วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 13 ปี 2556

1เวทิต ทองจันทร์. (2556). ปรสิตทางการสื่อสารและการแปลความหมายภาพถ่ายในยุคนวนิยมกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลบนหน้าปก Facebook.com. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 12(13), 8-16.   ปรสิตทางการสื่อสารและการแปลความหมายภาพถ่ายในยุคนวนิยมกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลบนหน้าปก Facebook.com

เวทิต ทองจันทร์


2สุเทพ เดชะชีพ และ จักรีรัตน์ แสงวารี. (2556). การประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ในยุคเว็บ 3.0. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 12(13), 17-26.   การประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ในยุคเว็บ 3.0

สุเทพ เดชะชีพ และ จักรีรัตน์ แสงวารี


3อิทธิพล ประเสริฐสังข์์. (2556). การสื่อสารการตลาดบนเฟสบุ๊คของอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาของแอปเปิ้ลและซัมซุง. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 12(13), 27-36.   การสื่อสารการตลาดบนเฟสบุ๊คของอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาของแอปเปิ้ลและซัมซุง

อิทธิพล ประเสริฐสังข์์


4สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์. (2556). ช่องทางการเรียนการสอนบนสื่อสังคมออนไลน์ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 12(13), 37-42.   ช่องทางการเรียนการสอนบนสื่อสังคมออนไลน์ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์


5สุริยะ ฉายะเจริญ (2556). ผลงานดิจิทัลอาร์ตจากงานวิจัยกรณีศึกษาผลงานสร้างสรรค์จากการสันนิษฐานรูปลักษณ์โบราณสถาน. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 12(13), 43-47.   ผลงานดิจิทัลอาร์ตจากงานวิจัยกรณีศึกษาผลงานสร้างสรรค์จากการสันนิษฐานรูปลักษณ์โบราณสถาน 

สุริยะ ฉายะเจริญ


6ศศิพรรณ บิลมาโนช. (2556). การใช้วิธีการสื่อสารชุมชนในการพัฒนาชุมชนเชียงแสนเป็นเมืองมรดกโลก. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 12(13), 48-55.   การใช้วิธีการสื่อสารชุมชนในการพัฒนาชุมชนเชียงแสนเป็นเมืองมรดกโลก

ศศิพรรณ บิลมาโนช


7ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์. (2556). การพัฒนาวิทยุโทรทัศน์ไทยสู่ความเป็นมาตรฐานในระดับสากล : ศึกษาเชิงเปรียบเทียบบรรษัทกิจการการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศอังกฤษ. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 12(13), 56-63.   การพัฒนาวิทยุโทรทัศน์ไทยสู่ความเป็นมาตรฐานในระดับสากล : ศึกษาเชิงเปรียบเทียบบรรษัทกิจการการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศอังกฤษ

ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์


8ยุทธนา สุวรรณรัตน์. (2556). องค์ประกอบด้านความสนุกในรายการควิชโชว์ : ทัศนะสังเคราะห์จากผู้ผลิตและผู้ชม. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 12(13), 64-73.   องค์ประกอบด้านความสนุกในรายการควิชโชว์ : ทัศนะสังเคราะห์จากผู้ผลิตและผู้ชม

ยุทธนา สุวรรณรัตน์


9ณัชชา ศิรินธนาธร และ อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ. (2556). ทุนชุมชน การสั่งสมทุนเพื่อการดำรงอยู่ของหอกระจายข่าวสาร. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 12(13), 74-93.   ทุนชุมชน การสั่งสมทุนเพื่อการดำรงอยู่ของหอกระจายข่าวสาร

ณัชชา ศิรินธนาธร และ อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ


10วนิดา วินิจจะกูล. (2556). ความรับผิดชอบทางสังคมกับการแสวงหากำไรของธุรกิจ : กรณีศึกษา บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน). วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 12(13), 94-100.   ความรับผิดชอบทางสังคมกับการแสวงหากำไรของธุรกิจ : กรณีศึกษา บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

วนิดา วินิจจะกูล


11ปวรรศ จันทร์เพ็ญ. (2556). กลยุทธ์ใหม่กับโฆษณาแฝงในปัจจุบัน. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 12(13), 101-107.   กลยุทธ์ใหม่กับโฆษณาแฝงในปัจจุบัน

ปวรรศ จันทร์เพ็ญ


12เมตตา ดีเจริญ. (2556). การพัฒนารูปแบบการจัดรายการหอกระจายข่าวเพื่อสนองตอบตามความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 12(13), 108-116.   การพัฒนารูปแบบการจัดรายการหอกระจายข่าวเพื่อสนองตอบตามความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เมตตา ดีเจริญ


13ศิริชัย ศิริกายะ และ เจตน์จันทร์ เกิดสุข. (2556). ภาพฝังใจของประชาชนที่มีต่อตำรวจในเขตพื้นที่ บก.น.9. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 12(13), 117-125.   ภาพฝังใจของประชาชนที่มีต่อตำรวจในเขตพื้นที่ บก.น.9

ศิริชัย ศิริกายะ และ เจตน์จันทร์ เกิดสุข


14อนรรฆอร บุธมัธนานนท์. (2556). การสื่อสารแบบอัตตการสื่อสารผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีประเภทตลกขบขัน เรื่อง สามสาวทรามทราม. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 12(13), 126-138.   การสื่อสารแบบอัตตการสื่อสารผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีประเภทตลกขบขัน เรื่อง สามสาวทรามทราม

อนรรฆอร บุธมัธนานนท์


15เจตน์จันทร์ เกิดสุข. (2556). วิจารณ์หนังสือ “10 บทความต้องอ่าน โดย Harvard Business Review) เรื่อง การสื่อสาร”. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 12(13), 139-.   วิจารณ์หนังสือ “10 บทความต้องอ่าน โดย Harvard Business Review) เรื่อง การสื่อสาร”

เจตน์จันทร์ เกิดสุข


 

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 13 ปี 2556 Siam Communication Review Vol12 No13 2013

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 13 ปี 2556
Siam Communication Review Vol12 No13 2013

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทร.0-2867-8088, 0-2868-6000 ต่อ 5409
แฟกซ์ 0-2457-3982, 0-2467-3174
E-mail: siam.communication.review@gmail.com

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 13 ปี 2556”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่ออังกฤษ Faculty of Communication Arts Siam University
ที่อยู่ 235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร 10163
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2532
ผู้อำนวยการ รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
วารสาร นิเทศสยามปริทัศน์
สีประจำคณะ สีน้ำเงิน
สัญลักษณ์ กล้องถ่ายรูปและฟิล์ม