วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 14 ปี 2557

1รัฐพล ไชยรัตน์. (2557). ภาพอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมข้าวไทย. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 13(14), 8-14.   ภาพอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมข้าวไทย

รัฐพล ไชยรัตน์


2สุเทพ เดชะชีพ, ต่อตระกูล อุบลวัตร, ณฐมน วันวิชัย และ สิริวิมล ปัณณราช. (2557). การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ ความต้องการข่าวสาร การนำเสนอเนื้อหาและความต้องการมีส่วนร่วมต่อการสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบกรณีศึกษาชุมชนเทพลีลา – ชุมชนวัดตึก. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 13(14), 15-25.   การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ ความต้องการข่าวสาร การนำเสนอเนื้อหาและความต้องการมีส่วนร่วมต่อการสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบกรณีศึกษาชุมชนเทพลีลา – ชุมชนวัดตึก

สุเทพ เดชะชีพ, ต่อตระกูล อุบลวัตร, ณฐมน วันวิชัย และ สิริวิมล ปัณณราช


3วิทูร สินศิริเชวง. (2557). พฤติกรรมการบริโภคสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 13(14), 26-36.   พฤติกรรมการบริโภคสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทูร สินศิริเชวง


4พงศวีร์ สุภานนท์. (2557). การควบคุมเนื้อหาภาพยนตร์กับสาระที่เปลี่ยนไป. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 13(14), 37-50.   การควบคุมเนื้อหาภาพยนตร์กับสาระที่เปลี่ยนไป

พงศวีร์ สุภานนท์


5มนฑิรา  ธาดาอำนวยชัย. (2557). เทศกาลภาพยนตร์และตลาดขายภาพยนตร์ บทบาทที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 13(14), 51-54.   เทศกาลภาพยนตร์และตลาดขายภาพยนตร์ บทบาทที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์

มนฑิรา  ธาดาอำนวยชัย


6วรวุฒิ ทัดบรรทม และ วรสิริ วัดเข้าหลาม. (2557). การศึกษากระบวนการสร้างสรรค์บทละครวิทยุของคณะกันตนา. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 13(14), 55-66.   การศึกษากระบวนการสร้างสรรค์บทละครวิทยุของคณะกันตนา

วรวุฒิ ทัดบรรทม และ วรสิริ วัดเข้าหลาม


7นวลพรรณ เนติทวีทรัพย์ และ จุฑา ติงศภัทิย์. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูข่าวสารกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามกีฬาหัวหมากที่มีต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 13(14), 67-78.   ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูข่าวสารกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามกีฬาหัวหมากที่มีต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย

นวลพรรณ เนติทวีทรัพย์ และ จุฑา ติงศภัทิย์


8เจตน์จันทร์ เกิดสุข. (2557). การศึกษาการใช้ศาสตร์การตัดต่อในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษา. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 13(14), 79-91.   การศึกษาการใช้ศาสตร์การตัดต่อในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษา

เจตน์จันทร์ เกิดสุข


9ยุทธนา สุวรรณรัตน์. (2557). การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มชายรักชาย. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 13(14), 92-99.   การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มชายรักชาย

ยุทธนา สุวรรณรัตน์


10ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข. (2557). กระบวนการออกแบบลายเส้นเพื่อสื่อสารผ่านลักษณะดีและร้ายของตัวการ์ตูน กรณีศึกษา ภาพยนตร์การ์ตูนขนาดสั้นเรื่อง Paperman. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 13(14), 100-108.   กระบวนการออกแบบลายเส้นเพื่อสื่อสารผ่านลักษณะดีและร้ายของตัวการ์ตูน กรณีศึกษา ภาพยนตร์การ์ตูนขนาดสั้นเรื่อง Paperman

ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข


11รัฐเขต ปรีชล. (2557). วิเคราะห์วาทกรรมจากข่าวประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร (ข่าว กทม.) ที่เผยแพร่ในช่วงมีการชุมนุมปิดกรุงเทพมหานคร “Bangkok Shutdown” ของกลุ่ม กปปส.. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 13(14), 109-117.   วิเคราะห์วาทกรรมจากข่าวประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร (ข่าว กทม.) ที่เผยแพร่ในช่วงมีการชุมนุมปิดกรุงเทพมหานคร “Bangkok Shutdown” ของกลุ่ม กปปส.

รัฐเขต ปรีชล


12ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์. (2557). วิจารณ์บทความชุด Future of Advertising ของวารสาร Harvard Business Review ฉบับเดือนมีนาคม 2556. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 13(14), 118-119.   วิจารณ์บทความชุด Future of Advertising ของวารสาร Harvard Business Review ฉบับเดือนมีนาคม 2556

ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์


วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 14 ปี 2557 Siam Communication Review Vol13 No14 2014

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 14 ปี 2557
Siam Communication Review Vol13 No14 2014

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทร.0-2867-8088, 0-2868-6000 ต่อ 5409
แฟกซ์ 0-2457-3982, 0-2467-3174
E-mail: siam.communication.review@gmail.com