วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่8 ฉบับที่1 มิ.ย.2555–พ.ค.2556

บทบรรณาธิการ


บทความวิชาการ

1กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล. (2555-2556). การผลิตเส้นใยนาโนจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 8(1), 1-11.   การผลิตเส้นใยนาโนจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต (Production of Nanofibers from Biomaterials Using Electrospinning Technique)

กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล


2นราธิป ปุณเกษม. (2555-2556). ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อสเตลิงในขนมปัง. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 8(1), 12-20.   ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อสเตลิงในขนมปัง Effect of Hydrocolloids on the Bread Staling

นราธิป ปุณเกษม


บทคัดย่อ

3ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ, ศิริพร ขำเลิศ และสุจิตรา บุญพิมพ์. (2555-2556). การศึกษาสมบัติของสารให้ความคงตัวและสารอิมัลซิไฟเออร์ในผลิตภัณฑ์ครีมเทียม จากข้าวและการนำไปใช้ประโยชน์ในอาหาร. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 8(1), 21-34.   การศึกษาสมบัติของสารให้ความคงตัวและสารอิมัลซิไฟเออร์ในผลิตภัณฑ์ครีมเทียม จากข้าวและการนำไปใช้ประโยชน์ในอาหาร

Study on the Properties of Stabilizers and Emulsifier in Nondairy Creamer from Rice and Food Application

ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ  ศิริพร ขำเลิศ และสุจิตรา บุญพิมพ์


4กาญจนา มหัทธนทวี, คุลิกา จันทรศรี และดวงตา สว่างภพ. (2555-2556). ข้าวกล้องผสมหุงสุกไว. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 8(1), 35-46.   ข้าวกล้องผสมหุงสุกไว Quick-Cooking Mixed Brown Rice

กาญจนา มหัทธนทวี คุลิกา จันทรศรี และดวงตา สว่างภพ


5Sasithorn Kongruang. (2555-2556). Optimization of Xanthan Production with Xanthomonas campestris by Response Surface Methodology. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 8(1), 47-59.   Optimization of Xanthan Production with Xanthomonas campestris by Response Surface Methodology

Sasithorn Kongruang


–    ใบสมัครขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม คำแนะนำสำหรับผู้เขียนวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม (Guidelines for Authors in Journal of Food Technology, Siam University)

 

ภาคเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106

38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tel : 02-867-8026, 02–867-8026 ต่อ 5182
Fax : 02-867-8026

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่8 ฉบับที่1 มิ.ย.2555–พ.ค.2556”

Your email address will not be published. Required fields are marked *