วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่10 ฉบับที่1 ต.ค.2557–ก.ย.2558

บทบรรณาธิการ


1อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์, ชนิตา ชูพรม และ อายูรีน มานะ. (2557-2558). การคัดแยกแบคทีเรียชอบเค็มที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากปลาร้า. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 10(1), 1-8.   การคัดแยกแบคทีเรียชอบเค็มที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากปลาร้า Screening of Protease Producing Halophilic Bacteria from Fermented Fish (Pla-ra)
อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ ชนิตา ชูพรม และ อายูรีน มานะ


2ปิยนุสร์ น้อยด้วง, ณัฐพร ตะเภาทอง และ เกศรินทร์ มาสิลีรังสี. (2557-2558). การใช้ผงเยื่อฟักข้าวแห้งเป็นสารกันหืนในผลิตภัณฑ์มายองเนส. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 10(1), 9-18.   การใช้ผงเยื่อฟักข้าวแห้งเป็นสารกันหืนในผลิตภัณฑ์มายองเนส Use of Dried Aril of Gac Fruit Powder as an Antioxidant in Mayonnaise Product
ปิยนุสร์ น้อยด้วง ณัฐพร ตะเภาทอง และ เกศรินทร์ มาสิลีรังสี


3จิรนาถ บุญคง, ทิพวรรณ บุญมี และพัชราวรรณ เรือนแก้ว . (2557-2558). การใช้แป้งกล้วยหอมทองดิบที่มีสมบัติต้านทานการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ในผลิตภัณฑ์พาสต้า. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 10(1), 19-29.   การใช้แป้งกล้วยหอมทองดิบที่มีสมบัติต้านทานการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ในผลิตภัณฑ์พาสต้า Application of Resistant Starch from Unripe Banana “Hom Thong” (Musa sapientum L., AAA group) in Pasta
จิรนาถ บุญคง  ทิพวรรณ บุญมี และพัชราวรรณ เรือนแก้ว


4อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์, กรุณาพร ปานวรณ์, ชุติกา เกียรติเรืองไกร และสายวรุฬ ชัยวานิชศิริ. (2557-2558). ผลของวิธีการหุงต่อปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก (กาบา) และสมบัติทางเคมีกายภาพของข้าวกล้องงอก . วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 10(1), 30-41.   ผลของวิธีการหุงต่อปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก (กาบา) และสมบัติทางเคมีกายภาพของข้าวกล้องงอก Effect of Cooking Methods on γ-aminobutyric Acid Content and Physico-chemical Properties of Germinated Brown Rice
อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์  กรุณาพร ปานวรณ์ ชุติกา เกียรติเรืองไกร และสายวรุฬ ชัยวานิชศิริ


5ธารารัตน์ จินดาไทย, วรรณภา ชูเสียง และ กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล. (2557-2558). ผลของอุณหภูมิและความสุกต่อค่าการนาไฟฟ้า ความชื้น และปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ของ กล้วยน้าว้าระหว่างกระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 10(1), 42-50.   ผลของอุณหภูมิและความสุกต่อค่าการนาไฟฟ้า ความชื้น และปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ของ กล้วยน้าว้าระหว่างกระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค
Effects of Temperature and Degree of Maturity on Electrical Conductivity, Moisture Content and Total Soluble Solid of Banana (Musa sapientum Linn or “Nam wa”) during Ohmic Heating
ธารารัตน์ จินดาไทย  วรรณภา ชูเสียง และ กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล


6กิติพงศ์ อัศตรกุล. (2557-2558). รังสียูวี: เทคโนโลยีใหม่ส้าหรับอุตสาหกรรมน้าผลไม้. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 10(1), 51-62.   รังสียูวี: เทคโนโลยีใหม่ส้าหรับอุตสาหกรรมน้าผลไม้ Ultraviolet Radiation: An Emerging Technology for Juice Industry
กิติพงศ์ อัศตรกุล


บทความวิชาการ

7ณัฏฐิกา ศิลาลาย และ อูริยา รูส. (2557-2558). อิทธิพลขององค์ประกอบที่มีต่อสมบัติเชิงความร้อนและโอกาสของปรากฏการณ์ การเกาะตัวกันเป็นก้อนของผลิตภัณฑ์นมผง. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 10(1), 63-80.   อิทธิพลขององค์ประกอบที่มีต่อสมบัติเชิงความร้อนและโอกาสของปรากฏการณ์ การเกาะตัวกันเป็นก้อนของผลิตภัณฑ์นมผง
Compositional Effect on Thermal Properties and Opportunities of Milk Powder Stickiness Phenomena
ณัฏฐิกา ศิลาลาย และ อูริยา รูส


8ณัฐดนัย หาญการสุจรติ. (2557-2558). เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุเพื่อการเพิ่มคุณภาพอาหารแช่เยือกแข็ง. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 10(1), 81-102.   เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุเพื่อการเพิ่มคุณภาพอาหารแช่เยือกแข็ง Packaging Materials and Technologies for Improving Quality of Frozen Foods
ณัฐดนัย หาญการสุจรติ


–    ใบสมัครขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม คำแนะนำสำหรับผู้เขียนวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม (Guidelines for Authors in Journal of Food Technology, Siam University)

 

ภาคเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106

38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tel : 02-867-8026, 02–867-8026 ต่อ 5182
Fax : 02-867-8026

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่10 ฉบับที่1 ต.ค.2557–ก.ย.2558”

Your email address will not be published. Required fields are marked *