)  ทางเว็บไซต์ของสำนักฯ ที่ https://e-library.siam.edu/km-ebooks-2019-03-14/

4) กิจกรรม เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก /จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)  ทางเว็บไซต์ของสำนักฯ ที่ https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-05-17-2/

5) กิจกรรม เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์ /จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสำนัก/ศูนย์ที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพของหน่วยงาน เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)  ทางเว็บไซต์ของสำนักฯ ที่ https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-07-12/

ข้อมูลหลักฐาน: เอกสารหมายเลข 11.3 เว็บไซต์ของสำนักฯ ที่ https://e-library.siam.edu/ –ที่เมนู “เกี่ยวกับสำนักฯ” เลือกที่ การจัดการความรู้(KM)


เกณฑ์มาตรฐาน: 5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ผลการดำเนินงาน: บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการได้นำความรู้ที่ได้รับจากความรู้และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ตามข้อ 4 และนำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 4 เรื่องได้แก่

1) กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): การประกันคุณภาพการศึกษา ผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรมบุคลากรกลุ่มเป้าหมายของสำนักหอสมุดฯที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในการจัดทำ “รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561” เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักฯที่ https://e-library.siam.edu/ –ที่เมนู “เกี่ยวกับสำนักฯ” เลือกที่ การประกันคุณภาพการศึกษา https://e-library.siam.edu/library-sar-2561/

2) กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์ ผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม: บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในการจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศที่ https://e-library.siam.edu/e-journal/

3) กิจกรรม เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก /จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม: บุคลากรกลุ่มเป้าหมายของสำนักหอสมุดฯที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในการจัดทำ “รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561” เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักฯที่ https://e-library.siam.edu/ –ที่เมนู “เกี่ยวกับสำนักฯ” เลือกที่ การประกันคุณภาพการศึกษา https://e-library.siam.edu/library-sar-2561/

4) กิจกรรม เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์ /จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม: บุคลากรกลุ่มเป้าหมายของสำนักหอสมุดฯที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในการจัดทำ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายในเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักฯ ที่ https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-07-12/

ข้อมูลหลักฐาน: เอกสารหมายเลข 11.3 เว็บไซต์ของสำนักฯที่ https://e-library.siam.edu/e-journal/ 

เว็บไซต์ของสำนักฯ ที่https://e-library.siam.edu/ –ที่เมนู “เกี่ยวกับสำนักฯ” เลือกที่ การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ https://e-library.siam.edu/library-sar-2561/ และที่https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-07-12/


เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ

เป้าหมายของสำนัก :  5  ข้อ

ผลการดำเนินงาน   :  5  ข้อ

ผลการประเมินตนเอง   :  5 คะแนน