วารสาร “สยามวิชาการ” คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202 อีเมล: pichit@siam.edu เว็บไซต์: http://www.basiamjournal.org โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202 Email : pichit@siam.edu Facebook: ...
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ห้องสยามทัวร์จำลอง อาคาร 5 ห้อง 5201 เลขที่  38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหาคร 10160 โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5211 โทรสาร 0-2868-4351 Email : hotel@siam.edu Facebook: www.facebook.com/hotel.siam
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 19 ฉบับที่ 38 ม.ค.-มิ.ย. 2562 Journal of Nursing, Siam University Vol. 19 No. 38 Jan-Jun 2019 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 3 ...
วารสาร “สยามวิชาการ” คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202 อีเมล: pichit@siam.edu เว็บไซต์: http://www.basiamjournal.org โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202 Email : pichit@siam.edu Facebook: ...
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Engineering Journal of Siam University เจ้าของ มหาวิทยาลัยสยาม ผู้ดำเนินการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม วัตถุประสงค์ • เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์ • เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางการศึกษาและสร้างงานวิจัยทางด้านวิศวกรรม • เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคม ที่ปรึกษา ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ...
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Engineering Journal of Siam University เจ้าของ มหาวิทยาลัยสยาม ผู้ดำเนินการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม วัตถุประสงค์ • เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์ • เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางการศึกษาและสร้างงานวิจัยทางด้านวิศวกรรม • เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคม ที่ปรึกษา ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ...
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 3 ห้อง 305 38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 Tel : 02-867-8026, 02-867-8026 ต่อ 5216, 5203 Fax : 02-867-8026 Website  ...
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 3 ห้อง 305 38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 Tel : 02-867-8026, 02-867-8026 ต่อ 5216, 5203 Fax : 02-867-8026 Website  ...
ที่ปรึกษา:  ดร.พรชัย มงคลวนิช บรรณาธิการ:   รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม) ผู้ช่วยบรรณาธิการ:   อาจารย์ประกิจ อาษา (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม) อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม) กองบรรณาธิการ: รศ.สุธี พลพงษ์ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม) ผศ.ดร.ณัฎฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (คณะมนุษย์ศาสตร์ ...
เอกสารอ้างอิง ฉมาธร กุยศรีกุล, นิธิศ ปุณธนกรภัทร์ และ วุฒิกรณ์  จริยตันติเวทย์. (2561). การพยากรณ์การสั่งซื้อสินค้าของร้านค้าปลีก กรณีศึกษาร้าน AAA. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 18(2), 26-34.
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 19 ฉบับที่ 37 ก.ค.-ธ.ค.2561 Journal of Nursing, Siam University Vol. 19 No. 37 Jul-Dec 2018 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ฉบับนี้มีบทความวิจัย และวิชาการที่มีเนื้อหาหลากหลาย  โดยเพิ่มจำนวนบทความที่เผยแพร่เป็น 10 เรื่อง ...
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ห้องสยามทัวร์จำลอง อาคาร 5 ห้อง 5201 เลขที่  38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหาคร 10160 โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5211 โทรสาร 0-2868-4351 Email : hotel@siam.edu Facebook: ...

วารสารล่าสุด

Journal New Arrivals

สรุปจำนวน วารสารสิ่งตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสยาม

2555/2012 (8) 2556/2013 (13) 2557/2014 (30) 2558/2015 (26) 2559/2016 (36) 2560/2017 (48) 2561/2018 (47) 2562/2019 (8) Bongkosh Rittichainuwat (8) Natcha Deachatengprateep (20) Pharmacy Paper-2018 (5) Pheerawat Plangoen (10) Posts by Phannee Jew (209) Rungroje Songsraboon (11) Scopus (7) Sirichai Sirikaya (6) Sommai Chanruang (8) Tanakorn Limsarun (5) Thanompong Sathienluckana (6) wanvisa kerdmongkolchok (6) กานต์จิรา ลิมศิริธง (5) คณะนิเทศศาสตร์ (21) คณะบริหารธุรกิจ (39) คณะพยาบาลศาสตร์ (7) คณะวิทยาศาสตร์ (15) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (27) คณะศิลปศาสตร์ (19) คณิต ทองพิสิฐสมบัติ (5) ชนิตา รักษ์พลเมือง (21) ธนกร ลิ้มศรัณย์ (5) บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ งามสม (8) พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก (5) พีรวัฒน์ ปลาเงิน (10) รุ่งโรจน์ สงสระบุญ (13) วารสารกระแสวัฒนธรรม (20) วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ (21) วารสารพยาบาลศาสตร์ (6) ศิริชัย  ศิริกายะ (6) สมพร ปานยินดี (6) สมหมาย จันทร์เรือง (8) สยามวิชาการ (26) สาขาวิชาการบริหารโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) (8) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (6) อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (12) เทคโนโลยีการอาหาร (15)

FOR BETTER FUTURE

Brochure-For a Better Future WisdomX Freedom

Warissara Bauthong-MBA2018-Thesis

อันดับ มหาวิทยาลัยสยาม ล่าสุด

สมัครสมาชิกพัฒนาระบบทรัพยากรสารสนเทศ

Brochure-For a Better Future WisdomX Freedom

เชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัย ม.สยาม

เกี่ยวกับนักพัฒนาระบบ

ความเป็นมา

ติดต่อเจ้าหน้าที่

  • 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
    โทร:  0-2457-0068  ต่อ 5334
  • e-mail: manonat@siam.edu

สมาชิก Login

อีเมล์เพื่อติดต่อ รับข่าวสาร

Subscribe

X