กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 30 ก.ค.-ธ.ค. 2558

กองบรรณาธิการ


บทบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช


สารบัญ


บทความวิจัย
1. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค : กรณีศึกษาตลาดเกาะกลอย อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ขวัญดี ศรีไพโรจน์ และละเอียด ศิลาน้อย


2. การพัฒนาความรู้และความซาบซึ้งในนาฏศิลป์ล้านนาของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนประจำจังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง
อุดมการณ์ ฉางข้าวคำ และนรินทร์ชัย พัฒนพงศา


3. การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผล ต่อความสำเร็จของงานมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
พิศสุภา ปัจฉิมสวัสดิ์


4. ปัจจัยที่สำคัญต่อการท่องเที่ยวโบราณสถานเขตอรัญญิก เมืองนครชุมจังหวัดกำแพงเพชร
วนัชพร จันทรักษา และวารัชต์ มัธยมบุรุษ


บทความวิชาการ
1. การเปรียบเทียบตัวละครหลักและความเชื่อที่สะท้อนผ่านตำนาน เรื่อง “แม่นากพระโขนง” และ “นางพญางูขาว”
ปานชีวา ภู่ขวัญพงษ์


2. ภาษาจ้วง: ภาษาไทในประเทศจีนตามทรรศนะของนักวิชาการจีน
รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ


3. National Heritage Values in Lao PDR and Singapore: Its Functions and Effects
Korakit Choomgrant

 

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ห้องสยามทัวร์จำลอง อาคาร 5 ห้อง 5201
เลขที่  38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหาคร 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5211 โทรสาร 0-2868-4351
Email : hotel@siam.edu
Facebook: www.facebook.com/hotel.siam